Erstellen Sie Zmluvu o obchodnom zástúpení na mieru

Diese Vorlage wurde erstellt von: JUDr. Lenka Csikyová, JUDr. Lenka Csikyová, advokátka

Anleitung

  • Použite pokiaľ potrebujete uzatvoriť zmluvu s obchodným zástupcom, ktorý je nezávislým podnikateľom (živnostník, spoločnosť).
  • Pokiaľ je Váš obchodný zástupca zamestnanec, použite Pracovnú zmluvu.
  • Pokiaľ potrebujete iba jednorázovo sprostredkovať nejaký obchod, použite Sprostredkovateľskú zmluvu.
  • Pokiaľ potrebujete iba zariadiť nejakú záležitosť, môže sa Vám hodiť Príkazná (mandátna) zmluva. 
  • Zákonnú úpravu týkajúcu sa tejto zmluvy nájdete tu.

Zmluva o obchodnom zastúpení

TÁTO ZMLUVA O OBCHODNOM ZASTÚPENÍ (ĎALEJ LEN „ZMLUVA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKA MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Typ zmluvnej strany:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Meno:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Dátum narodenia:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rodné číslo:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvalé bydlisko:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Telefón:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
E-mail:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(ďalej ako „Obchodný zástupca“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
a
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Typ zmluvnej strany:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Meno:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Dátum narodenia:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rodné číslo:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvalé bydlisko:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Telefón:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
E-mail:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(ďalej ako „Zastúpený“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(Obchodný zástupca a Zastúpený ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Definícia
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Na účely tejto Zmluvy „Obchody“ znamenajú
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Obchody sú detailne špecifikované v prílohe č. 1 tejto Zmluvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Predmet Zmluvy
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Na základe tejto Zmluvy sa Obchodný zástupca zaväzuje pre Zastúpeného vyvíjať činnosť smerujúcu k uzatvoreniu Obchodov a Zastúpený sa zaväzuje zaplatiť Obchodnému zástupcovi províziu za podmienok ustanovených v tejto Zmluve.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Územie
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Obchodný zástupca bude činnosť podľa tejto Zmluvy vykonávať na území
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zastúpenie
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zmluvné strany sa dohodli, že Obchodný zástupca bude na území podľa odst. 3.1 tejto Zmluvy vykonávať
obchodné zastúpenie.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zastúpený sa zaväzuje neuzavrieť s treťou osobou zmluvu o obchodnom zastúpení pro uzatváraní Obchodov pre územie podľa odst. 3.1 tejto Zmluvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvanie Zmluvy
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Táto Zmluva je uzatvorená na
, a to do
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Provízia
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zastúpený sa zaväzuje zaplatiť Obchodnému zástupcovi za sprostredkovanie
Obchodov Províziu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Provízia Obchodného zástupcu je
pre všetky typy Obchodov.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Provízia Obchodného zástupcu je vo výške
+ slovami
z celkovej dohodnutej hodnoty daného Obchodu (ďalej ako "Provízia" v príslušnom gramatickom tvare).
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Obchodný zástupca má po zániku svojho záväzku podľa § 668 alebo § 670 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení nárok na províziu aj v prípade, ak
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Náklady Obchodného zástupcu
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Provízia
náklady Obchodného zástupcu spojené s obchodným zastúpením a ďalšie činnosti podľa tejto Zmluvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Platobné podmienky
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zastúpený sa zaväzuje zaplatiť Obchodnému zástupcovi Províziu
, a to najneskôr do
dňa
, v ktorom je finančné plnenie tretej strany Zastúpenému, na ktoré je provízia viazaná, zaplatené Zastúpenému.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Obchodnému zástupcovi
