Erstellen Sie Zmluvu o dielo na mieru

Diese Vorlage wurde erstellt von: JUDr. Lukáš Polák, JUDr. Lukáš Polák, advokát

Anleitung

  • Použite, pokiaľ niečo jednorázovo vytvárate, staviate, opravujete, rekonštruujete, upravujete alebo pokiaľ poskytujete službu.
  • V prípade, že vytvárate diela pre jedného klienta opakovane, môžete použíť Rámcovu zmluvu o dielo.
  • Pokiaľ pre niekoho sústavne poskytujete služby (tzv. na paušál), môžete využíť Zmluvu o poskytovaní služieb
  • Pokiaľ sa Vám nehodí ani jedna z nich, zkúste Zmluvu o spolupráci
  • Pokiaľ potrebujete len niečo zariadiť alebo obstarať môžete použiť Mandátnu zmluvu. 
  • Spolu so zmluvou sa Vám automaticky vygeneruje aj Preberací protokol.
  • Túto zmluvu nepoužívajte pre zamestnanca, preň použijte Pracovnú zmluvu
  • Zákonnú úpravu týkajúcu sa tejto zmluvy nájdete tu

Zmluva o dielo

TÁTO ZMLUVA O DIELO (ĎALEJ LEN „ZMLUVA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKU MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Typ zmluvnej strany:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Meno:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Dátum narodenia:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rodné číslo:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvalý pobyt:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Telefón:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
E-mail:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(ďalej ako " Zhotoviteľ ")
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
a
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Typ zmluvnej strany:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Meno:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Dátum narodenia:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rodné číslo:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvalý pobyt:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Telefón:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
E-mail:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(ďalej ako " Objednávateľ ")
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
( Zhotoviteľ a Objednávateľ ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako "Zmluvná strana")
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Definícia
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V tejto Zmluve "Dielo" znamená
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Detailná špecifikácia Diela je uvedená v prílohe č. 1 tejto Zmluvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Predmet Zmluvy
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa Dielo a Objednávateľ sa zaväzuje Dielo prevziať a zaplatiť zaň Zhotoviteľovi Cenu, a to všetko za podmienok uvedených v tejto Zmluve.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zhotovenie Diela
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zhotoviteľ
právo požadovať počas vykonávania Diela primeranú časť náhrady nákladov s prihliadnutím k vynaloženým nákladom.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením finančného plnenia Zhotoviteľovi podľa tejto Zmluvy
Zhotoviteľ právo prerušiť vykonávanie Diela do zaplatenia daného finančného plnenia.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zhotoviteľ
právo prenechať vykonávanie Diela tretím osobám (subdodávateľom).
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V prípade, že Zhotoviteľovi bude akákoľvek časť zadania Diela nejasná, má Zhotoviteľ právo informovať sa u Objednávateľa, resp. vyžiadať si od Objednávateľa upresňujúce informácie a Objednávateľ má povinnosť poskytnúť Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, a to bez zbytočného odkladu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V prípade ak Zhotoviteľpredčasne ukončí vykonávanie diela (v prípade čiastočného vykonania Diela) podľa tejto Zmluvy
Zhotoviteľ právo na úhradu časti odmeny za vykonanú časť Diela.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Objednávateľ sa zaväzuje Zhotoviteľovi poskytnúť potrebnú súčinnosť pre riadne vykonanie Diela, a to v rozsahu v akom ju možno od neho spravodlivo požadovať.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Cena Diela
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi za Dielo cenu v celkovej výške
+ slovami
(ďalej ako "Cena").
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Cena
pevná a nemenná a
aj prípadné práce naviac.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Platobné podmienky
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Cena Diela má byť zaplatená
Jakým způsobem si přejete nastavit splatnost cena za dílo?
