Erstellen Sie Darovaciu zmluvu na mieru

Diese Vorlage wurde erstellt von: JUDr. Igor Demčák, JUDr. Igor Demčák, advokát

Anleitung

  • Ak darujete vozidlo, stavbu, byt, pozemok alebo akúkoľvek inú vec s alebo bez zriadenia vecného bremena.
  • Ak Vám nestačí nastavenie vecného bremena, ktoré je súčasťou tejto darovacej zmluvy, môžete použiť samostatnú Zmluvu o zriadení vecného bremena.
  • Zákonnú úpravu týkajúcu sa tejto zmluvy nájdete tu.

Darovacia zmluva na byt

Chcem previesť
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Chcem previesť
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Táto darovacia zmluva (ďalej len „Zmluva“) bola uzatvorená nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku a medzi týmito zmluvnými stranami:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Typ zmluvnej strany:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Meno a priezvisko:
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rodné priezvisko:
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Dátum narodenia:
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rodné číslo:
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvalé bydlisko:
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Štátna príslušnosť:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Telefón:
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
E-mail:
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(ďalej ako „Darca“).
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
a
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Typ zmluvnej strany:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Meno a priezvisko:
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rodné priezvisko:
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Dátum narodenia:
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rodné číslo:
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvalé bydlisko:
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Štátna príslušnosť:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Telefón:
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
E-mail:
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(ďalej ako „Obdarovaný“).
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(Darca a Obdarovaný ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“).
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcom:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Chcem previesť
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
1
Definícia
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
1.1
V tejto Zmluve „Dar“ znamená:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
1.1.1
číslo
, vo vchode číslo:
, na ulici:
, nachádzajúci sa na
stavby
, zapísanej na liste vlastníctva číslo:
, pre katastrálne územie
(ďalej ako „Stavba“ alebo „Dom“), postavenej na pozemku - parcela registra
, parcelné číslo:
, druh pozemku:
, o výmere:
m2, zapísaný na liste vlastníctva číslo:
, pre katastrálne územie
(ďalej ako „Pozemok“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
1.1.2
a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Stavby o veľkosti
, zapísaný na liste vlastníctva číslo:
, pre katastrálne územie
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
1.1.3
a spoluvlastnícky podiel na Pozemku o veľkosti
, zapísaný na liste vlastníctva číslo:
, pre katastrálne územie
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
1.2
Darca je výlučným vlastníkom Daru, čo znamená, že je vlastníkom bytu v podiele
a spoluvlastníkom podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu o veľkosti _____ a spoluvlastníkom podielu na Pozemku o veľkosti _____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
2
Predmet Zmluvy
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
2.1
Darca týmto daruje Dar v podieloch podľa článku 1 tejto Zmluvy Obdarovanému a Obdarovaný Dar prijíma do svojho vlastníctva.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
3
Vyhlásenia
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
3.1
Darca vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom Daru.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
3.2
Obdarovaný vyhlasuje, že si Dar riadne prezrel a oboznámil sa so stavom Daru pred uzavretím tejto Zmluvy. Pridať ďalšie vyhlásenie
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
3.3
Obdarovaný vyhlasuje, že berie na vedomie, že k Daru je zriadené zákonné záložné právo podľa § 15 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
4
Popis a rozloha
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
4.1
Byt pozostáva z
obytných(ej) miestností(i) a príslušenstva.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
4.2
Príslušenstvom bytu je:
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
4.3
Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie, a to:
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
4.4
Celková výmera podlahovej plochy bytu je
m2.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
5
Určenie a popis spoločných častí a spoločných zariadení domu
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
5.1
S vlastníctvom Daru je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení Domu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
5.2
Spoločnými časťami Domu sú:
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
5.3
Spoločnými zariadeniami Domu sú:
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
6
Technický stav domu a bytu/nebytového priestoru
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
6.1
Darca vyhlasuje, že nie sú mu známe také vady a poškodenia bytu, jeho príslušenstva, vybavenia, spoločných častí a zariadení Domu, na ktoré by mal obdarovaného osobitne upozorniť. Obdarovaný vyhlasuje, že pred uzavretím tejto Zmluvy sa oboznámil so stavom bytu, jeho príslušenstva a vybavenia, so stavom Domu, so stavom spoločných častí a zariadení, ich stav mu je dobre známy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
7
Správa domu
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
7.1
Darca oboznámil Obdarovaného s tým, že správu Domu zabezpečuje
, ktorým je
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
7.2
Obdarovaný bol oboznámený so zmluvou o výkone správy a vyhlasuje, že k tejto zmluve o výkone správy pristupuje.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8
Prechod nebezpečenstva škody
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8.1
Nebezpečenstvo škody na Dare prechádza z Darcu na Obdarovaného momentom
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
9
Vady Daru
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
9.1
Darca vyhlasuje, že Dar
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
10
Kataster nehnuteľností
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
10.1
Zmluvné strany berú na vedomie, že vlastnícke právo k Daru vzniká až vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
10.2
Návrh na vklad vlastníckeho práva k Daru v prospech Obdarovaného podá na príslušnom Okresnom úrade, odbore katastrálnom,
bez zbytočného odkladu po uzavretí tejto Zmluvy a Obdarovaný je povinný poskytnúť mu za tým účelom všetku potrebnú súčinnosť.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
10.3
V prípade, že príslušný Okresný úrad, odbor katastrálny, rozhodne inak ako povolením vkladu do katastra nehnuteľností, Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť si všetku potrebnú súčinnosť (napr. uzatvorením dodatku k tejto Zmluve) tak, aby podmienky alebo požiadavky príslušného Okresného úradu, odbor katastrálny, na vklad do katastra nehnuteľností boli splnené.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
10.4
Správny poplatok súvisiaci s podaním návrhu na vklad do katastra nehnuteľností na základe tejto Zmluvy je povinný zaplatiť
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
11
Odstúpenie od Zmluvy
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
11.1
Obdarovaný má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že sa ktorékoľvek vyhlásenie Darcu uvedené v článku 3 tejto Zmluvy ukáže ako nepravdivé.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
11.2
Odstúpenie od tejto Zmluvy je účinné doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
12
Rozhodné právo
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
12.1
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä ustanovením § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien a zákonom č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
13
Záverečné ustanovenia
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
13.1
V tejto Zmluve, ak z kontextu jasne nevyplýva inak, zahrňuje význam slova v jednotnom čísle tiež význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúceho určitý rod zahŕňa tiež ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané len pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
13.2
Nevymáhateľnosť alebo neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymáhateľnosť alebo platnosť zostávajúcich ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo obsahu takého ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
13.3
Táto Zmluva predstavuje úplné dojednanie medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahradzuje všetky predchádzajúce dojednania týkajúce sa predmetu tejto Zmluvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
13.4
Táto Zmluva môže byť zmenená písomnými dodatkami podpísanými všetkými Zmluvnými stranami.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
13.5
Táto Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží jeden rovnopis a 2 rovnopisy sú určené pre príslušný Okresný úrad, odbor katastrálny.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
13.6
Každá zo Zmluvných strán hradí svoje vlastné náklady, ktoré jej vzniknú v dôsledku uzatvorenia tejto Zmluvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
13.7
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
13.8
Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu s ňou ju slobodne, vážne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok podpisujú.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
13.9
Prílohou tejto Zmluvy je vyhlásenie správcu alebo predsedu spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, že vlastník bytu nemá žiadne nedoplatky na úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru a na tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Na dôkaz čoho Zmluvné strany pripájajú svoje podpisy
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V
, dňa
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____________________________________.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V
, dňa
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____________________________________.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen

Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra

Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Názov úradu:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Ulica a číslo.:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Mesto a PSČ:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Nižšie uvedený navrhovateľ ako Darca uzavrel dňa
darovaciu zmluvu s Obdarovaným:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Navrhovateľ - účastník konania
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Meno: _____, rod.: _____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Dátum narodenia: _____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rodné číslo: _____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvalé bydlisko: _____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Štátna príslušnosť: _____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(ďalej ako „Darca“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
a
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Meno: _____, rod.: _____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Dátum narodenia: _____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rodné číslo: _____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvalé bydlisko: _____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Štátna príslušnosť: _____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(ďalej ako „Obdarovaný“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(Darca a Obdarovaný ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Prílohy:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
- Darovacia zmluva
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
- Doklad o úhrade správneho poplatku
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Predmetom prevodu vlastníckeho práva na základe predmetnej darovacej zmluvy je nasledujúca nehnuteľnosť:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
byt číslo _____, vo vchode číslo _____, na ulici _____, nachádzajúci sa na stavby so súpisným číslom: _____ zapísanej na liste vlastníctva číslo _____ pre katastrálne územie _____ (ďalej ako „Stavba“ alebo „Dom“) postavenej na pozemku - parcela registra C, parcelné číslo _____, o výmere _____ m2, druh pozemku _____ zapísaný na liste vlastníctva číslo _____ pre katastrálne územie _____ (ďalej ako „Pozemok“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu o veľkosti _____, zapísaný na liste vlastníctva číslo _____ pre katastrálne územie _____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
a spoluvlastnícky podiel na Pozemku o veľkosti _____, zapísaný na liste vlastníctva číslo _____ pre katastrálne územie _____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Na základe predmetnej darovacej zmluvy Obdarovaný nadobúda byt v podiele o veľkosti _____ a podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu o veľkosti _____ a podiel na Pozemku o veľkosti _____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujem, aby _____povolil vklad vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti v zmysle priloženej Darovacej zmluvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Navrhovateľ vyhlasuje, že jeho prejav vôle je hodnoverný, dostatočne určitý a zrozumiteľný a zmluvná voľnosť ako i jeho právo nakladať s nehnuteľnosťami nie sú obmedzené.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
S úctou
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V
, dňa
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____________________________________
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Ich möchte, dass mein Dokument von einer Anwaltskanzlei verifiziert wird
JUDr. Igor Demčák | JUDr. Igor Demčák, advokát
Mehr Infos anzeigen verbergen
Ich möchte KOSTENLOS über Terminfristen informiert werden
Das System wird Sie automatisch als Fristen im Rahmen der Vereinbarung informieren

Holen Sie sich dieses Dokument in PDF und Word

Dieses Dokument kostet 6.90 € (6.90 € mit Mehrwertsteuer)

Wir bitten um Geduld, das Dokument wird gerade für Sie vorbereitet.