Erstellen Sie Rámcovou smlouvu o dílo na míru

Diese Vorlage wurde erstellt von: JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D., JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D., advokát, Dostupný advokát s.r.o.

Anleitung

  • Pokud pro nějakého klienta opakovaně vytváříte díla nebo poskytujete služby. Vhodné zejména pro živnostníky (freelancery, podnikatele na volné noze), kteří jsou subdodavateli větších společností.
  • V případě, že tvoříte dílo pro jednoho klienta jednorázově, můžete použít Smlouvu o dílo.
  • Pokud pro někoho soustavně poskytujete služby (tzv. na paušál), můžete využít Smlouvu o poskytování služeb.
  • Pokud se Vám nehodí ani jedna z nich, zkuste Smlouvu o spolupráci.
  • Pokud potřebujete jen něco zařídit nebo obstarat, můžete použít Příkazní (mandátní) smlouvu.
  • Pro plnění smlouvy se Vám může hodit i Předávací protokol.
  • Tuto smlouvu nepoužívejte pro zaměstnance, pro ty použijte Pracovní smlouvu.
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.
  • Tuto smlouvu lze použít i pro dlouhodobý vztah mezi subdodavatelem a dodavatelem. 

Rámcová smlouva o dílo

Smlouva se váže k
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
TATO RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Objednatelem je
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Jméno:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Datum narození:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rodné číslo:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvalé bydliště:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Telefon:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
E-mail:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(dále jako „Objednatel“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
a
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zhotovitelem je
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Jméno:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Datum narození:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rodné číslo:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvalé bydliště:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Telefon:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
E-mail:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(dále jako „Zhotovitel“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
( Objednatel a Zhotovitel dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Definice
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V této Smlouvě „Dílo“ znamená
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Objednávka
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Chcete, aby před závazným objednáním vytvoření díla Zhotovitel sdělil Objednateli cenu Díla a ten mu ji potvrdil?
Objednatel zašle nezávazný dotaz Zhotoviteli, který musí obsahovat alespoň:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
informaci, že se jedná o objednávku,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
označení Objednatele,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
specifikaci Díla,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
způsob předání Díla,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
termín provedení Díla.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(dále jako „Objednávka“).
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Objednatel doručí Objednávku Zhotoviteli jedním z následujících způsobů:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
písemně na adresu
;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
elektronicky na e-mailovou adresu
;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
telefonicky na tel. č.
;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(dále jako „Doručení Objednávky“).
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Přijetí Objednávky
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Na základě Doručení Objednávky sdělí Zhotovitel Objednateli Cenu za Dílo uvedené v dané Objednávce, a to jedním z následujících způsobů:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
písemně na adresu
;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
elektronicky na e-mailovou adresu
;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
telefonicky na tel. č.
;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(dále jako „Sdělení Ceny“).
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Sdělení Ceny Objednateli je návrhem na uzavření Smlouvy o Dílo ze strany Zhotovitele.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Potvrzení objednávky
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Objednatel má právo na základě Sdělení Ceny potvrdit svou Objednávku (dále jako „Potvrzení Objednávky“).
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Potvrzení Objednávky se považuje za bezvýhradné přijetí návrhu na uzavření Smlouvy o dílo (Sdělení Ceny).
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Potvrzení Objednávky doručí Objednatel Zhotoviteli jedním ze způsobů uvedených v odstavci 2.2 této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Za Potvrzení Objednávky se nepovažuje zejména pouhé oznámení (potvrzení) o doručení Sdělení Ceny.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Uzavření Smlouvy o Dílo
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Doručením Potvrzení Objednávky Zhotoviteli je uzavřena Smlouva o Dílo.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Nevyjádří-li se Objednatel žádným způsobem ke Sdělení Ceny ve lhůtě
dnů od doručení Sdělení Ceny, platí, že Objednatel návrh na uzavření Smlouvy o dílo (Sdělení Ceny)
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Smlouva o dílo
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Předmětem Smlouvy o Dílo je závazek Zhotovitele zhotovit pro Objednatele Dílo specifikované v Objednávce a závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli Cenu za Dílo, a to vše za podmínek uvedených v této Smlouvě a ve Smlouvě o dílo.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Smlouvu o dílo tvoří zejména Objednávka a Sdělení Ceny.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Smlouva o dílo se řídí touto Smlouvou.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V případě, že Smlouva o dílo stanoví práva a povinnosti odlišně od této Smlouvy, mají přednost ustanovení
