Erstellen Sie Smlouvu o budoucí smlouvě o převodu podílu ve společnosti

Diese Vorlage wurde erstellt von: Lukáš Hojdn, AK UP legal s.r.o., recepce

Anleitung

Smlouva o budoucí smlouvě o převodu podílu ve společnosti

Kommentar hinzufügen
Abbrechen
TATO SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU OBCHODNÍHO PODÍLU (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Budoucím převodcem je
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Jméno:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Datum narození:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rodné číslo:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvalé bydliště:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Telefon:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
E-mail:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(dále jako „Budoucí převodce“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
a
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Budoucím nabyvatelem je
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Jméno:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Datum narození:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rodné číslo:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvalé bydliště:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Telefon:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
E-mail:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(dále jako „Budoucí nabyvatel“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
( Budoucí převodce a Budoucí nabyvatel dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
1
Definice
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Je uzavření Smlouvy o převodu podílu vázáno na splnění podmínky?
1.1
V této Smlouvě
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Podmínka“ znamená
;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Smlouva o převodu podílu“ znamená Smlouvu o převodu podílu ve společnosti, jejíž text tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
2
Předmět smlouvy
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kdo má právo vyzvat k uzavření Smlouvy o převodu podílu?
2.1
Budoucí nabyvatel má právo písemně vyzvat Budoucího převodce k uzavření Smlouvy o převodu podílu ve lhůtě
kalendářních dnů ode dne, kdy se Budoucí nabyvatel dozví o splnění Podmínky.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
2.2
Lhůta pro výzvu se považuje za zachovanou, bude-li výzva předána nejpozději poslední den lhůty přepravci (držiteli poštovní licence) k doručení.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
2.3
Budoucí převodce je povinen vyhovět výzvě Budoucího nabyvatele podle odst. 2.1 této Smlouvy a dostavit se ve stanoveném termínu k uzavření Smlouvy o převodu podílu a Smlouvu o převodu podílu uzavřít.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
3
Další práva a povinnosti
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
3.1
Budoucí převodce je povinen po dobu trvání účinnosti této Smlouvy podíl, jenž je předmětem převodu podle Smlouvy o převodu podílu, nepřevádět na třetí osoby ani ho nezatěžovat žádným právem ve prospěch třetích osob, zejména zástavním právem či jiným obdobným právem ve prospěch třetích osob.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
3.2
Budoucí převodce je povinen jednat s péčí řádného hospodáře a dále učinit veškerá právní a/nebo faktická jednání tak, aby se nesnížila hodnota společnosti, ve které má podle Smlouvy o převodu podílu nabýt Budoucí nabyvatel daný podíl.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
3.3
Výzva podle odst. 2.1 této Smlouvy bude učiněna písemně a musí být doručena na adresu dané Smluvní strany, která je uvedena výše v této Smlouvě.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
3.4
Smluvní strany ujednávají, že místo, termín a čas uzavření Smlouvy o převodu podílu budou určeny ve výzvě učiněné podle odst. 2.1 této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
3.5
Smluvní strany jsou povinny si bez zbytečného odkladu poskytnout veškerou nezbytnou součinnost při plnění této Smlouvy, zejména při uzavírání Smlouvy o převodu podílu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
4
Zánik Smlouvy
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
4.1
V případě, že Podmínka nebude splněna nejpozději do
, mají obě Smluvní strany právo od této Smlouvy odstoupit.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
4.2
V případě, že marně uplyne lhůta pro výzvu uvedená v odst. 2.1 této Smlouvy, zaniká tato Smlouva bez dalšího následujícím dnem.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
5
Smluvní pokuta
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
5.1
V případě, že se Budoucí převodce i přes řádně doručenou výzvu nedostaví k uzavření Smlouvy o převodu podílu v místě a čase podle odst. 3.4 této Smlouvy a/nebo se dostaví, avšak neuzavře s Budoucím nabyvatelem Smlouvu o převodu podílu, zavazuje se Budoucí převodce zaplatit Budoucímu nabyvateli smluvní pokutu ve výši
% z Kupní ceny podle Smlouvy o převodu podílu za každý den prodlení až do uzavření Smlouvy o převodu podílu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
6
Vyšší moc
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
6.1
Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této Smlouvy po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné požadovat, aby neplnění svých povinností z této Smlouvy v důsledku vyšší moci předešly.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
6.2
Za vyšší moc je pro účely této Smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli Smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době vzniku této Smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této Smlouvy považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silné vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, stávka nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu Smluvních stran.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
6.3
Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazků podle této Smlouvy pozastavuje do doby odstranění následků vyšší moci.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
7
Rozhodné právo
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
7.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. § 1785 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8
Závěrečná ustanovení
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8.4
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8.5
Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8.7
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8.8
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V
dne
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____________________________________
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V
dne
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____________________________________
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen

