Erstellen Sie Nájomnú zmluvu na mieru

Diese Vorlage wurde erstellt von: JUDr. Igor Demčák, JUDr. Igor Demčák, advokát

Anleitung

  • Použite pokiaľ ide o nájom bytu, nebytového priestoru, domu, pozemku, vozidla alebo akejkoľvek inej veci.
  • Nájomnou zmluvou prenajímateľ prenecháva za odplatu nájomcovi vec, aby ju dočasne (v dojednanej dobe) užíval alebo z nej bral aj úžitky. Naproti tomu je povinnosť nájomcu platiť dohodnuté nájomné.
  • Právnu úpravu nájomnej zmluvy nájdete tu.

Zmluva o krátkodobom nájme izby

Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Chcem prenajať:

Vyberte jednu z možností.

Chcem prenajať:

Vyberte jednu z možností.

Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Chcem prenajať izbu/byt:

Náš právny poriadok umožňuje prenajať byt štandardne podľa Občianskeho zákonníka alebo podľa Zákona o krátkodobom nájme bytu

Zmluva podľa Občianskeho zákonníka chráni viac nájomcu, zakotvuje dlhšiu výpovednú lehotu a v niektorých prípadoch je nájom ťažšie ukončiť.

Uzatvoriť zmluvu podľa Zákona o krátkodobom nájme bytu je výhodnejšie pre prenajímateľa. Výpovedná doba ja kratšia a skončenie nájmu je flexibilnejšie.

Náš právny poriadok umožňuje prenajať byt štandardne podľa Občianskeho zákonníka alebo podľa Zákona o krátkodobom nájme bytu.

Zmluva podľa Občianskeho zákonníka chráni viac nájomcu, zakotvuje dlhšiu výpovednú lehote a v niektorých prípadoch je nájom ťažšie ukončiť.

Uzatvoriť zmluvu podľa Zákona o krátkodobom nájme bytu je výhodnejšie pre prenajímateľa. Výpovedná doba ja kratšia a skončenie nájmu je flexibilnejšie.