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zhotovení Díla
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zhotovitel
právo požadovat během provádění Díla přiměřenou část náhrady nákladů s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V případě prodlení Objednatele se zaplacením jakéhokoliv finančního plnění Zhotoviteli podle této Smlouvy
Zhotovitel právo přerušit provádění Díla do zaplacení daného finančního plnění.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zhotovitel
povinen provést Dílo osobně.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V případě, že Zhotoviteli bude jakákoliv část zadání Díla nejasná, má Zhotovitel právo informovat se u Objednatele, resp. vyžádat si od Objednatele upřesňující informace, a Objednatel má povinnost poskytnout Zhotoviteli součinnost, a to bez zbytečného odkladu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V případě předčasného ukončení plnění ze strany Zhotovitele podle této Smlouvy
Zhotovitel právo na uhrazení části odměny za provedenou část Díla.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Objednatel zavazuje zajistit Zhotoviteli a/nebo jím určeným osobám veškeré podmínky nezbytné pro řádné provádění Díla, zejména se Objednatel zavazuje zajistit a/nebo poskytnout všechny potřebné přístupy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Předání Díla
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zhotovitel
povinnost předvést Objednateli způsobilost Díla sloužit svému účelu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Smluvní strany ujednávají, že Dílo je provedeno jeho předvedením a předáním Objednateli, pokud je způsobilé sloužit svému účelu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Nebude-li ve Smlouvě o dílo (Objednávce) uvedeno jinak, provede Zhotovitel Dílo ve lhůtě přiměřené rozsahu a náročnosti Díla.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Nebude-li ve Smlouvě o dílo (Objednávce) uvedeno jinak, ujednávají Smluvní strany, že způsob předání Díla
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující předání Díla.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Cena za Dílo
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Nedohodnou-li se Smluvní strany ve Smlouvě o Dílo jinak, platí že Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli za Dílo cenu určenou vynásobením
hodin práce nutného k provedení Díla vzhledem k jeho povaze, rozsahu a náročnosti a hodinové sazby
+ slovy
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Platební podmínky
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Cena za Dílo je splatná
dne
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Cena za Dílo není splatná dříve, než den následující po dni, ve kterém Zhotovitel doručí řádný daňový doklad – fakturu Objednateli.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Bude-li na příslušném daňovém dokladu – faktuře uvedeno datum splatnosti pozdější, než je uvedeno v této Smlouvě, platí datum uvedené na dané faktuře.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Objednatel zaplatí cenu Díla
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Vady Díla
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání Objednateli.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Objednatel je povinen Dílo
náležitě zkontrolovat a vytknout Zhotoviteli případné zjevné vady Díla a neučiní-li tak, platí, že Dílo nemá žádné zjevné vady.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Za vytknutí vad Díla se považuje i zaznamenání vad Díla do předávacího protokolu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zhotovitel je povinen vady Díla odstranit ve lhůtě
dní od doručení oznámení o vytknutí vad Díla.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Neodstraní-li Zhotovitel vady Díla v uvedené lhůtě, má Objednatel právo vytknuté vady Díla odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele, a Zhotovitel se zavazuje tyto náklady Objednateli uhradit.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Záruka
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zhotovitel tímto poskytuje záruku za jakost Díla v délce
měsíců od předání Díla Objednateli.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zhotovitel poskytuje záruku
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Odpovědnost za škodu
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zhotovitel má odpovídat za škodu
Jak bude Zhotovitel díla odpovídat za škodu způsobenou Objednateli špatně provedeným dílem?
Zhotovitel plně odpovídá Objednateli za jakoukoliv škodu způsobenou Zhotovitelem Objednateli jakýmkoliv porušením povinnosti Zhotovitele uvedené v této Smlouvě a/nebo Smlouvě o Dílo a/nebo v souvislosti s plněním Smlouvy o Dílo.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Přechod nebezpečí škody
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Nebezpečí škody na Díle přechází ze Zhotovitele na Objednavatele momentem
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Bude vytvořené dílo autorským dílem (např. socha, obraz)?
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Autorská práva
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zhotovitel poskytuje bezplatně Objednateli k Dílu
licenci, a to
, na dobu
(dále jako „licence“).
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Licence je udělena
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Objednatel
právo udělit třetím osobám podlicenci(e) v plném nebo částečném rozsahu licence, a to
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Objednatel má právo zcela nebo částečně postoupit licenci kterékoliv třetí osobě a tato třetí osoba neomezeně dále, s čímž uděluje Zhotovitel souhlas.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerými právy vyplývajícími z duševního vlastnictví k poskytnutí výše uvedených autorských práv k Dílu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zhotovitel
