Erstellen Sie Servisní smlouvu (SLA) na míru

Diese Vorlage wurde erstellt von: Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Anleitung

Servisní smlouva (SLA)

TATO SERVISNÍ SMLOUVA (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Poskytovatelem je
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Jméno:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Datum narození:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rodné číslo:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvalé bydliště:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Telefon:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
E-mail:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(dále jako „Poskytovatel“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
a
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Klientem je
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Jméno:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Datum narození:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rodné číslo:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvalé bydliště:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Telefon:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
E-mail:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(dále jako „Klient“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
( Poskytovatel a Klient dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Předmět Smlouvy
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Bude poskytovatel kromě servisu zajišťovat i technický provoz aplikace (tzv. cloudové řešení)?
Tato Smlouva představuje smlouvu o úrovni poskytovaných služeb (SLA) ve smyslu § 1746 odst. 2 občanského zákoníku. Jejím předmětem je závazek Poskytovatele zajistit pro Klienta garanci kvalitativních parametrů služeb poskytovaných Poskytovatelem Klientovi na základě
(dále jen „Garance“).
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Poskytovatel se zavazuje pro Klienta za podmínek uvedených v této Smlouvě technicky zajišťovat provozování internetové aplikace s názvem
, jejímiž hlavními funkcionalitami jsou
. Tato internetová aplikace je dostupná z internetové stránky
(dále jako „Provozování internetové aplikace“).
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Poskytovatel se zavazuje poskytovat pro Klienta následující služby:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(dále společně jako „Technická podpora“).
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Klient se zavazuje platit Poskytovateli za Provozování internetové aplikace a poskytování Technické podpory odměnu za podmínek uvedených v této Smlouvě.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Podmínky Provozování internetové aplikace
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Poskytovatel se zavazuje pro Provozování internetové aplikace zajistit počítačové servery o minimální technické specifikaci
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Provozovatel se zavazuje zajistit pro Provozování internetové aplikace připojení k internetu (konektivitu) o minimální rychlosti
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Provozovatel se zavazuje v rámci Provozování internetové aplikace zajistit propojení uvedené aplikace do sítě internet v rozsahu minimálně
% času v každém kalendářním
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Poskytovatel
právo provádět odstávky serveru, na kterém probíhá Provozování internetové aplikace, a to v čase od
hod. do
hod. (dále jen „Odstávky“). Tyto Odstávky je oprávněn provádět maximálně
nebo podle dohody stran.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Poskytovatel je oprávněn provádět Odstávky
Klienta. Odstávku je Provozovatel povinen oznámit
předem.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Doba Odstávek se pro účely ustanovení odst. 2.3
jako doba výpadku serveru (tj. doba, kdy nebylo zajištěno propojení dané aplikace do sítě internet).
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Hlášení požadavků
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Klient má povinnost hlásit Poskytovateli požadavky na poskytnutí Technické podpory jedním z následujících způsobů:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
prostřednictvím e-mailové zprávy na e-mailovou adresu
;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
telefonicky na telefonní číslo
;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
prostřednictvím funkce
v informačním systému
;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Důležitost požadavků
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Požadavky s nejvyšší důležitostí jsou požadavky týkající se:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Požadavky s vysokou důležitostí jsou požadavky týkající se:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Požadavky se střední důležitostí jsou požadavky týkající se:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Požadavky s nízkou důležitostí jsou všechny požadavky, které nespadají ani do jedné z výše uvedených skupin.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V případě důvodných pochybností o tom, do které skupiny požadavků daný požadavek spadá, platí, že spadá do skupiny s
důležitostí.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Čas přijímání požadavků
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Poskytovatel je povinen přijímat požadavky Klienta na poskytnutí Technické podpory
, tedy v jakýkoliv čas (24 hodin denně) a v jakýkoliv den, včetně svátků a víkendů.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
První reakce na zaslaný požadavek
