Erstellen Sie Sprostredkovateľskú zmluvu na mieru

Diese Vorlage wurde erstellt von: JUDr. Lenka Csikyová, JUDr. Lenka Csikyová, advokátka

Anleitung

  • Použijte pokiaľ pre niekoho sprostredkovávate uzatvorenie zmluvy (obchodu) za províziu. 
  • Pokiaľ potrebujete uzavrieť zmluvu s obchodným zástupcom, ktorý bude pre Vás sprostredkovávať obchody dlhodobo, použite Zmluvu o obchodnom zastúpení. 
  • Pokiaľ potrebujete len zariadiť najakú záležitosť, môže sa Vám hodiť Príkazná (mandátna) zmluva. 
  • Zákonnú úpravu týkajúcí sa tejto zmluvy nájdete tu.

Sprostredkovateľská zmluva

Predmetom sprostredkovanej zmluvy je
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Záujemca je v pozícii
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
TÁTO SPROSTREDKOVATEĽSKÁ ZMLUVA (ĎALEJ LEN „ZMLUVA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKA MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Typ zmluvnej strany:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Meno:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Dátum narodenia:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rodné číslo:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvalé bydlisko:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Telefón:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
E-mail:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(ďalej ako „Sprostredkovateľ“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
a
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Typ zmluvnej strany:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Meno:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Dátum narodenia:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rodné číslo:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvalé bydlisko:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Telefón:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
E-mail:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(ďalej ako „Záujemca“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
( Sprostredkovateľ a Záujemca ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Ide o vec
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Provízia patrí za
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Definícia
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V tejto Zmluve „Sprostredkovaná zmluva“ znamená zmluvu, ktorú si Záujemca praje uzavrieť. Ďalej v texte aj „Sprostredkovaná zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V tejto Zmluve „Budúca Sprostredkovaná zmluva“ znamená zmluvu, na základe ktorej sa jedna strana zaväzuje uzavrieť po vyzvaní v dohodnutej lehote, inak do jedného roka, Sprostredkovanú zmluvu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V tejto Zmluve „Uzatvorenie zmluvy“ znamená uzatvorenie Sprostredkovanej zmluvy alebo Budúcej Sprostredkovanej zmluvy medzi Záujemcom a
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Predmet Zmluvy
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Predmetom Sprostredkovanej zmluvy je predaj veci.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Záujemca má v úmysle predať tretej osobe
(ďalej len „Vec“ v príslušnom gramatickom tvare).
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Vecou je v zmysle tohoto článku
:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Bližší popis veci je nasledujúci:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
byt o velikosti
+
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Skutočnosti, ktoré majú zo strany Záujemcu rozhodný význam pre uzatvorenie Sprostredkovanej zmluvy, sú tieto:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
kúpna cena nebude
než
+ slovami
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
platcom dane z nadobudnutia nehnuteľných vecí bude kupujúcí.
Ze zákona je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve výši 4 % prodávající.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
kúpna cena bude uhradená využitím úschovy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
bližšie podrobnosti ohľadne lokality, okolia, dispozície, výmery, stavu, prípadne vybavenia:
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Skutočnosti, ktoré majú zo strany Sprostredkovateľa rozhodný význam pre jeho rozhodovanie o uzatvorení Sprostredkovanej zmluvy, sú tieto:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Sprostredkovateľ sa zaväzuje, že Záujemcovi sprostredkuje uzatvorenie Sprostredkovanej zmluvy alebo Budúcej sprostredkovanej zmluvy a Záujemca sa zaväzuje za to zaplatiť Sprostredkovateľovi Províziu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Sprostredkovateľ sa ďalej zaväzuje, že:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
dohodne a uskutoční prehliadky.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
zabezpečí inzerciu a propagáciu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
vyhotoví potrebnú fotodokumentáciu pre prezentáciu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
obstará všetkú komunikáciu (telefonáty, e-maily a osobný kontakt) s tretími osobami.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
zabezpečí prostredníctvom ním zvolenej advokátskej kancelárie spísanie Sprostredkovanej zmluvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
zabezpečí prostredníctvom ním zvolenej advokátskej kancelárie úschovu peňažných prostriedkov.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
zabezpečí odovzdanie nehnuteľných vecí a za tým účelom vyhotoví odovzdávajúci protokol.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
na žiadosť Záujemcu mu uvedie údaje potrebné k posúdeniu dôveryhodnosti osoby, s ktorou mu uzatvorenie zmluvy navrhuje.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Záujemca sa zaväzuje, že:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
