Erstellen Sie Obchodní podmínky internetové aplikace na míru

Diese Vorlage wurde erstellt von: Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Anleitung

Obchodní podmínky pro internetové aplikace

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele pramenící z užívání Aplikace se řídí těmito obchodními podmínkami:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
1
Definice
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Mají uživatelé možnost zřizovat si ve vaší aplikaci uživatelské účty?
1.1
V těchto obchodních podmínkách:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
1.1.1
Provozovatel“ je
, datum narození
, místem podnikání
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
1.1.2
Aplikace“ znamená internetovou aplikaci s názvem
, mezi jejíž hlavní funkcionality patří
a která je dostupná z internetové adresy
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
1.1.3
VOP“ znamená tyto Všeobecné obchodní podmínky.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
1.1.4
Smlouva“ znamená smlouvu uzavřenou mezi Uživatelem a Provozovatelem, jejímž předmětem je poskytnutí Licence k užívání Aplikace Uživateli za podmínek uvedených v těchto VOP.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
1.1.5
Licence“ znamená nevýhradní licenci k užívání Aplikace za podmínek uvedených v těchto VOP.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
1.1.6
Uživatel“ znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu odlišnou od Provozovatele, která užívá Aplikaci.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
1.1.7
Uživatelský účet“ znamená neveřejnou část Aplikace, která je uživateli přístupná po zadání Přihlašovacích údajů.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
1.1.8
Přihlašovací údaje“ znamenají unikátní kombinaci přihlašovacího jména Uživatele a hesla zvoleného Uživatelem, které Uživatel uloží do databáze Aplikace při zřizování Uživatelského účtu prostřednictvím Aplikace a/nebo Uživateli automaticky vygenerovaného Aplikací.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
2
Proces uzavření smlouvy o užívání Aplikace
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Bude uživatel zatrhávat checkbox, že souhlasí s obchodními podmínkami?
V případě, že uživatel nebude zatrhávat checkbox, bude souhlas s VOP udělen pouhým kliknutím na příslušné tlačítko.
2.1
Zobrazení tlačítka s názvem „
“ v uživatelském prostředí Aplikace je návrhem na uzavření Smlouvy ze strany Provozovatele.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
2.2
Kliknutí Uživatele na tlačítko „
“ je bezvýhradným přijetím návrhu na uzavření Smlouvy ze strany Uživatele a tímto úkonem je uzavřena Smlouva.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
2.3
Kliknutím na pole (tzv. checkbox), které obsahuje popis ve znění „
“ a následným kliknutím na tlačítko ve smyslu 2.2 Uživatel vyjadřuje souhlas s těmito VOP.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
2.4
Uzavřením Smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení těchto VOP.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
3
Užívání Aplikace
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Jakou formou nabízíte užívání Aplikace?
3.1
Provozovatel uděluje Uživateli Licenci v rozsahu a za podmínek uvedených v uživatelském prostředí Aplikace, zejména uvedených u daného typu Uživatelského účtu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
3.2
Uživatel se za udělení Licence zavazuje Provozovateli zaplatit odměnu ve výši uvedené v uživatelském prostředí Aplikace.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
3.3
Provozovatel má právo poskytnout plnění Smlouvy (např. zpřístupnit danou část nebo funkcionalitu Aplikace) až v momentě, kdy dojde k zaplacení odměny za poskytnutí Licence, a nezaplatí-li Uživatel za Licenci odměnu v plné výši v Provozovatelem stanovené lhůtě, jinak ihned, ruší se Smlouva bez dalšího od počátku.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
3.4
Provozovatel je po uplynutí doby Licence oprávněn plně a/nebo částečně znepřístupnit Uživatelský účet Uživateli.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
3.5
Uživatel
zřídit více než jeden Uživatelský účet.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
3.6
Uživatel
právo udělit třetí osobě podlicenci k užívání Aplikace.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
3.7
Veškerá finanční plnění realizovaná prostřednictví Aplikace nebo platební brány propojené s Aplikací se považují za zaplacené připsáním celé příslušné částky na příslušný bankovní účet Provozovatele.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
3.8
Provozovatel má právo Aplikaci nebo její část
odstavit, změnit a/nebo ji znepřístupnit z příslušné internetové adresy, a to
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
3.9
Uživatel má právo na užívání Aplikace za podmínek Smlouvy v aktuální verzi dostupné z příslušné internetové adresy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
