Erstellen Sie Smlouvu o zřízení pověřence

Diese Vorlage wurde erstellt von: Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Anleitung

Pověřence musí jmenovat správce a zpracovatel, pokud:

  • zpracování provádí orgán veřejné moci či veřejný subjekt s výjimkou soudů jednajících v rámci svých soudních pravomocí,
  • hlavní činnosti spočívají v operacích zpracování, které kvůli své povaze, svému rozsahu nebo svým účelům vyžadují rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování subjektů údajů,
  • hlavní činnosti spočívají v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií osobních údajů a osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech.

Bližší informace na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. https://www.uoou.cz/poverenci/ds-5005/p1=5005.

Smlouva o zřízení pověřence

TATO SMLOUVA O ZŘÍZENÍ POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ DLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EU 2016/679 ZE DNE 27. DUBNA 2016 O OCHRANĚ FYZICKÝCH OSOB V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A O VOLNÉM POHYBU TĚCHTO ÚDAJŮ (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Typ smluvní strany:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Jméno:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Datum narození:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rodné číslo:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvalé bydliště:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Telefon:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
E-mail:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(dále jako „Správce“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
a
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Typ smluvní strany:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Jméno:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Datum narození:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rodné číslo:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvalé bydliště:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Telefon:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
E-mail:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(dále jako „Pověřenec“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
( Správce a Pověřenec dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Základní ustanovení
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Předmětem této smlouvy je závazek Pověřence vykonávat funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro Správce podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení GDPR“).
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Pověřenec je povinen řídit se pokyny Správce, pokud takové pokyny nejsou v rozporu s Nařízením GDPR nebo s jinými právními předpisy České republiky.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Smluvní strany jsou povinny dodržovat Nařízení GDPR a veškeré právní předpisy související s ochranou osobních údajů.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Povinnosti Pověřence

Je možné, že takto stanovené úkoly nebude moci jeden pověřenec zvládnout. Není vyloučeno stanovit více pověřenců a stanovit jim konkrétní úkoly. 

Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Pověřenec se zavazuje pro Správce vykonávat funkci pověřence pro ochranu osobních údajů, přičemž obsahem tohoto závazku Pověřence je zejména:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
informovat, doporučovat a radit Správci, jejím partnerům a dodavatelům v ochraně osobních údajů v souladu s nařízením GDPR a dalšími právními předpisy;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
informovat a radit všem zaměstnancům Správce, či osobám v obdobném postavení, v jejich povinnostech při dodržování nařízení GDPR a dalších právních předpisů při nakládání s osobními údaji;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
vykonávat tuto funkci na profesionální úrovni, v takové kvalitě a takovým způsobem, aby nedošlo k poškození dobrého jména Správce a aby Správci nevznikla žádná škoda;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
sledovat soulad a dostatečnost opatření přijatých Správcem s nařízením GDPR a národními předpisy;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
přispívat svou činností u Správce k udržování a prohlubování všech zásad, na kterých je založeno nařízení GDPR, potažmo na kterých jsou založeny národní právní předpisy o ochraně osobních údajů;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
zajistit, aby kterékoliv osoby, které přijdou do styku s osobními údaji subjektu údajů, zachovávaly mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozví v souvislosti s poskytováním služeb Pověřence a v souvislosti s ochranou osobních údajů. Tato povinnost trvá i po skončení závazku a Pověřenec je povinen zajistit trvání povinnosti mlčenlivosti po skončení závazku i u těchto třetích osob;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
radit v případě hlášení incidentů a vyšetřování;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
pravidelně sledovat dodržování právních předpisů EU o ochraně osobních údajů a jejich případné novelizace
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
komunikovat se Správcem a vyřizovat dotazy, řešit problémy a případy narušení bezpečnosti osobních údajů subjektu údajů;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
komunikovat se subjekty údajů a vyřizovat dotazy, řešit problémy a případy narušení bezpečnosti osobních údajů subjektů údajů;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
radit při zavádění a dodržování systému řízení bezpečnosti informací
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
spolupracovat s orgánem dohledu (Úřad pro ochranu osobních údajů) a zajišťovat funkci styčného bodu pro tento orgán dohledu v oblasti ochrany osobních údajů;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
sledovat a vyhodnotit aplikované zásady, postupy a pravidla a případně navrhnout jiná pro zlepšení zachování důvěrnosti, integrity a dostupnosti osobních údajů;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
upozornit na případné rizikové oblasti, ve kterých hrozí únik osobních údajů a navrhnout vhodná opatření k minimalizaci těchto rizik;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
přezkoumat a posoudit přiměřenost, vhodnost a dostatečnost bezpečnostních zásad pro ochranu dat;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
zajistit kontaktní osobu, která v době nepřítomnosti Pověřence bude vykonávat funkci pověřence namísto něho;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
prohlubovat své znalosti a zkušenosti o právech a povinnostech v oblasti ochrany osobních údajů, aby zajistil, že organizace co nejlépe splní požadavky nařízení GDPR
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Pověřenec se zavazuje poskytovat plnění podle této smlouvy nejpozději ode dne
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Povinnosti Správce
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Správce se zavazuje Pověřence seznámit se všemi doklady a s relevantními skutečnostmi, které jsou nezbytné pro řádný výkon funkce Pověřence.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Za doklady a relevantní skutečnosti ve smyslu čl. 3.1 této Smlouvy se považují zejména:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
vnitřní směrnice
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
informační systém Správce
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Správce se Pověřenci zavazuje zajistit a umožnit užívat běžné kancelářské vybavení, zajistit mu veškeré podmínky nezbytné pro řádné vykonávání funkce Pověřence. Zejména se Správce zavazuje zajistit a/nebo poskytnout Pověřenci všechny potřebné přístupy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Bude-li řádný výkon funkce Pověřence vyžadovat, aby Pověřenec za Správce právně jednal, vydá Správce Pověřenci plnou moc.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Správce má povinnost zajistit, že zaměstnanci Správce budou s Pověřencem při plnění povinností Pověřence spolupracovat, umožní mu přístup k počítačovému systému Správce a k potřebným informacím a záznamům. V případě, že nebude tato součinnost poskytována, či bude nedostatečná, má Pověřenec toto ohlásí
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Odměna
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Správce se zavazuje zaplatit Pověřenci za výkon funkce Pověřence odměnu ve výši
+ slovy
za každý jeden kalendářní
výkonu funkce Pověřence podle této Smlouvy (dále jako „Odměna“).
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Všechny částky uvedené v této Smlouvě jsou uvedeny
DPH.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Platební podmínky
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Odměna je splatná
. dne
, za který je Odměna placena.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Jakékoliv finanční plnění pro Pověřence se platí
v sídle
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Pověřenec má povinnost vystavit na Odměnu nebo jiné finanční plnění podle této Smlouvy
, jehož údaje budou shodné s údaji uvedenými v této Smlouvě, a takový řádný daňový doklad doručit Správci.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Pověřenec má právo doručit řádný daňový doklad i v elektronické podobě prostřednictvím e-mailové zprávy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvání a ukončení Smlouvy
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Tato Smlouva je uzavřena na dobu
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kterákoliv Smluvní strana má právo tuto Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou
, která počíná běžet
, ve kterém je výpověď doručena druhé Smluvní straně.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Po ukončení této smlouvy se Pověřenec zavazuje vrátit Správci veškeré písemné dokumenty, veškeré věci a pomůcky mu svěřené pro plnění povinností dle této smlouvy, a dále veškeré věci a podklady, které Pověřenec nabyl, vytvořil či získal v souvislosti s plněním povinností dle této Smlouvy, a to včetně veškeré spisové a smluvní dokumentace a všech dalších věcí.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Po ukončení této Smlouvy jsou smluvní strany a kterékoliv třetí osoby zajišťující funkci Pověřence na straně Pověřence povinny dodržovat povinnost mlčenlivosti a nevyužívat informace, dokumenty a vzory dokumentů získané u Správce za dobu trvání této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rozhodné právo
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. § 1746 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Závěrečná ustanovení
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V
, dne
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____________________________________
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V
, dne
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____________________________________
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Ich möchte, dass mein Dokument von einer Anwaltskanzlei verifiziert wird
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Mehr Infos anzeigen verbergen
Ich möchte KOSTENLOS über Terminfristen informiert werden
Das System wird Sie automatisch als Fristen im Rahmen der Vereinbarung informieren

Holen Sie sich dieses Dokument in PDF und Word

Dieses Dokument kostet 199 Kč (199,00 Kč mit Mehrwertsteuer)

Wir bitten um Geduld, das Dokument wird gerade für Sie vorbereitet.