Erstellen Sie Smlouvu o odpovědném zástupci na míru

Diese Vorlage wurde erstellt von: Lukáš Hojdn, AK UP legal s.r.o., recepce

Anleitung

  • Použijte, pokud potřebujete provozovat živnost, která vyžaduje, abyste měli odborného zástupce, např. bary, restaurace, řemeslné živnosti.
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.

Smlouva o odpovědném zástupci

Kommentar hinzufügen
Abbrechen
TATO SMLOUVA O ODPOVĚDNÉM ZÁSTUPCI (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Odpovědným zástupcem je
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Jméno:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Datum narození:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rodné číslo:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvalé bydliště:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Telefon:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
E-mail:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(dále jako „Odpovědný zástupce“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
a
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Podnikatelem je
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Jméno:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Datum narození:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rodné číslo:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvalé bydliště:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Telefon:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
E-mail:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(dále jako „Podnikatel“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
( Odpovědný zástupce a Podnikatel dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Způsobilost
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Odpovědný zástupce prohlašuje, že je osobou splňující všeobecné podmínky provozování živnosti dle ustanovení § 6 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „živnostenský zákon“), a zvláštní podmínky provozování živnosti dle ustanovení § 7 ve spojení s ustanovením § 21 živnostenského zákona, a je tak osobou odborně způsobilou pro výkon živnosti „
“ ve smyslu živnostenského zákona a jeho příloh (dále jako „Živnost“).
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Předmět smlouvy
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Odpovědný zástupce se na základě této Smlouvy zavazuje vykonávat pro Podnikatele činnost odpovědného zástupce pro Živnost podle ustanovení § 11 živnostenského zákona, a stává se tak garantem řádného provozování živnosti a dodržování živnostenskoprávních předpisů.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Odměna
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Smluvní strany ujednávají, že Odpovědný zástupce bude pro Podnikatele vykonávat činnost podle této Smlouvy
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Podnikatel se zavazuje zaplatit Odpovědnému zástupci za činnost podle této Smlouvy částku
+ slovy
(dále jako „Odměna“).
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Platební podmínky
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Podnikatel se zavazuje zaplatit Odměnu nebo jakoukoliv její část Odpovědnému zástupci
na výše uvedené adrese
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Odměna je splatná
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
O zaplacení Odměny nebo jakékoliv její části bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující zaplacení Odměny.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvání a ukončení Smlouvy
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Tato Smlouva je uzavřena na dobu
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kterákoliv Smluvní strana má právo tuto Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou
, která počíná běžet
, ve kterém je výpověď doručena druhé Smluvní straně.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Práva a povinnosti Odpovědného zástupce
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Odpovědný zástupce je povinen vykonávat činnost podle této Smlouvy s odbornou péčí, v souladu s platnými právními předpisy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Podnikatel je povinen do
předat Odpovědnému zástupci veškeré doklady, podklady a dokumentaci týkající se jeho činnosti, které jsou potřebné k tomu, aby mohl Odpovědný zástupce provádět činnost podle této Smlouvy s náležitou péčí a odborností.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Odpovědný zástupce neodpovídá ani neručí za závazky Podnikatele.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Odpovědnost za škodu
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Odpovědný zástupce má odpovídat za škodu, kterou způsobí Podnikateli
Jak bude Odpovědný zástupce odpovídat za škodu?
Odpovědný zástupce plně odpovídá Podnikateli za jakoukoliv škodu způsobenou Odpovědným zástupcem Podnikateli jakýmkoliv porušením povinnosti Odpovědného zástupce uvedené v této Smlouvě.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Důvěrnost
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Odpovědný zástupce se zavazuje, že nezpřístupní ani nepoužije žádnou informaci obchodní a/nebo výrobní povahy, se kterou se seznámí v souvislosti s plněním této Smlouvy, zejména nezpřístupní ani nepoužije:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
žádnou takovou informaci obsaženou v této Smlouvě,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
databázi zákazníků Podnikatele ani kontakty na ně,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
cenovou politiku Podnikatele,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
marketingovou strategii Podnikatele,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
informace o uzavřených smlouvách a dodavatelích Podnikatele,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
způsob fungování podniku (závodu) Podnikatele,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
strategická rozhodnutí a podnikatelské záměry Podnikatele
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(dále jen „Důvěrná informace“).
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 8.1 této Smlouvy platí s výjimkou případů, kdy:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Podnikatel udělil předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím Důvěrné informace,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít Důvěrnou informaci,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
takové zpřístupnění nebo použití Důvěrné informace je nezbytné pro realizaci této Smlouvy,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
je to podle jakékoliv smlouvy nebo dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dovoleno.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Odpovědný zástupce bere na vědomí, že Důvěrné informace tvoří obchodní tajemství Podnikatele.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Vyšší moc
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této Smlouvy po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné požadovat, aby neplnění svých povinností z této Smlouvy v důsledku vyšší moci předešly.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Za vyšší moc je pro účely této Smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli Smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době vzniku této Smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této Smlouvy považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silné vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, stávka nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu Smluvních stran.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazků podle této Smlouvy pozastavuje do doby odstranění následků vyšší moci.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rozhodné právo
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Závěrečná ustanovení
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V
dne
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____________________________________
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V
dne
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____________________________________
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Ich möchte, dass mein Dokument von einer Anwaltskanzlei verifiziert wird
Lukáš Hojdn | AK UP legal s.r.o., recepce
Mehr Infos anzeigen verbergen
Ich möchte KOSTENLOS über Terminfristen informiert werden
Das System wird Sie automatisch als Fristen im Rahmen der Vereinbarung informieren

Holen Sie sich dieses Dokument in PDF und Word

Dieses Dokument kostet 199 Kč (199,00 Kč mit Mehrwertsteuer)

Wir bitten um Geduld, das Dokument wird gerade für Sie vorbereitet.