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Cenu alebo akúkoľvek jej časť
na vyššie uvedenej adrese
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Cena za dielo je splatná
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
O zaplatení Ceny alebo akejkoľvek jej časti bude Zmluvnými stranami spísaný a podpísaný preberací protokol alebo iný dokument potvrdzujúci zaplatenie Ceny diela.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Odovzdanie Diela
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zhotoviteľ
povinnosť predviesť Objednávateľovi spôsobilosť Diela slúžiť svojmu účelu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zmluvné strany sa dohodli, že Dielo je vykonané predvedením jeho funkčnosti a odovzdaním Objednávateľovi.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo v lehote
dní od uzatvorenia tejto Zmluvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zmluvné strany sa dohodli, že spôsob odovzdania Diela
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
O odovzdaní a prevzatí Diela bude Zmluvnými stranami spísaný a podpísaný preberací protokol alebo iný dokument potvrdzujúci odovzdanie Diela.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Vady Diela
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Objednávateľ je povinný Dielo
náležite skontrolovať a vytknúť Zhotoviteľovi prípadné zjavné vady Diela. V opačnom prípade platí, že Dielo nemá žiadne zjavné vady.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Za vytknutie vád Diela sa považuje aj zaznamenanie vád Diela do preberacieho protokolu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zhotoviteľ je povinný vady Diela odstrániť v lehote
dní od doručenia oznámenia o vytknutí vád Diela.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Ak Zhotoviteľ neodstráni vady Diela v uvedenej lehote, má Objednávateľ právo vytknuté vady Diela odstrániť sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa a Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto náklady Objednávateľovi uhradiť.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Záruka
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zhotoviteľ týmto poskytuje záruku za akosť Diela v trvaní
mesiacov od odovzdania Diela Objednávateľovi.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zhotoviteľ poskytuje záruku
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Obstaranie veci k vykonaniu Diela
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Bude zhotoviteľ obstarávať (kupovať) veci k vykonaniu Diela
Kúpna cena vecí, ktoré Zhotoviteľ obstará k vykonaniu Diela,
zahrnutá v Cene Diela.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zhotoviteľ sa zaväzuje k vykonaniu Diela obstarať
č. 2 tejto Zmluvy (ďalej ako "Veci").
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zhotoviteľ
záruku za akosť Vecí , a to v dĺžke
mesiacov od
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Prechod vlastníckeho práva
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Vlastnícke právo k dielu prechádza na Objednávateľa
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zodpovednosť za škodu
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zhotoviteľ má zodpovedať za škodu
Jak bude zhotovitel díla odpovídat za škodu způsobenou objednateli špatně provedeným dílem?
Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobí porušením svojej zmluvnej povinnosti.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Prechod nebezpečenstva škody
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza zo Zhotoviteľa na Objednávateľa momentom
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Autorské práva
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Predmetom zmluvy je vytvorenie
autorským díle je např. počítačový program, dílo fotografické, malířské, grafické, dále dílo literární, dílo architektonické včetně díla urbanistického, dílo užitého umění a dílo kartografické, dílo slovesné vyjádřené řečí nebo písmem(literární), dílo hudební, dílo audiovizuální, jako je dílo kinematografické, dílo výtvarné, dílo dramatické, databáze
Zmluvné strany sa dohodli a považujú za nesporné, že počítačový program, ktorý je predmetom Diela (ďalej ako "počítačový program"), je Zhotoviteľom vytvorený na objednávku Objednávateľa a Objednávateľ vykonáva vo svojom mene a na svoj účet majetkové autorské práva Zhotoviteľa k počítačovému programu, ktorý je súčasťou Diela, a to v súlade so zák. č. 185/2015 Z.z., Autorský zákon, v znení neskorších právnych predpisov.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V prípade, že sa ustanovenie odst. 13.1 tejto Zmluvy ukáže z akéhokoľvek dôvodu ako neplatné a/alebo neúčinné, postupuje týmto Zhotoviteľ Objednávateľovi právo výkonu majetkových autorských práv k počítačovému programu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zhotoviteľ týmto udeľuje Objednávateľovi súhlas s postúpením práva výkonu majetkových autorských práv k počítačovému programu akejkoľvek tretej osobe a akejkoľvek tretej osobe neobmedzene ďalej.