Erstellen Sie Zmluvu o poskytnutí služby na mieru

Diese Vorlage wurde erstellt von: JUDr. Jakub Štefanko, Petrán a partneri advokátska kancelária s.r.o.

Anleitung

  • Ak pre nejakého klienta sústavne poskytujete služby (tzv. paušál). Vhodné najmä pre firmy a živnostníkov (freelanceri, podnikatelia na voľnej nohe), ktorí sú subdodávatlia väčších spoločností.
  • Ak poskytujete službu jednorázovo, použite Zmluvu o dielo.
  • Pre opakované (avšak nie sústavné – na paušál) poskytovanie služieb pre jedného klienta je vhodná Rámcová zmluva o dielo.
  • Ak sa Vám nehodí ani jedna z nich, skúste Zmluvu o spolupráci.
  • Ak potrebujete niečo zariadiť alebo obstarať, môžete použiť Príkaznú (mandátnu) zmluvu.
  • Túto zmluvu nepoužívajte pre zamestnancov, pre nich použite Pracovnú zmluvu.
  • Na plnenie zmluvy sa Vám môže hodiť aj Odovzdávací protokol.
  • Zákonnú úpravu týkajúcu sa tejto zmluvy nájdete tu.

Zmluva o poskytovaní služieb

Kommentar hinzufügen
Abbrechen
TÁTO ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB (ĎALEJ LEN „ZMLUVA“) BOLA UZAVRETÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKU MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Typ zmluvnej strany:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Meno:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Dátum narodenia:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rodné číslo:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvalé bydlisko:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Telefón:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
E-mail:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(ďalej ako „Poskytovateľ“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
a
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Typ zmluvnej strany:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Meno:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Dátum narodenia:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rodné číslo:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvalé bydlisko:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Telefón:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
E-mail:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(ďalej ako „Klient“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
( Poskytovateľ a Klient ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
ZMLUVNÉ STRANY DOJEDNÁVAJÚ NASLEDUJÚCE:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Definícia
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V tejto Zmluve termín „Služby“ znamená
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Detailná špecifikácia Služieb je uvedená v prílohe č. 1 tejto Zmluvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Predmet Zmluvy
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Poskytovateľ sa zaväzuje pravidelne poskytovať Klientovi Služby a Klient sa zaväzuje Poskytovateľovi za poskytnuté Služby zaplatiť Odmenu, a to všetko za podmienok uvedených v tejto Zmluve.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rozsah poskytovania Služieb
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Klientovi Služby v rozsahu najviac
hodín
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Poskytovanie Služieb, ktoré by znamenalo prekročenie výšky dohodnutého rozsahu, má Poskytovateľ právo odmietnúť.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V prípade odmietnutia poskytnutia Služby podľa predchádzajúceho článku sa poskytnutie danej Služby presúva do nasledujúceho dňa pokiaľ Klient neoznámi Poskytovateľovi, že o poskytnutie Služby v takom prípade nemá záujem.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Podmienky poskytovania Služieb
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Poskytovateľ postupuje pri poskytovaní Služieb samostatne, je však povinný dbať na pokyny Klienta.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Poskytovateľ
povinný upozorniť Klienta na zrejme nesprávny pokyn, a to bez zbytočného odkladu a s jeho plnením počkať až do doby, kým Klient potvrdí Poskytovateľovi, že na splnení pokynu i napriek tomu trvá.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Poskytovateľ
právo požadovať v priebehu poskytovania Služieb primeranú časť náhrady nákladov s prihliadnutím na vynaložené náklady na poskytovanie Služieb.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V prípade omeškania Klienta so zaplatením akéhokoľvek finančného plnenia Poskytovateľovi podľa tejto Zmluvy
Poskytovateľ právo prerušiť poskytovanie Služieb do zaplatenia predmetného finančného plnenia.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Poskytovateľ
právo prenechať poskytovanie Služieb tretím osobám (subdodávateľom).
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V prípade, že Poskytovateľ bude pre riadne poskytovanie Služieb potrebovať informácie od Klienta, má Klient povinnosť poskytnúť Poskytovateľovi súčinnosť (predovšetkým mu oznámiť všetky požadované informácie), a to bez zbytočného odkladu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Klient sa zaväzuje zaistiť Poskytovateľovi a/alebo ním určeným osobám všetky podmienky nevyhnutné pre riadne poskytovanie Služieb, najmä sa Klient zaväzuje zaistiť a/alebo poskytnúť všetky potrebné prístupy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V prípade ak je podstatou poskytovania služieb Poskytovateľom na základe tejto zmluvy autorská činnosť v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z. autorský zákon, prípadne ak je výsledkom činnosti Poskytovateľa autorské dielo - počítačový program a databáza, ako aj kartografické diela, ktoré nie sú kolektívnymi dielami, ide v súlade s § 90 autorského zákona o zamestnanecké dielo. Poskytovateľ poskytuje Klientovi súhlas s postúpením práva výkonu autorových majetkových práv j dielu tretej osobe. Odmena je už súčasťou odmeny podľa čl. 5 tejto Zmluvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Ak vyžaduje poskytnutie služieb podľa tejto Zmluvy, aby Poskytovateľ za Klienta právne konal, udelí Klient Poskytovateľovi plnú moc súčasne s podpisom tejto zmluvy, resp. udelí ju podľa potreby.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Odmena
