Erstellen Sie Smlouvu o pořízení a užití fotografie (Model Release)

Diese Vorlage wurde erstellt von: Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Anleitung

Tato smlouva se používá mezi fotografem a fotografovanou osobou. Na jejím základě jsou upravena vzájemná práva a povinnosti stran, způsob užití fotografií a podobně.

Smlouva o pořízení a užití fotografie

TATO SMLOUVA O POŘÍZENÍ A UŽITÍ FOTOGRAFIE, JINAK TÉŽ „MODEL RELEASE“ (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Typ smluvní strany:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Jméno:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Datum narození:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rodné číslo:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvalé bydliště:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Telefon:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
E-mail:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(dále jako „Fotograf“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
a
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Typ smluvní strany:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Jméno:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Datum narození:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rodné číslo:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvalé bydliště:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Telefon:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
E-mail:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(dále jako „Model“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(Fotograf a Model dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Úvodní ustanovení
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Modelem“ podle této smlouvy může být pouze člověk.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V této Smlouvě termín „Fotografie“ znamená jakoukoliv podobiznu, obrazový snímek, obrazový záznam, který zobrazuje Modela nebo jeho část, kterou zachytí „Fotograf“. To platí bez ohledu na formu uložení nebo použitou techniku zachycení, včetně reprodukce takových záznamů. Součástí Fotografie mohou být dále věci vlastněné Modelem či s ním všeobecně spojované. Fotografie může být dále upravena, retušována, doplněna o textové části či jinak upravena. O konečné úpravě fotografií rozhoduje Fotograf.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Pro účely této smlouvy se za „Fotografa“ považuje též jakákoliv další osoba najatá Fotografem za účelem splnění povinností podle této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Fotograf má v úmyslu zachytit a užívat pro své účely a pro účely dále stanovené touto Smlouvu Fotografie a případně umožnit dalším třetím osobám jejich další užití.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Předmět Smlouvy
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností Smluvních stran v souvislosti s pořízením a následným užíváním Fotografií.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Smluvní strany prohlašují, že Model
fotografován Fotografem dne
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Fotografie jsou typu / druhu:
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Model výslovně prohlašuje, že s pořízením Fotografií a následným užíváním Fotografií Fotografem za podmínek této Smlouvy souhlasí.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Pouze s výhradou omezení použití uvedených v odstavci 3 této Smlouvy poskytuje Model Fotografovi povolení k pořízení a užití Fotografií, které je:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
rozsahem časově
;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
rozsahem místně
;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
obsahově neomezené.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Povolení k pořízení a užití fotografií je uděleno k následujícím účelům:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
k vlastní prezentaci Fotografa v síti Internet, v audiovizuálních dílech, ve filmu, v televizi, v časopisech, knihách a dalším tisku;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
komerčním/reklamním/obchodním účelům;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
publikačním/ilustračním účelům;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
uměleckým/výstavním účelům (např. prodej uměleckých děl, realizace výstav);
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
k použití v audiovizuálním médiu (např. v televizi, ve filmu, na internetu);
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
ke všem účelům, pro které příslušná ustanovení právních předpisů nevyžadují souhlas Modela s užitím Fotografií;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Fotograf je oprávněn Fotografie zpracovávat a provádět jejich úpravy (např. retuše, ořezy, změny barevnosti) nebo Fotografie zapracovat do jiného díla (např. fotomontáže).
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Fotograf je oprávněn Fotografie užít ve formě elektronické i na médiích papírových či jiných i v současné době neznámých.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Model
právo užít Fotografie pro osobní potřebu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Model
užít Fotografie k vlastní prezentaci. Model ale není oprávněn převést právo užít Fotografie na třetí osobu bez písemného souhlasu Fotografa.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Fotograf poskytne Modelovi Fotografie elektronicky. Fotograf je oprávněn označit Fotografie vodoznakem, na kterém bude označení Fotografa. V případě žádosti o předání fotografií v tištěné formě má Fotograf právo žádat složení zálohy na úhradu předpokládaných nákladů na tisk Fotografií včetně souvisejících prací.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Model se trvale a v plném rozsahu zříká nároků na další plnění z případného užití Fotografií.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Model bere na vědomí, že může souhlas s užitím Fotografií později odvolat. V takovém případě ale bere Model rovněž na vědomí, že není vyloučena jeho odpovědnost za vznik povinnosti k náhradě způsobené škody, kterou způsobí porušením své smluvní povinnosti.
Toto právo a povinnst vyplývá ze zákona. 

Švestka, Jiří a kol.: Občanský zákoník I, II, 2. vydání, komentář, C. H. Beck 2009, § 12 odst. 1 OZ, str. 165. 

Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Omezení použití
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Fotografie mohou být Fotografem nebo třetí osobou upraveny a užity jen za předpokladu, že nepoškodí důstojnost a dobré občanské či profesní jméno Modela.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Model je oprávněn (ve smyslu čl. 2.9a 2.10) užít Fotografie jen s plným označením jména Fotografa, a to po závěrečných úpravách provedených Fotografem.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
U veřejného publikování fotografie Modelem musí být uvedeny internetové stránky Fotografa
a jméno Fotografa
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Autorská práva
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Autorem Fotografií je Fotograf. Ten je také jediným a výlučným vykonavatelem osobních a majetkových práv k fotografiím dle autorského zákona a dle občanského zákoníku.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zaznamenal-li nebo zaznamená-li Fotograf na Fotografii jakýkoliv umělecký výkon Modela, který je chráněn ustanoveními autorského zákona, Model mu tímto uděluje oprávnění tento umělecký výkon zaznamenaný ve formě podle této Smlouvy neomezeně a opakovaně užívat ve smyslu § 71 autorského zákona.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Odměna
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Bude sjednána odměna?
Model nemá nárok na finanční či jiná plnění za pořízení a užití Fotografií Fotografem.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Fotograf nemá nárok na finanční či jiná plnění za užití Fotografií Fotografovaným.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Smluvní strany se dohodly, že Model
právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním zaznamenaného uměleckého výkonu ve smyslu čl. 4.2 této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Závěrečná ustanovení
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V
dne
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____________________________________
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V
dne
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____________________________________
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Ich möchte, dass mein Dokument von einer Anwaltskanzlei verifiziert wird
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Mehr Infos anzeigen verbergen
Ich möchte KOSTENLOS über Terminfristen informiert werden
Das System wird Sie automatisch als Fristen im Rahmen der Vereinbarung informieren

Holen Sie sich dieses Dokument in PDF und Word

Dieses Dokument kostet 199 Kč (199,00 Kč mit Mehrwertsteuer)

Wir bitten um Geduld, das Dokument wird gerade für Sie vorbereitet.