Erstellen Sie Směnnou smlouvu na míru

Diese Vorlage wurde erstellt von: Mgr. Jaroslav Zeman, Spring Walk advokátni kancelář

Anleitung

  • Použijte, pokud směňujete vozidlo, nemovitost nebo jakoukoliv jinou věc (konkrétní nastavení je ve smlouvě).
  • Spolu se smlouvou se Vám automaticky vygenerují i Předávací protokoly.
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.

Směnná smlouva

Chcete směňovat
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Nemovitostmi budou
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
TATO SMĚNNÁ SMLOUVA (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Prvním směňujícím je
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Jméno:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Datum narození:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rodné číslo:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvalé bydliště:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Telefon:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
E-mail:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(dále jako „První směňující“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
a
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Druhým směňujícím je
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Jméno:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Datum narození:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rodné číslo:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvalé bydliště:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Telefon:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
E-mail:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(dále jako „Druhý směňující“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
( První směňující a Druhý směňující dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
1
Definice věci prvního směňujícího
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
1.1
V této Smlouvě „Věc č. 1“ znamená
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
číslo
o výměře
m2, nacházející se v
podlaží budovy č. p.
(dále jako „Budova“) umístěné na pozemku – parcele č.
(dále jako „Pozemek“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
a spoluvlastnický podíl na společných částech Budovy o velikosti
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
a spoluvlastnický podíl na Pozemku o velikosti
přidat parcelu
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
, přičemž uvedené nemovitosti leží v katastrálním území
, obec
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
1.2
Věc č. 1 je zapsána na listu vlastnictví č.
, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
, katastrální pracoviště
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
2
Definice věci druhého směňujícího
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
2.1
V této Smlouvě „Věc č. 2“ znamená
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
číslo
o výměře
m2, nacházející se v
podlaží budovy č. p.
(dále jako „Budova“) umístěné na pozemku – parcele č.
(dále jako „Pozemek“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
a spoluvlastnický podíl na společných částech Budovy o velikosti
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
a spoluvlastnický podíl na Pozemku o velikosti
přidat parcelu
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
, přičemž uvedené nemovitosti leží v katastrálním území
, obec
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
2.2
Věc č. 2 je zapsána na listu vlastnictví č.
, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
, katastrální pracoviště
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
2.3
Věc č. 1 a Věc č. 2, společně též jako „Věci“, není-li třeba užít konkrétního označení každé z nich.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
3
Předmět Smlouvy
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
3.1
Předmětem této Smlouvy je směna Věci č. 1 a Věci č. 2 mezi Prvním směňujícím a Druhým směňujícím.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
4
Prohlášení Prvního směňujícího
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
4.1
První směňující prohlašuje, že je výlučným vlastníkem Věci č. 1.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
4.2
První směňující prohlašuje, že Věc č. 1 není zatížena žádnými právy třetích osob, zejména na Věci č. 1 nevázne žádné zástavní právo.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
4.3
Druhý směňující prohlašuje, že si Věc č. 1 řádně prohlédl a seznámil se se stavem Věci č. 1 před uzavřením této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
4.4
První směňující prohlašuje, že Věc č. 1 nemá žádné právní vady, zejména na ní neváznou žádné dluhy, předkupní práva, věcná práva včetně práv zástavních a podzástavních, služebností a reálných břemen a ani jiná práva třetích osob včetně práv nájemních, a že výkon vlastnických práv k předmětné Věci č. 1 není jakkoli omezen.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