3.10
Uživatel se zavazuje při užívání Aplikace jednat tak, aby jemu ani Provozovateli užíváním Aplikace nevznikla žádná škoda.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
4
Databáze
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
4.1
Uživatel nemá právo prostřednictvím Aplikace strojově (zejm. pomocí tzv. softwarových robotů) vytěžovat databázi spojenou s Aplikací.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
4.2
Uživatel a Provozovatel tímto sjednávají, že jakékoliv údaje vložené Uživatelem do databáze Aplikace jsou části databáze shromážděné Provozovatelem a stávají se součástí databáze Provozovatele, aniž by Uživateli jeho jednáním popsaným v tomto odstavci vzniklo jakékoliv právo k databázi Aplikace.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
4.3
Smluvní strany jsou si vědomy, shodně prohlašují a činí nesporným, že Aplikace splňuje podmínky ust. § 562 odst. 2 občanského zákoníku, tedy že záznamy údajů v Aplikaci a její databázi jakožto elektronickém systému jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
5
Odpovědnost za škodu
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Provozovatel má odpovídat za škodu
Jak bude Zhotovitel díla odpovídat za škodu způsobenou Objednateli špatně provedeným dílem?
5.1
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
5.2
Provozovatel plně odpovídá Uživateli za jakoukoliv škodu způsobenou Provozovatelem Uživateli jakýmkoliv porušením povinnosti Provozovatele uvedené ve Smlouvě nebo VOP.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
6
Změna VOP
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
6.1
Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel uzavírá Smlouvu v běžném obchodním styku s větším počtem osob a Smlouvy jsou podle svého charakteru zavazující dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu s odkazem na tyto VOP. Smluvní strany činí nesporným, že z povahy závazků Provozovatele podle těchto VOP vyplývá a již před uzavřením Smlouvy vyplývala rozumná potřeba pozdější změny těchto VOP.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
6.2
Smluvní strany tímto ujednávají, že Provozovatel může tyto VOP v přiměřeném rozsahu změnit, a zároveň ujednávají, že změna VOP bude Uživateli, jako druhé straně, oznámena prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané na e-mailovou adresu zadanou Uživatelem do Aplikace. Uživatel má v takovém případě právo změny VOP odmítnout a předmětný závazek mezi ním a Provozovatelem z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době jeden (1) kalendářní měsíc, která začne běžet den následující po odeslání oznámení, o které Smluvní strany tímto shodně prohlašují, že je dostatečná k obstarání obdobných plnění od jiného subjektu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
6.3
V případě, že dojde k uzavření nové Smlouvy k již existujícímu Uživatelskému účtu (tj. k obnovení nebo prodloužení Uživatelského účtu), řídí se taková Smlouva VOP ve znění ke dni uzavření takové Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
7
Ochrana osobních údajů
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
7.1
Provozovatel je ze zákona povinen chránit a zabezpečit poskytnuté osobní údaje. Provozovatel proto využívá různých efektivních zabezpečovacích technologií k tomu, aby byly osobní údaje ochráněny před neoprávněným zpřístupněním nebo užitím.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
7.2
Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů zde:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8
Povinné informace pro spotřebitele
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8.1
Tento článek VOP podmínek je účinný pouze vůči Uživateli, který je spotřebitelem. Ustanovení uvedená v tomto článku VOP se nevztahují zejména na podnikatele – živnostníky nebo obchodní společnosti.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8.2
Provozovatel tímto informuje Uživatele, že:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8.2.1
adresa pro doručování písemností Provozovateli je shodná s výše uvedenou adresou sídla Provozovatele;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8.2.2
telefonický kontakt Provozovatele je
;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8.2.3
adresa Provozovatele pro doručování elektronické pošty je
;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8.2.4
odměna Provozovatele za Licenci je stanovena včetně všech daní a poplatků a její výše a/nebo způsob výpočtu je stanoven v Aplikaci;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8.2.5
Uživatel je povinen zaplatit Provozovateli odměnu za Licenci, není-li Licence poskytována bezúplatně, jedním ze způsobů, který je u příslušné možnosti uveden v uživatelském prostředí Aplikace;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8.2.6
Uživateli