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Poskytovatel má povinnost odeslat Klientovi první reakci (zejména oznámit přijetí požadavku) na požadavek s nejvyšší důležitostí nejpozději do
od doručení takového požadavku v souladu s podmínkami uvedenými v čl. 5 této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Poskytovatel má povinnost odeslat Klientovi první reakci (zejména oznámit přijetí požadavku) na požadavek s vysokou důležitostí nejpozději do
od doručení takového požadavku v souladu s podmínkami uvedenými v čl. 5 této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Poskytovatel má povinnost odeslat Klientovi první reakci (zejména oznámit přijetí požadavku) na požadavek se střední důležitostí nejpozději do
od doručení takového požadavku v souladu s podmínkami uvedenými v čl. 5 této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Poskytovatel má povinnost odeslat Klientovi první reakci (zejména oznámit přijetí požadavku) na požadavek s nízkou důležitostí nejpozději do
od doručení takového požadavku v souladu s podmínkami uvedenými v čl. 5 této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Řešení požadavků
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Poskytovatel má povinnost
Klienta s nejvyšší důležitostí ve lhůtě
od doručení takového požadavku v souladu s podmínkami uvedenými v čl. 5 této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Poskytovatel má povinnost
Klienta s vysokou důležitostí ve lhůtě
od doručení takového požadavku v souladu s podmínkami uvedenými v čl. 5 této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Poskytovatel má povinnost
Klienta se střední důležitostí ve lhůtě
od doručení takového požadavku v souladu s podmínkami uvedenými v čl. 5 této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Poskytovatel má povinnost
Klienta s nízkou důležitostí ve lhůtě
od doručení takového požadavku v souladu s podmínkami uvedenými v čl. 5 této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rozsah Technické podpory
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Poskytovatel se zavazuje poskytovat Klientovi Technickou podporu v rozsahu nejvýše
člověkohodin
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Požadavky, jejichž řešení by znamenalo překročení výše sjednaného rozsahu, má Poskytovatel právo odmítnout.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V případě odmítnutí řešení požadavku podle předchozího odstavce se řešení daného požadavku přesouvá do následujícího dne, pokud Klient nesdělí Poskytovateli, že o vyřešení požadavku v takovém případě nemá zájem.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Odměna
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Chci sjednat
Klient se zavazuje zaplatit Poskytovateli za Provozování internetové aplikace částku
+ slovy
(dále jako „Odměna“).
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Klient se zavazuje zaplatit Poskytovateli za poskytování Technické podpory v rozsahu sjednaném v čl. 8 této Smlouvy fixní odměnu ve výši
+ slovy
za každý jeden kalendářní
poskytování Technické podpory podle této Smlouvy (dále jako „Fixní odměna“).
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Poskytovatel má právo na odměnu v plné výši i pokud Poskytovatel nevyužije plný rozsah Technické podpory.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Všechny částky uvedené v této Smlouvě jsou uvedeny
DPH.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Platební podmínky
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Odměna je splatná
. dne
, za který je Odměna placena.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Fixní odměna bude vyúčtována a bude splatná
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Jakékoliv finanční plnění pro Poskytovatele je splatné
v sídle
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Poskytovatel má povinnost vystavit na Odměnu nebo jiné finanční plnění podle této Smlouvy řádný daňový doklad – fakturu, jejíž údaje budou shodné s údaji uvedenými v této Smlouvě a takový daňový doklad (fakturu) doručit Klientovi.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Poskytovatel má právo doručit daňový doklad – fakturu i v elektronické podobě prostřednictvím e-mailové zprávy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Smluvní pokuta
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V případě, že se Klient dostane do prodlení se zaplacením Odměny nebo jakékoliv její části podle článku 10 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši
% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení Odměny.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V případě, že se Poskytovatel dostane do prodlení se zahájením řešení požadavku Klienta s nejvyšší důležitostí podle odstavce 7.1 této Smlouvy, zavazuje se Klientovi zaplatit smluvní pokutu ve výši
+ slovy
za
prodlení až do zahájení řešení daného požadavku Klienta.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V případě, že se Poskytovatel dostane do prodlení se zahájením řešení požadavku Klienta s vysokou důležitostí podle odstavce 7.2 této Smlouvy, zavazuje se Klientovi zaplatit smluvní pokutu ve výši
+ slovy
za
prodlení až do zahájení řešení daného požadavku Klienta.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V případě, že se Poskytovatel dostane do prodlení se zahájením řešení požadavku Klienta se střední důležitostí podle odstavce 7.3 této Smlouvy, zavazuje se Klientovi zaplatit smluvní pokutu ve výši
+ slovy
za