nárok na Províziu za finančné plnenie z Obchodov v prípade, že toto plnenie nie je uhradené Zastúpenému a pokiaľ nie je uhradené v lehote splatnosti, považuje sa pre účely splatnosti Provízie posledný deň lehoty splatnosti za deň úhrady finančného plnenia, na ktoré je Provízia viazaná za deň zaplatenia finančného plnenia, na ktoré je daná provízia viazaná.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Uzatváranie obchodov
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Obchodný zástupca
právo uzatvárať Obchody v mene Zastúpeného a na jeho účet.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Pri uzatváraní Obchodov v mene Zastúpeného a na jeho účet má Obchodný zástupca právo podpisovať dokumenty, ktoré bezprostredne súvisia s uzatváraním Obchodov a Zastúpený k tomu týmto Obchodnému zástupcovi udeľuje plnomocenstvo, ktoré Obchodný zástupca prijíma; plnomocenstvo zaniká spolu so zánikom obchodného zastúpenia.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Ďalšia činnosť obchodného zástupcu
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Obchodný zástupca sa zaväzuje okrem sprostredkovania Obchodov vykonávať aj následujúcu činnosť
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zákaz konkurencie
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Obchodný zástupca sa zaväzuje, že počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy nebude na území
vykonávať na vlastný alebo cudzí účet činnosť, ktorá by mohla mať konkurenčnú povahu vo vzťahu k podnikaniu zastúpeného, predovšetkým nebude sprostredkovať uzatváranie Obchodov v prospech inej osoby ako osoby Zastúpeného.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Obchodný zástupca sa zaväzuje, že nebude na území
vykonávať po dobu
mesiacov po zániku obchodného zastúpenia podľa tejto Zmluvy na vlastný alebo cudzí účet činnosť, ktorá by mala konkurenčnú povahu vo vzťahu k podnikaniu zastúpeného, predovšetkým nebude sprostredkovať uzatváranie Obchodov v prospech inej osoby ako je Zastúpený.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Výpoveď zmluvy
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zmluvné strany majú právo vypovedať túto Zmluvu z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Výpovedná doba je
a začína plynúť
, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Obchodné zastúpenie končí uplynutím výpovednej doby.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Odstúpenie od zmluvy
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zastúpený má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Obchodný zástupca porušil zákaz konkurencie podľa článku 11 tejto Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy
vplyv na účinnosť zákazu konkurencie.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Obchodný zástupca porušil povinnosť mlčanlivosti podľa článku 14 tejto Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy
vplyv na trvanie povinnosti mlčanlivosti.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Obchodný zástupca vstúpi do likvidácie alebo bude na jeho majetok vyhlásený konkurz alebo ak sa zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrušený z dôvodu, že majetok úpadcu nestačí na úhradu výdavkov na odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrušený pre nedostatok majetku, alebo ak po ukončení konkurzného konania nezostane Obchodnému zástupcovi žiaden majetok alebo bola povolená reštrukturalizácia Obchodného zástupcu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Okolnosti vyššej moci majúce vplyv na splnenie povinnosti Obchondého zástupcu trvajú dlhšie než
dní a Zmluvné strany sa nedohodnú inak;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Obchodný zástupca má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zastúpený je v omeškaní so zaplatením provízie alebo jej časti dlhšie než
dní;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zastúpený vstúpi do likvidácie alebo bude na jeho majetok vyhlásený konkurz alebo ak sa zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrušený z dôvodu, že majetok úpadcu nestačí na úhradu výdavkov na odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrušený pre nedostatok majetku, alebo ak po ukončení konkurzného konania nezostane Zastúpenému žiaden majetok alebo bola povolená reštrukturalizácia Zastúpeného.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Okolnosti vyššej moci majúce vplyv na splnenie povinnosti Zastúpeného trvajú dlhšie než
dní a Zmluvné strany sa nedohodnú inak;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Ktorákoľvek Zmluvná strana má právo od tejto Zmluvy odstúpiť aj z akéhokoľvek zákonného dôvodu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Odstúpenie od tejto Zmluvy je účinné doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V prípade odstúpenia
Zmluvné strany povinné vrátiť si vzájomne poskytnuté plnenia.; tým nie je dotknutý nárok na náhradu škody.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Povinnosť mlčanlivosti
