Erstellen Sie Žádost o zahlazení odsouzení na míru

Diese Vorlage wurde erstellt von: Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Anleitung

Účelem zahlazení odsouzení je odstranění nepříznivých důsledků odsouzení, které přetrvávají po výkonu trestu a ztěžují uplatnění například v zaměstnání. Poté, co odsouzený vykoná trest a uběhne doba podle ust. § 105 trestního zákoníku, může soud rozhodnout o zahlazení odsouzení, takže toto odsouzení dále nebude uvedeno ve výpise z evidence Rejstříku trestů. U některých trestných činů nastává účinek, že se na pachatele hledí, jako by nebyl odsouzen, přímo ze zákona. V takových případech se tato žádost nepodává. Zahladit lze jen celé odsouzení, nikoli pouze jeho část, která se vztahuje k některému z více trestů uložených vedle sebe.

Soudy nerozhodují mechanicky, snažte se svou žádost náležitě odůvodnit. 

K žádosti je vhodné předložit všechny dokumenty, kterých se dovoláváte.

Pokud si nejste jisti vyplněním formuláře, nechte si jej zkontrolovat odborníkem.

Právní úpravu najdete především zde:

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-40#p105

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1961-141#p363

Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V
, dne
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Navrhovatel:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Navrhovatel je
, nar.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvale bytem
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Nynější pobyt
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Jméno otce:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Jméno matky:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Věc: Žádost o zahlazení odsouzení
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
__________________________________________________________________
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Odsouzení a uložený trest
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Proběhlo odvolací řízení?
Byl jsem odsouzen
ze dne
, č. j. 
, který nabyl právní moci dne
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Byl mi tímto rozhodnutím uložen tento trest:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trest odnětí svobody v trvání
měsíců. Tento trest jsem vykonal dne
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Byl mi uložen trest zákazu činnosti?
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Byl mi uložen peněžitý trest?
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Byl mi uložen trest obecně prospěšných prací?
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Bylo mi uloženo uhradit škodu poškozenému?
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Odůvodnění návrhu
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Uplynula doba ve smyslu § 105 odst. 1 trestního zákoníku?
Soudní judikatura vychází z toho, že zahladit odsouzení lze i před uplynutím zákonné lhůty, nicméně k tomu se vyžaduje prokázání velmi dobrého chování odsouzeného, tedy prokázání, že v chování odsouzeného jsou kladné prvky vynikající nad průměr. Pouhý závěr, že v jeho chování nejsou zjištěny nedostatky, nepostačuje. Návrh v takovém případě musí být velmi dobře odůvodněn. V drtivé většině případů nebude takové žádosti vyhověno.

Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trest byl
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Od výkonu trestu uplynula doba stanovená ust. § 105 odst. 1 trestního zákona, po kterou jsem nepřetržitě vedl řádný život. Mám za to, že jsou proto splněny podmínky pro zahlazení odsouzení, které jsem označil v předchozím článku této žádosti.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
To, že vedu řádný život, je možné ověřit výpisem z trestního rejstříku, ale také z informačního systému evidence přestupků, resp. z vyjádření Komise k projednání přestupků města
. Ani v současné chvíli proti mně není vedeno trestní stíhání.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Pracovní důvody
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Nyní zaměstnán
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Hodláte:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Před uložením trestu jsem byl zaměstnán jako
u
. V současné době jsem zaměstnán u
a pracuji jako
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rád bych pracoval jako
, přičemž k výkonu tohoto zaměstnání zaměstnavatel vyžaduje předložení čistého trestního rejstříku.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Veškeré zákonné podmínky pro zahlazení odsouzení byly tak naplněny.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Důkazy:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Návrh
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
S ohledem na výše uvedené
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
n a v r h u j i,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
aby _____ rozhodl ve smyslu § 105 trestního zákona o zahlazení mých shora uvedených odsouzení.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Ich möchte, dass mein Dokument von einer Anwaltskanzlei verifiziert wird
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Mehr Infos anzeigen verbergen
Ich möchte KOSTENLOS über Terminfristen informiert werden
Das System wird Sie automatisch als Fristen im Rahmen der Vereinbarung informieren

Holen Sie sich dieses Dokument in PDF und Word

Dieses Dokument kostet 199 Kč (199,00 Kč mit Mehrwertsteuer)

Wir bitten um Geduld, das Dokument wird gerade für Sie vorbereitet.