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zhotoviteľ týmto udeľuje Objednávateľovi súhlas k zverejneniu, úpravám, spracovaniu vrátane prekladu počítačového programu, k spojeniu s iným dielom, zaradenie do súborného diela, ako aj k tomu, aby Objednávateľ uvádzal počítačový program na verejnosť pod svojím menom.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zhotoviteľ týmto udeľuje Objednávateľovi povolenie k dokončeniu nehotového počítačového programu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zhotoviteľ týmto prevádza na Objednávateľa zvláštne práva zostavovateľa databázy, ktorá je súčasťou Diela, teda právo na využívanie alebo na zúžitkovanie celého obsahu databázy alebo jej kvalitatívne alebo kvantitatívne podstatné časti a právo udeliť inému oprávnenie k výkonu tohoto práva, a Objednávateľ zvláštne práva zostavovateľa databázy prijíma.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zhotoviteľ poskytuje bezplatne Objednávateľovi k častiam Diela, ktoré nie sú počítačovým programom alebo databázou, najmä ku grafike,
licenciu, a to
, na dobu
(ďalej ako "licencia").
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Licencia je udelená
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Objednávateľ
právo udeliť tretím osobám podlicenciu(e) v plnom alebo čiastočnom rozsahu licencie, a to
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Objednávateľ
právo postúpiť licenciu ktorejkoľvek tretej osobe a táto tretia osoba neobmedzene ďalej , s čím udeľuje Zhotoviteľ súhlas.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zhotoviteľ prehlasuje, že disponuje všetkými právami vyplývajúcimi z duševného vlastníctva k poskytnutiu vyššie uvedených autorských práv k Dielu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zhotoviteľ
právo na odmenu v súvislosti s autorskými právami k Dielu v celkovej výške
+ slovami
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Odstúpenie od Zmluvy
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Objednávateľ má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zhotoviteľ je v omeškaní s vykonaním Diela dlhšie než
dní;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie alebo bude na jeho majetok súdom vyhlásený konkurz, alebo bude zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo zanikne bez likvidácie a/alebo bude súdom vyhlásený úpadok Zhotoviteľa a/alebo Zhotoviteľ sa stane platobne neschopným;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zhotoviteľom oznámené okolnosti vyššej moci trvajú dlhšie než
dní a zmluvné strany sa nedohodnú inak;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Prehlásenie Zhotoviteľa uvedené v odst. 13.11 tejto Zmluvy sa ukáže ako nepravdivé;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zhotoviteľ má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Objednávateľ je v omeškaní so zaplatením Ceny alebo jej časti dlhšie než
dní;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Objednávateľ vstúpi do likvidácie alebo bude na jeho majetok súdom vyhlásený konkurz, alebo bude zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo zanikne bez likvidácie a/alebo bude súdom vyhlásený úpadok Objednávateľa a/alebo Objednávateľ sa stane platobne neschopným;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Objednávateľom oznámené okolnosti vyššej moci trvajú dlhšie než
dní a zmluvné strany sa nedohodnú inak.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Ktorákoľvek zmluvná strana má právo odstúpiť od tejto Zmluvy aj z ktoréhokoľvek zákonného dôvodu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Odstúpenie je účinné doručením oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V prípade odstúpenia od zmluvy
Zmluvné strany povinné vrátiť si vzájomne poskytnuté plnenia.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Dôvernosť
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nesprístupní, ani nepoužije žiadnu informáciu obchodnej a/alebo výrobnej povahy, s ktorou sa zoznámi v súvislosti s plnením tejto Zmluvy, najmä nesprístupní, ani nepoužije:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
žiadnu takú informáciu obsiahnutú v tejto Zmluve,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
databázu zákazníkov Objednávateľa ani kontakty na ne,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
cenovú politiku Objednávateľa,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
marketingovú stratégiu Objednávateľa,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
informácie o uzatvorených zmluvách a dodávateľoch Objednávateľa,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
spôsob fungovania podniku Objednávateľa,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
strategické rozhodnutia a podnikateľské zámery Objednávateľa
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(ďalej len „Dôverná informácia“).