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Obchodný zástupca sa zaväzuje, že nesprístupní, ani nepoužije žiadnu informáciu obchodnej a/alebo výrobnej povahy, s ktorou sa oboznámi v súvislosti s touto Zmluvou a/alebo jej plnením, predovšetkým nesprístupní, ani nepoužije (i) žiadnu informáciu obsiahnutú v akejkoľvek zmluve alebo dohode ak jej jej zmluvnou stranou Zastúpený, (ii) databázu zákazníkov Zastúpeného ani kontakty v nej, (iii) cenovú politiku Zastúpeného, (iv) marketingovú stratégiu Zastúpeného, (v) informácie o uzatvorených Zmluvách a dodávateľoch Zastúpeného, (vi) spôsob fungovania podniku Zastúpeného, (vii) strategické rozhodnutia a podnikateľské zámery Zastúpeného (ďalej len „Dôverná informácia“ v príslušnom gramatickom tvare).
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Povinnosť mlčanlivosti podľa odstavca 14.1 tejto Zmluvy platí s výnimkou prípadu, kedy (i) Zastúpený udelil predchádzajúci písomný súhlas s takýmto sprístupnením alebo použitím Dôvernej informácie; (ii) právny predpis alebo orgán verejnej moci stanoví povinnosť sprístupniť alebo použiť dôvernú informáciu; (iii) takéto sprístupnenie alebo použitie Dôvernej informácie je nevyhnutné pre plnenie tejto Zmluvy a/alebo kedy (iv) je to podľa akejkoľvek zmluvy alebo dohody uzavretej medzi zmluvnými stranami dovolené.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Za dôvernú informáciu sa nepovažuje informácia, ktorá je v čase jej sprístupnenia alebo použitia bežne dostupná verejnosti.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Vyššia moc
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zmluvné strany sa zbavujú zodpovednosti za nesplnenie svojich povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy počas trvania vyššej moci za predpokladu, že nebolo možné od nich spravodlivo požadovať, aby nesplneniu povinností z tejto Zmluvy z dôvodu pôsobenia vyššej moci predišli.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Na účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc považuje každá udalosť nezávislá od vôle Zmluvných strán, ktorá znemožňuje plnenie záväzkov z tejto Zmluvy a ktorú nebolo možné v čase vzniku tejto Zmluvy predvídať. Za vyššiu moc sa podľa tejto Zmluvy považuje predovšetkým prírodná katastrofa, požiar, výbuch, silná víchrica, záplavy,vojna, štrajk alebo iná udalosť, ktorá je mimo akúkoľvek kontrolu Zmluvných strán.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Po dobu trvania vyššej moci sa plnenie záväzkov podľa tejto Zmluvy pozastavuje do doby odstránenia následkov vyššej moci.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rozhodné právo
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Záverečné ustanovenia
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Ak z kontextu tejto Zmluvy nevyplýva niečo iné, zahŕňa význam slova v jednotnom čísle rovnako význam slova v množnom čísle a naopak a význam slova vyjadrujúci určitý rod rovnako zahŕňa ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané výlučne pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Nevymožiteľnosť alebo neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymožiteľnosť, či platnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo obsahu takéhoto ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce dohody týkajúce sa predmetu tejto Zmluvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Táto Zmluva môže byť menená písomnými a očíslovanými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými stranami.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Táto Zmluva je vyhotovená v 2 (dvoch) rovnopisoch, každý s platnosťou originálu. Každá zmluvná strana obdrží 1 (jeden) rovnopis.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Každá zmluvná strana znáša svoje vlastné náklady, ktoré jej vzniknú v súvislosti s uzavretím tejto Zmluvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom a prehlasujú, že je uzatvorená slobodne, vážne, ako aj bez nátlaku.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
NA DÔKAZ ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE PODPISY
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V
, dňa
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____________________________________
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V
, dňa
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____________________________________
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Ich möchte, dass mein Dokument von einer Anwaltskanzlei verifiziert wird
JUDr. Lenka Csikyová | JUDr. Lenka Csikyová, advokátka
Mehr Infos anzeigen verbergen
Ich möchte KOSTENLOS über Terminfristen informiert werden
Das System wird Sie automatisch als Fristen im Rahmen der Vereinbarung informieren

Holen Sie sich dieses Dokument in PDF und Word

Dieses Dokument kostet 6.90 € (6.90 € mit Mehrwertsteuer)

Wir bitten um Geduld, das Dokument wird gerade für Sie vorbereitet.