Kommentar hinzufügen
Abbrechen
TÁTO NÁJOMNÁ ZMLUVA (ĎALEJ LEN „ZMLUVA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKU MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Typ zmluvnej strany:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Meno:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Dátum narodenia:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rodné číslo:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvalé bydlisko:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Telefón:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
E-mail:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(ďalej ako „Prenajímateľ“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
a
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Typ zmluvnej strany:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Meno:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Dátum narodenia:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rodné číslo:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvalé bydlisko:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Telefón:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
E-mail:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(ďalej ako „Nájomca“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
( Prenajímateľ a Nájomca ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Definícia
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V tejto Zmluve „ Vec “ znamená:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
v byte číslo
, nachádzajúci sa v
, na ulici
, na
, bytového domu so súpisným číslom
, zapísaného na liste vlastníctva číslo
, pre katastrálne územie
, okres
, postaveného na parcele číslo
, zapísanej na liste vlastníctva číslo
, pre katastrálne územie
, okres
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Izba je špecifikovaná v nákrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy ako Príloha č. 1.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Opis stavu bytu, príslušenstva a vybavenia bytu
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Byt pozostáva z
obytnej/obytných miestnosti/í a príslušenstva. Celková výmera podlahovej plochy bytu je
m2.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Príslušenstvom bytu je:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie, a to:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Predmet Zmluvy
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Prenajímateľ touto Zmluvou prenecháva Nájomcovi do užívania Vec vrátane všetkých súčastí a príslušenstva a Nájomca sa za to zaväzuje platiť Prenajímateľovi Nájomné (ďalej len „ Nájom “).
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Súčasťou Nájmu je aj príslušenstvo a vybavenie bytu, ktoré je špecifikované v 2 tejto Zmluvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Nájomca má právo v primeranom rozsahu užívať spoločné časti a spoločné zriadenia bytového domu, tj. vnútorné komunikačné priestory, výťahy apod., ak tým neobmedzí ďalších vlastníkov alebo nájomcov.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Nájomca má právo v primeranom rozsahu užívať aj príslušenstvo bytu a jeho vnútorné vybavenie.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Účel nájmu
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Vec je prenajatá za účelom bývania.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Nájomca je povinný užívať Vec len na tento účel po celý čas trvania Nájmu a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Vyhlásenia
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Chcete, aby prenajímateľ (alebo niekto ním určený) užíval Vec spolu s nájomcom?
Prenajímateľ vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom Veci.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Prenajímateľ vyhlasuje, že má plné právo platne prenajať Vec Nájomcovi touto Zmluvou.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Prenajímateľ vyhlasuje, že Vec
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Nájomca vyhlasuje, že si pred uzavretím tejto Zmluvy Vec prehliadol a zoznámil sa so stavom Veci a v tomto stave Vec do nájmu preberá.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Nájomca vyhlasuje, že si je vedomý skutočností, že táto Zmluva sa uzatvára podľa zákona č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu v znení neskorších predpisov.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvanie Zmluvy
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Nájom Veci je dohodnutý na dobu určitú, a to na
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Nájom Veci začína dňa
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Nájom Veci možno na základe dohody Zmluvných strán za rovnakých podmienok predĺžiť najviac na ďalšie dva roky, a to dvakrát.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Nájomné
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Nájomca sa zaväzuje platiť Prenajímateľovi za Nájom Veci nájomné vo výške
+ slovami
za každý
(ďalej len „ Nájomné “).
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Prenajímateľ
právo zvyšovať Nájomné o čiastku
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V Nájomnom nie sú zahrnuté úhrady za plnenia poskytované s užívaním Veci. Tieto bude Nájomca uhrádzať osobitne podľa čl. 8 tejto Zmluvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Úhrada za plnenia poskytované s Nájmom
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi aj úhradu za plnenia poskytované s Nájmom
vo výške
+ slovami
za každý
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Plneniami poskytovanými s Nájmom sú:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Poskytovanie rozhlasového a televízneho vysielania zabezpečuje
