Erstellen Sie Súhlas s použitím osobných údajov na mieru

Diese Vorlage wurde erstellt von: JUDr. Lukáš Polák, JUDr. Lukáš Polák, advokát

Anleitung

  • Použite pokiaľ potrebujete od osôb získať osobné údaje a nakládať s nimi.
  • Nevyhnutné taktiež pre prevádzkovateľov internetových aplikácii a stránok (vrátane e-shopov).
  • Mal by Vás v tejto súvislosti zaujímať aj súhlas s použitím súborov cookies.
  • Prípadne si môžete rovno vytvoriť celé obchodné podmienky. 
  • Zákonnu úpravu týkajúcu sa tohoto dokumentu nájdete tu

Súhlas s poskytnutím osobných údajov

Ja,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
, dátum narodenia
, trvale bytom
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
týmto v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len "GDPR" a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej tiež ako „zákon“), súhlasím so zhromažďovaním, uchovávaním a spracovaním osobných údajov mnou poskytnutých prevádzkovateľovi, ktorým je:
, dátum narodenia
, trvalý pobyt
(ďalej tiež ako „prevádzkovateľ“) a súhlasím s tým, aby moje osobné údaje boli
:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
prevádzkovateľom;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
akýmkoľvek zamestnancom prevádzkovateľa;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
akýmkoľvek zmluvným partnerom prevádzkovateľa;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Tento súhlas je udelený na dobu
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Prevádzkovateľom stanovený účel spracovania osobných údajov, pre ktorý tento súhlas poskytujem, je použitie osobných údajov pre.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
zasielanie obchodných ponúk prevádzkovateľa;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
marketingové účely;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
poskytovanie osobných údajov tretím osobám;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
zaradenie osobných údajov do databázy;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
sprístupňovanie osobných údajov tretím osobám;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Prehlasujem, že som si vedomí(á) svojich práv podľa GDPR a zákona a prehlasujem, že všetky údaje sú presné a pravdivé a sú poskytované dobrovoľne.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Prevádzkovateľ prehlasuje, že bude zhromažďovať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie vyššie stanoveného účelu a spracovávať ich iba v súlade s účelom, ku ktorému boli zhromaždené.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Prevádzkovateľ prehlasuje, že bude osobné údaje spracovávať nasledujúcim spôsobom:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
automatizovane prostredníctvom počítačov a počítačových programov;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
v písomnej podobe;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Tento súhlas je slobodný a vedomí prejav vôle dotknutej osoby, ktorého obsahom je povolenie dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V
, dňa
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____________________________
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Ich möchte, dass mein Dokument von einer Anwaltskanzlei verifiziert wird
JUDr. Lukáš Polák | JUDr. Lukáš Polák, advokát
Mehr Infos anzeigen verbergen
Ich möchte KOSTENLOS über Terminfristen informiert werden
Das System wird Sie automatisch als Fristen im Rahmen der Vereinbarung informieren

Holen Sie sich dieses Dokument in PDF und Word

Dieses Dokument kostet 6.90 € (6.90 € mit Mehrwertsteuer)

Wir bitten um Geduld, das Dokument wird gerade für Sie vorbereitet.