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Povinnosť mlčanlivosti podľa odstavca 15.1 tejto Zmluvy platí s výnimkou prípadov, kedy
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Objednávateľ udelil predchádzajúci písomný súhlas s takým sprístupnením alebo použitím Dôvernej informácie,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
právny predpis alebo verejnoprávny orgán stanoví povinnosť sprístupniť alebo použiť Dôvernú informáciu,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
také sprístupnenie alebo použitie Dôvernej informácie je nevyhnutné pre realizáciu tejto Zmluvy,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
je to podľa akejkoľvek zmluvy alebo dohody uzatvorenej medzi Zmluvnými stranami dovolené.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Medzi Dôverné informácie nepatria žiadne informácie, ktoré sú v dobe ich sprístupnenia alebo použitia bežne dostupné verejnosti.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Objednávateľ týmto dává Zhotoviteľovi súhlas k tomu, aby ho Zhotoviteľ uvádzal ako svojho zákazníka.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dôverné informácie tvoria obchodné tajomstvo Objednávateľa.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zmluvná pokuta
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V prípade, že sa Objednávateľ dostane do omeškania so zaplatením Ceny alebo jej časti podľa článku 5 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške
% z dlžnej sumy za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia príslušnej sumy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V prípade, že sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s vykonaním Diela podľa odst. 6.3 tejto Zmluvy, zaväzuje sa Objednávateľovi poskytnúť zľavu z Ceny vo výške
% z Ceny za každý deň omeškania až do vykonania Diela.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V prípade, že Zhotoviteľ poruší akúkoľvek svoju povinnosť mlčanlivosti uvedenú v článku 15 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške
+ slovami
za každé jednotlivé porušenie uvedenej povinnosti.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zmluvná pokuta
náhradu škody a poškodená Zmluvná strana nemá právo požadovať náhradu škody od druhej Zmluvnej strany.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Vyššia moc
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zmluvné strany sa zbavujú akejkoľvek zodpovednosti za nesplnenie svojich povinností z tejto Zmluvy po dobu trvania vyššej moci do tej miery, pokiaľ od nich nebolo možné spravodlivo požadovať, aby neplneniu svojich povinností z tejto Zmluvy v dôsledku vyššej moci predišli.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Za vyššiu moc je pre účely tejto Zmluvy považovaná každá udalosť nezávislá na vôli Zmluvných strán, ktorá znemožňuje plnenie zmluvných záväzkov a ktorú nebolo možno predvídať v dobe vzniku tejto Zmluvy. Za vyššiu moc sa z hľadiska tejto Zmluvy považuje najmä prírodná katastrofa, požiar, výbuch, silná víchrica, zemetrasenie, záplavy, vojna, štrajk, alebo iné udalosti, ktoré sú mimo akúkoľvek kontrolu Zmluvných strán.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Po dobu trvania vyššej moci sa plnenie záväzkov podľa tejto Zmluvy pozastavuje do doby odstránenia následkov vyššej moci.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rozhodné právo
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom platným pre územie Slovenskej republiky.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Záverečné ustanovenia
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zmluvné strany týmto prehlasujú, že osobne alebo ich oprávnení zástupcovia sú plne spôsobilí na právne úkony, a že sú oprávnení preberať na seba záväzky spôsobom stanoveným v tejto zmluve. Súčasne sa zaväzujú nahradiť škodu, ktorá tým vznikne, ak by sa toto prehlásenie dodatočne preukázalo ako nepravdivé. Zmluvné strany ďalej týmto prehlasujú, že obsah tejto zmluvy je im zrozumiteľný a zodpovedá ich skutočnej, určitej a slobodnej vôli, čo potvrdzujú pripojením svojich vlastnoručných podpisov alebo vlastnoručných podpisov osôb oprávnených konať v ich mene alebo v ich zastúpení. Zmluvné strany