a Nájomca sa zaväzuje hradiť náklady za poskytovanie rozhlasového a televízneho vysielania vo výške
+ slovami
za každý kalendárny mesiac.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Poskytovanie pripojenia na internet zabezpečuje
a Nájomca sa zaväzuje hradiť náklady za poskytovanie pripojenia na internet vo výške
+ slovami
za každý kalendárny mesiac.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Peňažná zábezpeka (záloha)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Nájomca sa zaväzuje poskytnúť Prenajímateľovi peňažnú zábezpeku vo výške
+ slovami
(ďalej ako „Záloha“).
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Prenajímateľ má právo použiť Zálohu na pokrytie akejkoľvek škody na Veci spôsobenej Nájomcom alebo tretími osobami, ktorým Nájomca umožnil užívanie Veci a/alebo na úhradu akýchkoľvek finančných záväzkov Nájomcu voči Prenajímateľovi podľa tejto Zmluvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Prenajímateľ je povinný vrátiť Nájomcovi Zálohu pri skončení nájmu Veci. Prenajímateľ má právo započítať si proti Zálohe svoje pohľadávky, ktoré po Nájomcovi vznikli na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s jej plnením.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Platobné podmienky
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Nájomca sa zaväzuje platiť Nájomné
najneskôr
deň
, za ktorý je Nájomné platené.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Úhrady za plnenia poskytované s Nájmom uvedené v článku 8 tejto Zmluvy sú splatné spolu s Nájomným a budú platené spolu s Nájomným za daný kalendárny mesiac.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Nájomca
Nájomné za prvý mesiac nájmu Veci
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Nájomca
Zálohu
na nižšie uvedený bankový účet Prenajímateľa
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Všetky finančné plnenia platené Prenajímateľovi v hotovosti budú zaplatené na vyššie uvedenej adrese
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
O odovzdaní a prevzatí akéhokoľvek finančného plnenia plateného v hotovosti bude Zmluvnými stranami spísaný a podpísaný preberací/odovzdávací protokol alebo iný dokument potvrdzujúci jeho odovzdanie. Pridať platobnú podmienku
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Ďalšie práva a povinnosti
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Nájomca je po dobu trvania nájmu povinný zabezpečovať upratovanie spoločných častí domu podľa vnútorného rozpisu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Bežnú údržbu Veci a drobné opravy súvisiace s užívaním Veci je povinný vykonať a uhradiť
; pre účely tejto Zmluvy sa bežnou údržbou a drobnými opravami rozumie údržba a oprava Veci, ktoré v jednotlivých prípadoch nepresiahnu čiastku
+ slovami
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Spolu s Vecou odovzdáva Prenajímateľ Nájomcovi k užívaniu aj nasledujúce vybavenie:
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Prevzatie veci Nájomcom
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Prenajímateľ je povinný odovzdať Vec Nájomcovi
podľa odseku tejto Zmluvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Prenajímateľ odovzdá Nájomcovi spolu s Vecou
ks kľúčov k Veci.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
O odovzdaní a prevzatí Veci bude Zmluvnými stranami spísaný a podpísaný Odovzdávací protokol alebo iný dokument potvrdzujúci odovzdanie Veci Nájomcovi. Odovzdávací protokol alebo iný dokument bude obsahovať stav meračov energií a vody.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Odovzdanie Veci späť Prenajímateľovi
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Nájomca je povinný odovzdať Vec Prenajímateľovi najneskôr posledný deň nájmu podľa tejto Zmluvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
O odovzdaní a prevzatí Veci bude Zmluvnými stranami spísaný a podpísaný Odovzdávací protokol alebo iný dokument potvrdzujúci odovzdanie Veci Prenajímateľovi. Odovzdávací protokol alebo iný dokument bude obsahovať stavy meračov energií a vody.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Nájomca spolu s Vecou odovzdá Prenajímateľovi kľúče od Veci.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V prípade, že Nájomca neodovzdá Vec Prenajímateľovi späť najneskôr posledný deň trvania nájmu, prenajímateľ má právo do Veci vstúpiť, a to aj v prípade, pokiaľ mu v tom bráni prekážka, Prenajímateľ má najmä právo otvoriť zamknuté dvere, vysťahovať veci Nájomcu a vymeniť zámky vo dverách, k čomu týmto Nájomca Prenajímateľa výslovne oprávňuje.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Veci Nájomcu, ktoré prenajímateľ vysťahuje z Veci podľa ods. 13.4 tejto Zmluvy, má Prenajímateľ právo na náklady Nájomcu uskladniť a Nájomca sa zaväzuje za toto uskladnenie Vecí Prenajímateľovi nahradiť akékoľvek náklady, ktoré mu tým vzniknú.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zmluvné strany týmto zriaďujú záložné právo v prospech Prenajímateľa ku všetkým hnuteľným veciam Nájomcu umiestnených na Veci odo dňa vzniku záložného práva až po jeho zánik k zabezpečeniu všetkých budúcich pohľadávok Prenajímateľa voči Nájomcovi vyplývajúcich z tejto Zmluvy, hlavne pohľadávok na zaplatenie nájomného a/alebo služieb súvisiacich s nájmom podľa tejto Zmluvy. Záložné právo vzniká prvým dňom omeškania so zaplatením akejkoľvek pohľadávky podľa predchádzajúcej vety a zaniká úplným zaplatením všetkých splatných pohľadávok.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zabezpečenie záložným právom podľa ods. 13.6 tejto Zmluvy sa poskytuje pre zabezpečenie pohľadávky do maximálnej súhrnnej výšky
+ slovami