umožní prehliadky predmetu sprostredkovania.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
poskytne Sporstredkovateľovi potrebnú súčinnosť, informácie a podklady, ktoré sú dôležité k riadnemu plneniu zmluvných záväzkov.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
bude uvádzať Sprostredkovateľovi akékoľvek nové okolnosti súvisiace s plnením tejto Zmluvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
nezaťaží predmetné veci záložným právom, vecným bremenom alebo akýmkoľvek iným právom (najmä právom nájomným alebo obdobným právom) v prospech tretej osoby, s výnimkou tých zaťažení, ktoré budú dohodnuté s potencionálnym záujemcom v Sprostredkovanej zmluve alebo v ich prospech.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
po dobu účinnosti tejto Zmluvy neuzavrie s inou treťou osobou obdobnú zmluvu, účel ktorej bude totožný alebo obdobný s touto Zmluvou.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Sprostredkovanú zmluvu uzavrie iba s tretími osobami, ktoré mu budú prezentované Sprostredkovateľom, a to za účasti Sprostredkovateľa, a že nebude vyvíjať činnosť smerujúcu k uzatvoreniu Sprostredkovanej zmluvy bez účasti Sprostredkovateľa.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Záujemca výslovne prehlasuje, že na predmete Sprostredkovanej zmluvy neviaznu žiadne dlhy, záložné práva, vecné bremená alebo akékoľvek iné práva (najmä/nielen právo nájomné alebo obdobné právo) v prospech tretích osôb, okrem tých, ktoré záujemca výslovne uviedol v tejto Zmluve. Ďalej prehlasuje, že voči jeho osobe nie je vedené konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, ani mu nie je známe, že by bol podaný návrh na začatie konkurzného alebo reštrukturalizačného konania. Ďalej prehlasuje, že na jeho majetok nie je ku dňu uzatvorenia tejto Zmluvy vyhlásený konkurz, povolená reštrukturalizácia, alebo oddlženie. Ďalej prehlasuje, že neexistuje žiadne právoplatné a vykonateľné súdne prípadne iné rozhodnutie, na základe ktorého by mohlo dôjsť k nútenému výkonu tohoto rozhodnutia, prípadne k začatiu exekúcie a že mu nie je známe, že by voči nemu bolo zahájené akékoľvek konanie týkajúce sa výkonu rozhodnutia prípadne exekučné konanie.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Provízia
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Provízia Sprostredkovateľa je stanovená
, a to
+ slovami
(ďalej ako „Provízia“ v príslušnom gramatickom tvare).
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
K Provízii ďalej patrí DPH v zákonom stanovenej výške.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Sprostredkovateľ má popri Provízii právo aj na náhradu nákladov spojených so sprostredkovaním v zmysle tejto Zmluvy. Provízia podľa predchádzajúcich bodov tohto článku tieto náklady nezahŕňa.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Platobné podmienky
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Provízia má byť zaplatená
Zájemca sa zaväzuje zaplatiť Sprostredkovateľovi Províziu alebo akúkoľvek jej časť
na vyšie uvedenej adrese Sprostredkovateľa, a to v lehote splatnosti.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Provízia je splatná
dní od
Sprostredkovanej zmluvy alebo Budúcej sprostredkovanej zmluvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
O zaplatení Provízie alebo akejkoľvek jej časti bude Zmluvnými stranami spísaný a podpísaný protokol alebo iný dokument potvrdzujúci zaplatenie Provízie.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Pre prípad omeškania s akýmkoľvek peňažným plnením podľa tejto Zmluvy si Zmluvné strany dohodli úrok z omeškania vo výške
% z dlžnej čiastky za každý kalendárny deň omeškania.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvanie Zmluvy
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Táto Zmluva sa uzatvára na dobu
,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zmluvu
zrušiť písomným oznámením druhej Zmluvnej strane.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Na právo Sprostredkovateľa na Províziu nemá vplyv ak bola zmluva, ku ktorej sa vzťahovala činnosť Sprostredkovateľa uzatvorená alebo splnená až po zániku záväzku zo Sprostredkovateľskej zmluvy. V takom prípade je Záujemca povinný Sprostredkovateľa o takom uzatvorení alebo splnení bezodkladne informovať.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Povinnosť mlčanlivosti
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Každá zo Zmluvných strán sa zaväzuje, že nesprístupní, ani nepoužije žiadnu informáciu obchodnej a/alebo výrobnej povahy, s ktorou sa oboznámila v súvislosti s plnením tejto Zmluvy, najmä nesprístupní, ani nepoužije.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
žiadnu takú informáciu obsiahnutú v tejto Zmluve,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
databázu zákazníkov druhej Zmluvnej strany ani kontakty na ne,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
cenovú politiku druhej Zmluvnej strany,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
marketingovú stratégiu druhej Zmluvnej strany,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
informácie o uzatvorených zmluvách a dodávateľoch druhej Zmluvnej strany,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
spôsob fungovania spoločnosti druhej Zmluvnej strany,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
strategické rozhodnutia a podnikateľské zámery druhej Zmluvnej strany.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(ďalej len „Dôverná informácia“ v príslušnom gramatickom tvare).
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Povinnosť mlčanlivosti podľa odstavca 6.1 tejto Zmluvy platí s výnimkou prípadu, kedy:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