zároveň týmto prehlasujú, že mohli ovplyvniť obsah tejto zmluvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Pokiaľ v tejto zmluve z kontextu jasne nevyplýva inak, zahŕňa význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúci určitý rod zahŕňa rovnako ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Ak sa ktorékoľvek z ustanovení tejto zmluvy stane neplatným alebo nevykonateľným, táto neplatnosť alebo nevykonateľnosť nespôsobí neplatnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy s výnimkou, ak by tieto ustanovenia nemohli byť oddelené od ostatného obsahu Zmluvy pre povahu Zmluvy, jej obsah alebo okolností, za ktorých bola Zmluva uzatvorená. V takomto prípade dohodnú zmluvné strany náhradnú úpravu, ktorá bude zodpovedať účelu sledovanému neplatným ustanovením.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahradzuje akékoľvek predchádzajúce ústne alebo písomné dojednania medzi Zmluvnými stranami týkajúce sa predmetu tejto Zmluvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
K zmene podmienok dohodnutých touto Zmluvou môže dôjsť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán formou písomného očíslovaného dodatku podpísaného osobami oprávnenými konať v mene zmluvných strán.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Táto zmluva je vyhotovená v počte
rovnopisoch, pričom každý má platnosť originálu s určením rovnopisov v počte
pre Objednávateľa a rovnopisov v počte
pre Zhotoviteľa.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Každá zo Zmluvných strán nesie svoje vlastné náklady vzniknuté v dôsledku uzatvorenia tejto Zmluvy. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy
na právnych nástupcov oboch zmluvných strán.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Pri riešení otázok touto zmluvou neupravených, sa zmluvné strany budú riadiť príslušnými ustanoveniami záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zmluvné strany sa zaväzujú, že riešenie prípadných sporných otázok sa bude uskutočňovať predovšetkým spoločným rokovaním a vzájomnou dohodou prostredníctvom svojich zástupcov. V prípade, ak sa vzniknutý spor nevyrieši vzájomnou dohodou ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená predložiť tento na riešenie príslušnému súdu Slovenskej republiky.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať druhej zmluvnej strane akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená zmluvnej strane, ktorá písomnosť doručuje. V prípade ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená, zmluvné strany sa dohodli, že účinky doručenia nastávajú tretím dňom po vrátení zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zmluvné strany prehlasujú, že ich spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená, túto zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, neuzavreli ju v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, pozorne si ju prečítali, jej obsahu porozumeli a nemajú proti nemu a forme zmluvy žiadne námietky, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
NA ZNAK ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE VLASTNORUČNÉ PODPISY
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V
, dňa
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____________________________________
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V
, dňa
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____________________________________
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Chcete k zmluve automaticky vygenerovať aj preberací protokol k dielu?
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Chcete k zmluve automaticky vygenerovať aj potvrdenie o zaplatení ceny za dielo (kvitancia) ?
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Ich möchte, dass mein Dokument von einer Anwaltskanzlei verifiziert wird
JUDr. Lukáš Polák | JUDr. Lukáš Polák, advokát
Mehr Infos anzeigen verbergen
Ich möchte KOSTENLOS über Terminfristen informiert werden
Das System wird Sie automatisch als Fristen im Rahmen der Vereinbarung informieren

Holen Sie sich dieses Dokument in PDF und Word

Dieses Dokument kostet 6.90 € (6.90 € mit Mehrwertsteuer)

Wir bitten um Geduld, das Dokument wird gerade für Sie vorbereitet.