právo na jakoukoliv dodatečnou odměnu v souvislosti s autorskými právy k Dílu nesjednanou v této Smlouvě.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Přechod vlastnického práva
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Vznikne-li provedením Díla hmotná věc, přechází vlastnické právo k takové věci na Objednatele
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Důvěrnost
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zhotovitel se zavazuje, že nezpřístupní ani nepoužije žádnou informaci obchodní a/nebo výrobní povahy, se kterou se seznámí v souvislosti s plněním této Smlouvy a/nebo Smlouvy o Dílo, zejména nezpřístupní ani nepoužije:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
žádnou takovou informaci obsaženou v této Smlouvě a/nebo Smlouvě o dílo,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
databázi zákazníků Objednatele ani kontakty na ně,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
cenovou politiku Objednatele,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
marketingovou strategii Objednatele,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
informace o uzavřených smlouvách a dodavatelích Objednatele,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
způsob fungování podniku Objednatele,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
strategická rozhodnutí a podnikatelské záměry Objednatele.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(dále jen „Důvěrná informace“).
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 17.1 této Smlouvy platí s výjimkou případů, kdy:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Objednatel udělil předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím Důvěrné informace,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít Důvěrnou informaci,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
takové zpřístupnění nebo použití Důvěrné informace je nezbytné pro realizaci Smlouvy o dílo,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
je to podle jakékoliv smlouvy nebo dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dovoleno.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Objednatel tímto dává Zhotoviteli souhlas k tomu, aby jej Zhotovitel uváděl jako svého zákazníka.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zhotovitel bere na vědomí, že Důvěrné informace tvoří obchodní tajemství Objednatele.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Smluvní pokuta
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V případě, že se Objednatel dostane do prodlení se zaplacením ceny Díla nebo její části podle článku 10 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši
% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení příslušné částky.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V případě, že se Zhotovitel dostane do prodlení s provedením Díla ve lhůtě uvedené v Objednávce a nebude-li tam uvedena, pak ve lhůtě podle odst. 8.3 této Smlouvy, zavazuje se Objednateli poskytnout slevu z Ceny ve výši
% z ceny Díla za každý den prodlení až do provedení Díla.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V případě, že Zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost mlčenlivosti uvedenou v článku 17 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši
+ slovy
za každé jednotlivé porušení uvedené povinnosti.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Smluvní pokuta
náhradu škody a poškozená Smluvní strana nemá právo požadovat náhradu škody od druhé Smluvní strany.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvání a ukončení Smlouvy
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Tato Smlouva je uzavřena na dobu
, a to do
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kterákoliv Smluvní strana má právo tuto Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou
, která počíná běžet
, ve kterém je výpověď doručena druhé Smluvní straně.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Ukončení účinnosti této Smlouvy nemá vliv na Smlouvy o dílo, které byly uzavřeny v době účinnosti této Smlouvy, a dále na ustanovení článků 15, 17 a 18 této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rozhodné právo
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. 1746 odst. 2 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Vyšší moc
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této Smlouvy po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné požadovat, aby neplnění svých povinností z této Smlouvy v důsledku vyšší moci předešly.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Za vyšší moc je pro účely této Smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli Smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době vzniku této Smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této Smlouvy považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silné vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, stávka, nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu Smluvních stran.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazků podle této Smlouvy pozastavuje do doby odstranění následků vyšší moci.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Závěrečná ustanovení
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V
dne
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____________________________________
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V
dne
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____________________________________
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Ich möchte, dass mein Dokument von einer Anwaltskanzlei verifiziert wird
JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D. | JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D., advokát, Dostupný advokát s.r.o.
Mehr Infos anzeigen verbergen
Ich möchte KOSTENLOS über Terminfristen informiert werden
Das System wird Sie automatisch als Fristen im Rahmen der Vereinbarung informieren

Holen Sie sich dieses Dokument in PDF und Word

Dieses Dokument kostet 199 Kč (199,00 Kč mit Mehrwertsteuer)

Wir bitten um Geduld, das Dokument wird gerade für Sie vorbereitet.