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Chcem dohodnúť
Klient se zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi za poskytovanie Služieb v rozsahu dojednanom v článku 3 tejto Zmluvy fixnú odmenu vo výške
+ slovami
za každý jeden kalendárny
poskytovania Služieb podľa tejto Zmluvy (ďalej ako „Odmena“).
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Poskytovateľ má právo na Odmenu v plnej výške aj keď Klient nevyužije plný rozsah Služieb uvedený v článku 3 tejto Zmluvy a nemá právo na navýšenie Odmeny, pokiaľ daný rozsah prekročí.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Všetky čiastky uvedené v tejto Zmluve sú uvedené
DPH.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Platobné podmienky
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Odmena je splatná
dňa
za ktorý je Odmena platená.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Akékoľvek finančné plnenie pre Poskytovateľa je splatné
v sídle
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Poskytovateľ má povinnosť vystaviť na Odmenu alebo na iné finančné plnenie podľa tejto Zmluvy riadny daňový doklad - faktúru, ktorej údaje budú zhodné s údajmi uvedenými v tejto Zmluve a takýto daňový doklad (faktúru) doručiť Klientovi.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Poskytovateľ má právo doručiť daňový doklad - faktúru aj v elektronickej podobe prostredníctvom e-mailovej správy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zadávanie pokynov Poskytovateľovi
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Klient bude zadávať pokyny na poskytovanie Služieb Poskytovateľovi jedným z nasledujúcich spôsobov:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
písomne na adresu
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
elektronicky na emailovú adresu
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
telefonicky na tel. č.
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Komunikácia s Klientom
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Poskytovateľ bude komunikovať s Klientom, predovšetkým zasielať žiadosti a informácie, upozorňovať na nesprávnosť pokynov, prípadne na požiadanie Klienta zasielať správy o vykonávaní služieb a výstupy z vykonaných Služieb, jedným z nasledujúcich spôsobov:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
písomne na adresu
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
elektronicky na emailovú adresu
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
telefonicky na tel. č.
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvanie a ukončenie Zmluvy
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Táto Zmluva je uzavretá na dobu
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Ktorákoľvek Zmluvná strana má právo túto Zmluvu vypovedať písomnou výpoveďou s výpovednou dobou
, ktorá začína plynúť
, v ktorom je výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zodpovednosť za škodu
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Poskytovateľ má zodpovedať za škodu
Jak bude zhotovitel díla odpovídat za škodu způsobenou objednateli špatně provedeným dílem?
Poskytovateľ plne zodpovedá Klientovi za akúkoľvek škodu spôsobenú Poskytovateľom Klientovi akýmkoľvek porušením povinnosti Poskytovateľa uvedenej v tejto Zmluve.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Dôvernosť
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Poskytovateľ sa zaväzuje, že nesprístupní, ani nepoužije žiadnu informáciu obchodnej a/alebo výrobnej povahy, s ktorou sa zoznámi v súvislosti s plnením tejto Zmluvy, najmä nesprístupní, ani nepoužije:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
žiadnu takúto informáciu obsiahnutú v tejto Zmluve.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
databázu zákazníkov Klienta ani kontakty na nich,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
cenovú politiku Klienta,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
marketingovú stratégiu Klienta,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
informácie o uzavretých zmluvách a dodávateľoch Klienta,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
spôsob fungovania podniku Klienta,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
strategické rozhodnutie a podnikateľské zámery Klienta.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(ďalej len „Dôverná informácia“).
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Povinnosť mlčanlivosti podľa odseku 11.1 tejto Zmluvy platí s výnimkou prípadov, kedy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Klient udelil predchádzajúci písomný súhlas s takýmto sprístupnením alebo použitím Dôvernej informácie.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
právny predpis alebo verejnoprávny orgán stanoví povinnosť sprístupniť alebo použiť Dôvernú informáciu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
takéto sprístupnenie alebo použitie Dôvernej informácie je nevyhnutné pre realizáciu tejto Zmluvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
je to podľa akejkoľvek zmluvy alebo dohody uzavretej medzi Zmluvnými stranami dovolené.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Medzi Dôverné informácie nepatria žiadne informácie, ktoré sú v dobe ich sprístupnenia alebo použitia bežne dostupné verejnosti.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Klient týmto dáva Poskytovateľovi súhlas k tomu, aby ho Poskytovateľ uvádzal ako svojho zákazníka.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Poskytovateľ berie na vedomie, že Dôverné informácie tvoria obchodné tajomstvo Klienta.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zmluvná pokuta