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Veci Nájomcu, ku ktorým vznikne Prenajímateľovi záložné právo podľa tohto článku a ktoré má Prenajímateľ v držbe, hlavne ním vysťahované a uskladnené veci Nájomcu, má Prenajímateľ právo speňažiť spôsobom a za podmienok ustanovených zákonom.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zánik nájmu
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Nájom zanikne:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
- uplynutím času, na ktorý bol dohodnutý,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
- písomnou dohodou medzi Prenajímateľom a Nájomcom,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
- písomnou výpoveďou jednej zo Zmluvných strán za podmienok uvedených v tejto Zmluve alebo podľa zákona,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
- písomným odstúpením od Zmluvy jednej zo Zmluvných strán za podmienok uvedených v tejto Zmluve.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Prenajímateľ môže vypovedať Nájom, ak:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Nájomca alebo ten, kto s ním v byte žije alebo sa v byte nachádza so súhlasom Nájomcu, napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu Prenajímateľa poškodzuje byt alebo jeho zariadenie alebo spoločné časti, spoločné zariadenia domu alebo inak hrubo porušuje dobré mravy alebo domový poriadok v dome, v ktorom sa byt nachádza,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Nájomca riadne a včas nezaplatil nájomné alebo úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu za čas dlhší ako dva mesiace,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Nájomca napriek písomnej výzve Prenajímateľa nedoplnil peňažnú zábezpeku do pôvodnej výšky,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Nájomca užíva Vec v rozpore s dohodnutým účelom,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Nájomca môže vypovedať Nájom, ak:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
sa Vec stala nespôsobilá na dohodnuté užívanie a táto skutočnosť nebola spôsobená zavinením Nájomcu alebo osôb s ním žijúcich v byte,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
došlo k ukončeniu jeho pracovného pomeru, služobného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo iného obdobného pomeru,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
mu vznikol nárok na sociálne bývanie podľa osobitného predpisu,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Ak bola daná písomná výpoveď, skončí sa Nájom uplynutím výpovednej lehoty. Výpovedná lehota je
a začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola druhej Zmluvnej strane doručená výpoveď.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Prenajímateľ môže odstúpiť od Zmluvy, ak:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Nájomca napriek písomnému upozorneniu opakovane porušuje povinnosti, ktorých porušenie by inak zakladalo právo Prenajímateľa ukončiť nájomný pomer výpoveďou,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Nájomca môže odstúpiť od Zmluvy, ak:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Vec nebola odovzdaná v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Prenajímateľ v rozpore so zákonom jednostranne zmenil výšku Nájomného a úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu a jeho príslušenstva.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rozhodné právo
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu v znení neskorších predpisov.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Záverečné ustanovenia
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V tejto Zmluve, pokiaľ pokiaľ z kontextu jasne nevyplýva inak, zahrňuje význam slova v jednotnom čísle taktiež význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúci určitý rod zahrňuje rovnako ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba kvôli prehľadnosti a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Nevymáhateľnosť či neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymáhateľnosť či platnosť zostávajúcich ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo obsahu takého ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Táto Zmluva predstavuje úplné dojednanie medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce ustanovenia ohľadom predmetu tejto Zmluvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Táto Zmluva môže byť zmenená písomnými dodatkami podpísanými všetkými Zmluvnými stranami.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Táto Zmluva je vyhotovená v
rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží 1 rovnopis tejto Zmluvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Každá zo Zmluvných strán nesie svoje vlastné náklady vzniknuté v dôsledku uzavretia tejto Zmluvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť v okamihu jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom a prehlasujú, že je uzatvárajú slobodne, vážne, zrozumiteľne a bez nátlaku.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
NA DÔKAZ ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE PODPISY
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V
, dňa
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____________________________________
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V
, dňa
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____________________________________
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Ich möchte, dass mein Dokument von einer Anwaltskanzlei verifiziert wird
JUDr. Igor Demčák | JUDr. Igor Demčák, advokát
Mehr Infos anzeigen verbergen
Ich möchte KOSTENLOS über Terminfristen informiert werden
Das System wird Sie automatisch als Fristen im Rahmen der Vereinbarung informieren

Holen Sie sich dieses Dokument in PDF und Word

Dieses Dokument kostet 6.90 € (6.90 € mit Mehrwertsteuer)

Wir bitten um Geduld, das Dokument wird gerade für Sie vorbereitet.