Erstellen Sie Odovzdávací protokol na mieru

Diese Vorlage wurde erstellt von: JUDr. Lukáš Polák, JUDr. Lukáš Polák, advokát

Anleitung

  • Ak potrebujete dôkaz o odovzdaní nehnuteľnosti, vozidla alebo akejkoľvek inej veci
  • Často sa používa v súvislosti s kúpnou zmluvou alebo zmluvou o dielo

Preberací protokol

Tento odovzdávací protokol (ďalej len „Protokol“) bol uzatvorený nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku medzi týmito stranami:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Typ zmluvnej strany:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Meno a priezvisko:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Dátum narodenia:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rodné číslo:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvalé bydlisko:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Telefón:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
E-mail:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(ďalej ako „Odovzdávajúci“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
a
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Typ zmluvnej strany:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Meno a priezvisko:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Dátum narodenia:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rodné číslo:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvalé bydlisko:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Telefón:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
E-mail:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(ďalej ako „Preberajúci“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
( Odovzdávajúci a Preberajúci ďalej tiež spoločne ako „Strany“ a každý jednotlivo ako „Strana“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
ktoré týmto potvrdzujú nasledovné:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Definície
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Chcem odovzdať
Vyberte jednu z možností.
Chcem odovzdať
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V tomto odovzdávacom protokole „ Vec “ znamená
číslo
o výmere
m2, nachádzajúci sa na
budovy súp. číslo
, postavená na parcele registra
, parcelné číslo
, vo vchode číslo
, na ulici
v
, zapísaný na liste vlastníctva č.
, katastrálne územie
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V tomto odovzdávacom protokole „Zmluva“ znamená
uzatvorenú medzi Odovzdávajúcim a Preberajúcim dňa
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Odovzdanie
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Strany na základe Zmluvy uzatvorenej medzi Odovzdávajúcim a Preberajúcim týmto protokolom potvrdzujú, že nižšie uvedeného dňa Odovzdávajúci odovzdal Preberajúcemu Vec.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Stav meračov
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Strany potvrdzujú, že vyššie špecifikovanú Vec Kupujúci preberá s nasledujúcim stavom meračov:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Elektrická energia:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Evidenčné číslo merača:
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Stav:
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Plyn:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Evidenčné číslo merača:
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Stav:
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Voda:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Evidenčné číslo merača:
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Stav:
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Vady Veci
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Strany podpisom tohoto protokolu potvrdzujú, že v dobe odovzdania
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Na dôkaz čoho strany pripájajú svoje podpisy:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V
, dňa
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____________________________________
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V
, dňa
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____________________________________
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Ich möchte, dass mein Dokument von einer Anwaltskanzlei verifiziert wird
JUDr. Lukáš Polák | JUDr. Lukáš Polák, advokát
Mehr Infos anzeigen verbergen
Ich möchte KOSTENLOS über Terminfristen informiert werden
Das System wird Sie automatisch als Fristen im Rahmen der Vereinbarung informieren

Holen Sie sich dieses Dokument in PDF und Word

Dieses Dokument kostet 6.90 € (6.90 € mit Mehrwertsteuer)

Wir bitten um Geduld, das Dokument wird gerade für Sie vorbereitet.