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V prípade, že sa Klient dostane do omeškania so zaplatením Odmeny alebo jej časti podľa čl. 6.1 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške
% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia Odmeny.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V prípade, že Poskytovateľ poruší svoju povinnosť mlčanlivosti uvedenú v článku 11 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Klientovi zmluvnú pokutu vo výške
+ slovami
za každé jedno porušenie uvedenej povinnosti.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zaplatenie zmluvnej pokuty
nárok druhej Zmluvnej strany na náhradu škody v plnom rozsahu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Odstúpenie od Zmluvy
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Klient má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Poskytovateľ je v omeškaní s poskytnutím Služieb dlhším než
dní.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Poskytovateľ vstúpi do likvidácie alebo bude na jeho majetok vyhlásený súdom konkurz, alebo bude zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo zanikne bez likvidácie a/alebo bude súdom vyhlásený úpadok Poskytovateľa a/alebo Poskytovateľ vstúpi do reštrukturalizácie.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Poskytovateľom oznámené okolnosti vyššej moci trvajú dlhšie než
dní a zmluvné strany sa nedohodnú inak.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Poskytovateľ má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Klient je v omeškaní so zaplatením Odmeny alebo jej časti dlhším než
dní;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Klient vstúpi do likvidácie alebo bude na jeho majetok vyhlásený súdom konkurz, alebo bude zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo zanikne bez likvidácie a/alebo bude súdom vyhlásený úpadok Klienta a/alebo Klient vstúpi do reštrukturalizácie;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Klientom oznámené okolnosti vyššej moci trvajú dlhšie než
dní a zmluvné strany sa nedohodnú inak;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Ktorákoľvek zmluvná strana má právo odstúpiť od tejto Zmluvy i z ktoréhokoľvek zákonného dôvodu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Odstúpenie je účinné doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V prípade odstúpenia
Zmluvné strany povinné vrátiť si vzájomne poskytnuté plnenia.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Vyššia moc
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zmluvné strany sa zbavia všetkej zodpovednosti za nesplnenie svojich povinností z tejto Zmluvy po dobu trvania vyššej moci do tej miery, pokiaľ od nich nebolo možné požadovať, aby nesplneniu svojich povinností z tejto Zmluvy v dôsledku vyššej moci predišli.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Za vyššiu moc je pre účely tejto Zmluvy považovaná každá udalosť nezávislá na vôli Zmluvných strán, ktorá znemožňuje splnenie zmluvných záväzkov a ktorú nebolo možné predvídať v dobe vzniku tejto Zmluvy. Za vyššiu moc sa z hľadiska tejto Zmluvy považuje najmä prírodná katastrofa, požiar, výbuch, silné víchrice, zemetrasenie, záplavy, vojna, štrajk, alebo iné udalosti, ktoré sú mimo akúkoľvek kontrolu Zmluvných strán.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Po dobu trvania vyššej moci sa splnenie záväzku podľa tejto Zmluvy pozastavuje do doby odstránenia následkov vyššej moci.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rozhodné právo
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zák. č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Záverečné ustanovenia
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V tejto Zmluve, pokiaľ z kontextu jasne nevyplýva inak, zahŕňa význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúci určitý rod zahŕňa rovnako ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané len pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Nevymáhateľnosť či neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymáhateľnosť či platnosť zostávajúcich ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo obsahu takého ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahradzuje všetky predchádzajúce ustanovenia ohľadom predmetu tejto Zmluvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Táto Zmluva môže byť zmenená písomnými dodatkami podpísanými všetkými Zmluvnými stranami.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Táto Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží 1 rovnopis tejto Zmluvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Každá zo Zmluvných strán znáša svoje vlastné náklady, ktoré vznikli v dôsledku uzavretia tejto Zmluvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť v okamžiku jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom a prehlasujú, že je uzavretá slobodne, vážne, nie v tiesni ani za nevýhodných podmienok.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
NA DÔKAZ ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE PODPISY
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V
, dňa
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____________________________________
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V
, dňa
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____________________________________
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Ich möchte, dass mein Dokument von einer Anwaltskanzlei verifiziert wird
JUDr. Jakub Štefanko | Petrán a partneri advokátska kancelária s.r.o.
Mehr Infos anzeigen verbergen
Ich möchte KOSTENLOS über Terminfristen informiert werden
Das System wird Sie automatisch als Fristen im Rahmen der Vereinbarung informieren

Holen Sie sich dieses Dokument in PDF und Word

Dieses Dokument kostet 6.90 € (6.90 € mit Mehrwertsteuer)

Wir bitten um Geduld, das Dokument wird gerade für Sie vorbereitet.