Příloha č. 1 - Smlouva o převodu podílu

Jméno: _____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Datum narození: _____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rodné číslo: _____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvalé bydliště: _____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(dále jako „Budoucí převodce“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
a
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Jméno: _____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Datum narození: _____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rodné číslo: _____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvalé bydliště: _____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(dále jako „Budoucí nabyvatel“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
( Budoucí převodce a Budoucí nabyvatel dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Touto smlouvu se převádí podíl ve
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
1
Definice
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Touto smlouvu se převádí
V této Smlouvě
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Společnost“ znamená obchodní společnost
, IČO:
, se sídlem
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Podíl“ znamená obchodní podíl ve Společnosti o velikosti
%, kterému odpovídá vklad ve výši
+ slovy
, druh podílu:
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
2
Předmět smlouvy
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Chcete, aby převodce musel před převodem obchodního podílu splnit nějaké podmínky?
Např. že musí poskytnout dané společnosti nějaké služby, konzultace a podobně. Netýká se povinnosti zaplatit kupní cenu.
2.1
Převodce tímto převádí na Nabyvatele
Podíl a Nabyvatel tímto Podíl přijímá a zavazuje se za něj zaplatit Kupní cenu a zavazuje se za to zaplatit Převodci Kupní cenu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
3
Kupní cena
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
3.1
Nabyvatel se zavazuje zaplatit Převodci za Podíl částku
+ slovy
(dále jako „Kupní cena“).
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
4
Platební podmínky
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kupní cena má být zaplacena
4.1
Nabyvatel se zavazuje zaplatit Kupní cenu nebo jakoukoliv její část
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
4.2
Kupní cena je splatná
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
4.3
O zaplacení Kupní ceny nebo jakékoliv její části bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující zaplacení Kupní ceny. Smluvní strany stvrzují podpise této Smlouvy předání Kupní ceny.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
5
Odkládací podmínky
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
5.1
Účinnost převodu Podílu podle této Smlouvy se odkládá do okamžiku splnění
níže uvedených podmínek:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
5.1.1
má povinnost
;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
5.2
V případě, že nebudou splněny povinnosti uvedené v odst. 5.1 této Smlouvy nejpozději do
, zaniká tato Smlouva bez dalšího od počátku a Smluvní strany jsou povinny vrátit si případná vzájemně poskytnutá plnění.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
6
Přistoupení ke společenské smlouvě Společnosti
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
6.1
Nabyvatel tímto přistupuje ke společenské smlouvě Společnosti.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
7
Důvěrnost
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
7.1
Každá Smluvní strana se zavazuje, že nezpřístupní ani nepoužije žádnou informaci obchodní a/nebo výrobní povahy, se kterou se seznámí v souvislosti s plněním této Smlouvy, zejména nezpřístupní ani nepoužije:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
7.1.1
žádnou takovou informaci obsaženou v této Smlouvě,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
7.1.2
databázi zákazníků druhé Smluvní strany ani kontakty na ně,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
7.1.3
cenovou politiku druhé Smluvní strany,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
7.1.4
marketingovou strategii druhé Smluvní strany,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
7.1.5
informace o uzavřených smlouvách a dodavatelích druhé Smluvní strany,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
7.1.6
způsob fungování podniku druhé Smluvní strany,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
7.1.7
strategická rozhodnutí a podnikatelské záměry druhé Smluvní strany.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(dále jen „Důvěrná informace“).
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
7.2
Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 7.1 této Smlouvy platí s výjimkou případů, kdy:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
7.2.1
druhá Smluvní strana udělila předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím Důvěrné informace,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
7.2.2
právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít Důvěrnou informaci,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
7.2.3
takové zpřístupněním nebo použití Důvěrné informace je nezbytné pro realizaci této Smlouvy,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
7.2.4
je to podle jakékoliv smlouvy nebo dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dovoleno,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
7.3
Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
7.4
Každá Smluvní strana bere na vědomí, že Důvěrné informace tvoří obchodní tajemství druhé Smluvní strany.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8
Smluvní pokuta
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8.1
V případě, že Smluvní strana poruší jakoukoliv svou povinnost mlčenlivosti uvedenou v článku 7 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit druhé Smluvní straně smluvní pokutu ve výši
+ slovy
za každé jednotlivé porušení uvedené povinnosti.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8.2
Smluvní pokuta
náhradu škody a poškozená Smluvní strana nemá právo požadovat náhradu škody od druhé Smluvní strany.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
9
Rozhodné právo
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
9.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
10
Závěrečná ustanovení
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
10.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
10.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
10.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
10.4
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
10.5
Tato Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy a 1 stejnopis je určen pro Společnost.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
10.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
10.7
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V
dne
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____________________________________
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V
dne
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____________________________________
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Ich möchte, dass mein Dokument von einer Anwaltskanzlei verifiziert wird
Lukáš Hojdn | AK UP legal s.r.o., recepce
Mehr Infos anzeigen verbergen
Ich möchte KOSTENLOS über Terminfristen informiert werden
Das System wird Sie automatisch als Fristen im Rahmen der Vereinbarung informieren

Holen Sie sich dieses Dokument in PDF und Word

Dieses Dokument kostet 199 Kč (199,00 Kč mit Mehrwertsteuer)

Wir bitten um Geduld, das Dokument wird gerade für Sie vorbereitet.