prodlení až do zahájení řešení daného požadavku Klienta.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V případě, že Poskytovatel poruší svou povinnost uvedenou v odst. 2.1 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Klientovi smluvní pokutu ve výši
+ slovy
za každý započatý den, ve kterém bude uvedená povinnost Poskytovatele porušena.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V případě, že Poskytovatel poruší svou povinnost uvedenou v odst. 2.2 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Klientovi smluvní pokutu ve výši
+ slovy
za každý započatý den, ve kterém bude uvedená povinnost Poskytovatele porušena.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V případě, že Poskytovatel poruší svou povinnost uvedenou v odst. 2.3 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Klientovi smluvní pokutu ve výši
+ slovy
za
, ve které(m) nebude zajištěno propojení dané aplikace do sítě internet nad limit stanovený uvedeným odstavcem.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na nárok Klienta na náhradu škody v plném rozsahu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Odpovědnost za škodu
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Poskytovatel má odpovídat za škodu
Jak bude Zhotovitel díla odpovídat za škodu způsobenou Objednateli špatně provedeným dílem?
Poskytovatel plně odpovídá Klientovi za jakoukoliv škodu způsobenou Poskytovatelem Klientovi jakýmkoliv porušením povinnosti Poskytovatele uvedené v této Smlouvě.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvání a ukončení Smlouvy
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Tato Smlouva je uzavřena na dobu
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kterákoliv Smluvní strana má právo tuto Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou
, která počíná běžet
, ve kterém je výpověď doručena druhé Smluvní straně.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Povinnost mlčenlivosti
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Poskytovatel se zavazuje, že nezpřístupní ani nepoužije žádnou informaci obchodní a/nebo výrobní povahy, se kterou se seznámí v souvislosti s plněním této Smlouvy, zejména nezpřístupní ani nepoužije:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
žádnou takovou informaci obsaženou v této Smlouvě,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
databázi zákazníků Klienta ani kontakty na ně,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
cenovou politiku Klienta,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
marketingovou strategii Klienta,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
informace o uzavřených smlouvách a dodavatelích Klienta,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
způsob fungování podniku Klienta,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
strategická rozhodnutí a podnikatelské záměry Klienta
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(dále jen „Důvěrná informace“).
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 14.1 této Smlouvy platí s výjimkou případů, kdy:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Klient udělil předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím Důvěrné informace,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít Důvěrnou informaci,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
takové zpřístupnění nebo použití Důvěrné informace je nezbytné pro realizaci této Smlouvy,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
je to podle jakékoliv smlouvy nebo dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dovoleno.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Klient tímto dává Poskytovateli souhlas k tomu, aby jej Poskytovatel uváděl jako svého zákazníka.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Poskytovatel bere na vědomí, že Důvěrné informace tvoří obchodní tajemství Klienta.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Vyšší moc
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této Smlouvy po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné požadovat, aby neplnění svých povinností z této Smlouvy v důsledku vyšší moci předešly.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Za vyšší moc je pro účely této Smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli Smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době vzniku této Smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této Smlouvy považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silné vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, stávka nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu Smluvních stran.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazků podle této Smlouvy pozastavuje do doby odstranění následků vyšší moci.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rozhodné právo
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Závěrečná ustanovení
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V
dne
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____________________________________
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V
dne
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____________________________________
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Ich möchte, dass mein Dokument von einer Anwaltskanzlei verifiziert wird
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Mehr Infos anzeigen verbergen
Ich möchte KOSTENLOS über Terminfristen informiert werden
Das System wird Sie automatisch als Fristen im Rahmen der Vereinbarung informieren

Holen Sie sich dieses Dokument in PDF und Word

Dieses Dokument kostet 199 Kč (199,00 Kč mit Mehrwertsteuer)

Wir bitten um Geduld, das Dokument wird gerade für Sie vorbereitet.