druhá Zmluvná strana udelila predchádzajúci písomný súhlas s takým sprístupnením alebo použitím Dôvernej informácie.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
právny predpis alebo verejnoprávny orgán stanoví povinnosť sprístupniť alebo použiť Dôvernú informáciu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
sprístupnenie alebo použitie Dôvernej informácie je nevyhnutné pre realizáciu tejto Zmluvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
je to podľa akejkoľvej zmluvy alebo dohody uzatvorenej medzi Zmluvnými stranami dovolené.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Medzi Dôverné informácie nepatria žiadne informácie, ktoré sú v dobe ich sprístupnenia alebo použitia verejne dostupné.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zmluvné strany si týmto vzájomne dávajú súhlas k tomu, aby ich druhá Zmluvná strana uvádzala ako svojho zákazníka a/alebo obchodného partnera.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Každá Zmluvná strana berie na vedomie, že Dôverné informácie tvoria obchodné tajomstvo druhej Zmluvnej strany.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zmluvná pokuta
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V prípade, že sa Záujemca dostane do omeškania so zaplatením Provízie podľa čl. 3 tejo Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Sprostredkovateľovi zmluvnú pokutu vo výške
% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia Provízie.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V prípade, že Záujemca poruší ktorúkoľvek povinnosť podľa čl. 2.9 tejto Zmluvy, vzniká Záujemcovi povinnosť zaplatiť Sprostredkovateľovi zmluvnú pokutu vo výške
+ slovami
. Sprostredkovateľ je v takomto prípade rovnako oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť. Zmluvná pokuta je splatná do
dní odo dňa porušenia danej povinnosti.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V prípade, že sa prehlásenie učinené Záujemcom v čl. 2.10 tejto Zmluvy ukáže nepravdivým, vzniká Záujemcovi povinnosť zaplatiť Sprostredkovateľovi zmluvnú pokutu vo výške
+ slovami
. Sprostredkovateľ je v takomto prípade rovnako oprávnený od tejto Zmluvy odsupiť. Zmluvná pokuta je splatná do
dní odo dňa, kedy vyjde najavo nepravdivosť Záujemcových prehlásení.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V prípade, že Sprostredkovateľ poruší akúkoľvek svoju povinnosť podľa čl. 2.8 tejto Zmluvy, vzniká Sprostredkovateľovi povinnosť zaplatiť Záujemcovi zmluvnú pokutu vo výške
+ slovami
. Záujemca je v takomto prípade rovnako oprávnený od tejto Zmluvy odsupiť. Zmluvná pokuta je splatná do
dní odo dňa porušenia danej povinnosti.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V prípade, že Záujemca poruší povinnosť informovať podľa čl. 5.3 tejto Zmluvy, vzniká Záujemcovi povinnosť zaplatiť Sprostredkovateľovi zmluvnú pokutu vo výške
+ slovami
. Zmluvná pokuta je splatná do
dní odo dňa, kedy sa o porušení danej povinnosti Sprostredkovateľ dozvedel.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V prípade vzniku nároku Sprostredkovateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty vzniká táto povinnosť všetkým osobám, ktoré túto Zmluvu uzatvárajú na strane Záujemcu a to spoločne a nerozdielne.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rozhodné právo
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Záverečné ustanovenia
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V tejto Zmluve pokiaľ z kontextu jasne nevyplýva inak, zahŕňa význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúci určitý rod zahŕňa rovnako ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Nevymáhateľnosť alebo neplatnosť akéhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymáhateľnosť alebo platnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo obsahu takého ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od obsahu tejto Zmluvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Táto Zmluva predstavuje úplné dojednanie medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahradzuje akékoľvek predchádzajúce dojednania ohľadne predmetu tejto Zmluvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Táto Zmluva môže byť menená písomnými a očíslovanými dodatkami podpísanými oboma Zmluvnými stranami.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Táto Zmluva je vyhotovená v 2 (dvoch) rovnopisoch, každý s platnosťou originálu. Každá zo Zmluvných strán obdrží 1 (jeden) rovnopis tejto Zmluvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Každá zo Zmluvných strán znáša svoje náklady vzniknuté v dôsledku uzatvorenia tejto Zmluvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom a prehlasujú, že táto Zmluva je dojednaná slobodne a vážne na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
NA DÔKAZ ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE PODPISY
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V
, dňa
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____________________________________
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V
, dňa
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____________________________________
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Ich möchte, dass mein Dokument von einer Anwaltskanzlei verifiziert wird
JUDr. Lenka Csikyová | JUDr. Lenka Csikyová, advokátka
Mehr Infos anzeigen verbergen
Ich möchte KOSTENLOS über Terminfristen informiert werden
Das System wird Sie automatisch als Fristen im Rahmen der Vereinbarung informieren

Holen Sie sich dieses Dokument in PDF und Word

Dieses Dokument kostet 6.90 € (6.90 € mit Mehrwertsteuer)

Wir bitten um Geduld, das Dokument wird gerade für Sie vorbereitet.