Erstellen Sie Licenčnú zmluvu na mieru

Diese Vorlage wurde erstellt von: JUDr. Igor Demčák, JUDr. Igor Demčák, advokát

Anleitung

  • Použite ak poskytujete licenciu (právo na užívanie) napr. k softwaru, Vašemu logu, grafickému dielu alebo inému autorskému dielu.
  • Pokiaľ bude autorské dielo vytvorené pre Vás na zakázku, použite Zmluvu o dielo (ktorá obsahuje licenčnú zmluvu) alebo Rámcovú zmluvu o dielo, ak ste stálym dodávateľom alebo objednávateľom.
  • Zákonnú úpravu týkajúcu sa tejto zmluvy nájdete tu.
  • Ak si chcete grafické dielo, napr. logo vašej spoločnosti alebo produktu chrániť, zaregistrujte si ho ako ochrannú známku. S aplikáciou trama to zvládnete sami pár klikmi.

Licenčná zmluva

Kommentar hinzufügen
Abbrechen
TÁTO LICENČNÁ ZMLUVA (ĎALEJ LEN „ZMLUVA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKA MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Typ zmluvnej strany:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Meno:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Dátum narodenia:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rodné číslo:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvalé bydlisko:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Telefón:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
E-mail:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(ďalej ako „Poskytovateľ“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
a
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Typ zmluvnej strany:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Meno:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Dátum narodenia:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rodné číslo:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvalé bydlisko:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Telefón:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
E-mail:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(ďalej ako „Nadobúdateľ“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
( Poskytovateľ a Nadobúdateľ ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Definícia
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V tejto Zmluve „Predmet licencie“ znamená
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Predmet licencie je detailne špecifikovaný v prílohe č. 1 tejto Zmluvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Licencia
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Poskytovateľ týmto poskytuje Nadobúdateľovi k Predmetu licencie
licenciu, a to
, na dobu
(ďalej ako „Licencia“).
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Licencia je poskytnutá
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Nadobúdateľ
právo udeliť tretím osobám podlicenciu(e) v plnom alebo čiastočnom rozsahu licencie, a to
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Nadobúdateľ
právo celkom alebo čiastočne postúpiť Licenciu ktorejkoľvek tretej osobe a táto tretia osoba neobmedzene ďalej, k čomu týmto Poskytovateľ udeľuje súhlas.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Poskytovateľ vyhlasuje, že disponuje všetkými právami vyplývajúcimi z duševného vlastníctva k poskytnutiu vyššie uvedenej Licencie, vrátane všetkých práv uvedených v tomto článku.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvanie Zmluvy
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Táto Zmluva je uzatvorená na dobu trvania Licencie podľa čl. 2 tejto Zmluvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Odmena za Licenciu
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zmluvné strany sa dohodli , že Poskytovateľ poskytuje Nadobúdateľovi Licenciu
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Nadobúdateľ sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi za Licenciu
+ slovami
bez ohľadu na dobu trvania Licencie (ďalej ako „Odmena“).
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Platobné podmienky
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Odmena má byť zaplatená
Nadobúdateľ sa zaväzuje zaplatiť Odmenu alebo akúkoľvek jej časť
na vyššie uvedenej adrese
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Odmena je splatná
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
O zaplatení Odmeny alebo akejkoľvek jej časti bude Zmluvnými stranami spísaný a podpísaný preberací protokol alebo iný dokument potvrdzujúci zaplatenie Odmeny. Zaplatením Odmeny a/alebo akejkoľvek jej časti sa rozumie pripísanie celej príslušnej čiastky na bankový účet Poskytovateľa.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zmluvná pokuta
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V prípade, že sa Nadobúdateľ dostane do omeškania so zaplatením Odmeny alebo jej časti podľa článku 5 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške
% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia Odmeny.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Výpoveď
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zmluvné strany
právo vypovedať túto Zmluvu z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Výpovedná doba je
a začína plynúť
, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Licencia končí uplynutím výpovednej doby.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Odstúpenie od Zmluvy
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Nadobúdateľ má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Poskytovateľ vstúpi do likvidácie alebo bude na jeho majetok vyhlásený súdom konkurz, alebo bude zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo zanikne bez likvidácie;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Vyhlásenie Poskytovateľa uvedené v ods. 2.5 tejto Zmluvy sa ukáže ako nepravdivé.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Poskytovateľ má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Nadobúdateľa je v omeškaní so zaplatením Odmeny alebo jej časti dlhšie ako
dní;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Nadobúdateľ vstúpi do likvidácie alebo bude na jeho majetok vyhlásený súdom konkurz, alebo bude zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo zanikne bez likvidácie;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Nadobúdateľ poruší podmienky Licencie uvedené v čl. 2 tejto Zmluvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Odstúpenie je účinné doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V prípade odstúpenia
Zmluvné strany povinné vrátiť si navzájom poskytnuté plnenia; tým nie je dotknutý nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rozhodné právo
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon, v znení neskorších predpisov.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Záverečné ustanovenia
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V tejto Zmluve, pokiaľ z kontextu jasne nevyplýva inak, zahrňuje význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúci určitý rod, zahrňuje taktiež ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Nevymáhateľnosť či neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymáhateľnosť či neplatnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo obsahu takéhoto ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Táto Zmluva predstavuje úplné dojednanie medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce dohody ohľadne predmetu tejto Zmluvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Táto Zmluva môže byť zmenená iba písomnými dodatkami podpísanými všetkými Zmluvnými stranami.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Táto Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží 1 rovnopis tejto Zmluvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Každá zo Zmluvných strán nesie vlastné náklady, ktoré vzniknú v dôsledku uzatvárania tejto Zmluvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť v okamihu jej podpisu všetkým Zmluvnými stranami.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, súhlasí s jej obsahom a vyhlasujú, že ju uzatvárajú slobodne.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
NA DÔKAZ ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE PODPISY
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V
, dňa
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____________________________________
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V
, dňa
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____________________________________
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Ich möchte, dass mein Dokument von einer Anwaltskanzlei verifiziert wird
JUDr. Igor Demčák | JUDr. Igor Demčák, advokát
Mehr Infos anzeigen verbergen
Ich möchte KOSTENLOS über Terminfristen informiert werden
Das System wird Sie automatisch als Fristen im Rahmen der Vereinbarung informieren

Holen Sie sich dieses Dokument in PDF und Word

Dieses Dokument kostet 6.90 € (6.90 € mit Mehrwertsteuer)

Wir bitten um Geduld, das Dokument wird gerade für Sie vorbereitet.