náklady na dodání;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8.2.7
k užívání Aplikace je třeba přístup k síti Internet a internetový prohlížeč
;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8.2.8
Uživatel má právo od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do
dnů od převzetí plnění. Převzetím plnění se rozumí poskytnutí Licence;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8.2.9
ve vztahu k Provozovateli nevznikají Uživateli žádné náklady za použití komunikačních prostředků na dálku;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8.2.10
údaje o uzavření Smlouvy vč. těchto obchodních podmínek jsou uloženy v databázi Aplikace a Uživatel k nim má přístup prostřednictvím
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8.2.11
Uživatel má možnost zjistit chyby kontrolou v Uživatelském účtu;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8.2.12
opravování chyb vzniklých při zadávání dat lze provádět rovněž prostřednictvím Aplikace a tam, kde to Aplikace neumožňuje, prostřednictvím technické podpory, jejíž kontakt je uveden v Aplikaci;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8.2.13
Provozovatel dodržuje všechny platné zákony České republiky; žádné další kodexy nejsou pro Provozovatele závazné;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8.2.14
Provozovatel nevyužívá žádné prostředky mimosoudního řešení sporů;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8.2.15
předmětem Smlouvy není dodání zboží, na Aplikace se tak nevztahují ustanovení zákona o reklamaci; odpovědnost za zjevné nebo skryté vady Aplikace, které měla Aplikace v době jejího zpřístupnění Uživateli, lze uplatnit u Provozovatele za podmínek stanovených zákonem, Smlouvou a těmito VOP;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8.2.16
Uživatel je povinen dodržovat tyto VOP, které jsou též součástí Smlouvy, a platné a účinné právní předpisy České republiky;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8.2.17
Uživatel se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
9
Rozhodné právo
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
9.1
Tyto VOP, jakož i Smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
9.2
Jakékoliv spory vzniklé na základě Smlouvy a/nebo těchto VOP budou rozhodovat věcně a místně příslušné soudy České republiky.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
10
Elektronická evidence tržeb
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
10.1
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
10.2
Fakturu obsahující povinné údaje a účtenku podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, obdrží Uživatel formou odkazu ke stažení těchto dokumentů či jako přílohu e-mailu. Kupující s tímto souhlasí.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
10.3
Více informací je k dispozici na těchto internetových stránkách: http://www.etrzby.cz/cs/zakladni-informace-pro-zakazniky.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
11
Účinnost
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
11.1
Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen

Souhlas se zpracováním souborů cookies

PŘÍLOHA Č. 1
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
1
Co jsou soubory cookies
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňují internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk a podobně, následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám; používá je téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
2
Druhy souborů cookies
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše internetové stránky Vašim potřebám.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
3
Využívání souborů cookies
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, tedy že Vaše soubory cookies, včetně trvalých, zpracováváme.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Tento souhlas je udělen na dobu
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu svého internetového prohlížeče.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
4
Účel použití souborů cookies
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Používáte pro měření návštěvnosti na Vaší internetové stránce programy třetích stran (např. Google Analytics)?
K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Soubory cookies využíváme, kromě účelu uvedeného v předchozím odstavci, pouze
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Ich möchte, dass mein Dokument von einer Anwaltskanzlei verifiziert wird
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Mehr Infos anzeigen verbergen
Ich möchte KOSTENLOS über Terminfristen informiert werden
Das System wird Sie automatisch als Fristen im Rahmen der Vereinbarung informieren

Holen Sie sich dieses Dokument in PDF und Word

Dieses Dokument kostet 199 Kč (199,00 Kč mit Mehrwertsteuer)

Wir bitten um Geduld, das Dokument wird gerade für Sie vorbereitet.