4.5
První směňující prohlašuje, že Věc č. 1 není předmětem insolvenčního nebo jiného obdobného řízení ani předmětem výkonu soudního nebo správního rozhodnutí a Věc č. 1 ani žádná její část nebyla vložena do základního kapitálu obchodní společnosti nebo družstva, nadace, nadačního fondu či jiného právního subjektu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
4.6
První směňující prohlašuje, že nebyla k vymožení pohledávky za Prvním směňujícím nařízena exekuce či soudní výkon rozhodnutí, ani se První směňující nenachází v takové situaci, kdy by takováto skutečnost hrozila.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
4.7
První směňující prohlašuje, že neexistují žádné jiné smlouvy, dohody nebo splatné či nesplatné pohledávky, které by ohledně Věci č. 1 zakládaly výše uvedená práva, jež dosud nejsou zapsána v katastru nemovitostí, pokud se tam zapisují, a ani nejsou u příslušného katastrálního úřadu ohledně Věci č. 1 podány žádné návrhy, o nichž dosud nebylo pravomocně rozhodnuto, a v katastru nemovitostí tak není v této souvislosti u Věci č. 1 vedena žádná poznámka či plomba.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
5
Prohlášení Druhého směňujícího
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
5.1
Druhý směňující prohlašuje, že je výlučným vlastníkem Věci č. 2.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
5.2
Druhý směňující prohlašuje, že Věc č. 2 není zatížena žádnými právy třetích osob, zejména na Věci č. 2 nevázne žádné zástavní právo.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
5.3
První směňující prohlašuje, že si Věc č. 2 řádně prohlédl a seznámil se se stavem Věci č. 2 před uzavřením této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
5.4
Druhý směňující prohlašuje, že Věc č. 2 nemá žádné právní vady, zejména na ní neváznou žádné dluhy, předkupní práva, věcná práva včetně práv zástavních a podzástavních, služebností a reálných břemen a ani jiná práva třetích osob včetně práv nájemních, a že výkon vlastnických práv k předmětné Věci č. 2 není jakkoli omezen.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
5.5
Druhý směňující prohlašuje, že Věc č. 2 není předmětem insolvenčního nebo jiného obdobného řízení ani předmětem výkonu soudního nebo správního rozhodnutí a Věc č. 2 ani žádná její část nebyla vložena do základního kapitálu obchodní společnosti nebo družstva, nadace, nadačního fondu či jiného právního subjektu;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
5.6
Druhý směňující prohlašuje, že nebyla k vymožení pohledávky za Druhým směňujícím nařízena exekuce či soudní výkon rozhodnutí, ani se Druhý směňující nenachází v takové situaci, kdy by takováto skutečnost hrozila.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
5.7
Druhý směňující prohlašuje, že neexistují žádné jiné smlouvy, dohody nebo splatné či nesplatné pohledávky, které by ohledně Věci č. 2 zakládaly výše uvedená práva, jež dosud nejsou zapsána v katastru nemovitostí, pokud se tam zapisují, a ani nejsou u příslušného katastrálního úřadu ohledně Věci č. 2 podány žádné návrhy, o nichž dosud nebylo pravomocně rozhodnuto, a v katastru nemovitostí tak není v této souvislosti u Věci č. 2 vedena žádná poznámka či plomba.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
6
Předání Věci č. 1
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
6.1
První směňující je povinen předat Věc č. 1 Druhému směňujícímu
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
6.2
Předání a převzetí Věci č. 1 stvrzují Smluvní strany podpisem této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
6.3
Smluvní strany se dohodly na tom, že První směňující je povinen Věc č. 1 vyklidit a vyklizenou ji předat Druhému směňujícímu do třiceti (30) dnů od provedení vkladu vlastnického práva k Věci č. 1 ve prospěch Druhého směňujícího dle této Smlouvy, a to v termínu vzájemně odsouhlaseném Prvním směňujícím a Druhým směňujícím, přičemž Smluvní strany jsou povinny postupovat v součinnosti při stanovení vhodného termínu předání Věci č. 1.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
7
Předání Věci č. 2
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
7.1
Druhý směňující je povinen předat Věc č. 2 Prvnímu směňujícímu
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
7.2
Předání a převzetí Věci č. 2 stvrzují Smluvní strany podpisem této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
7.3
Smluvní strany se dohodly na tom, že Druhý směňující je povinen Věc č. 2 vyklidit a vyklizenou ji předat Prvnímu směňujícímu do třiceti (30) dnů od provedení vkladu vlastnického práva k Věci č. 2 ve prospěch Prvního směňujícího dle této Smlouvy, a to v termínu vzájemně odsouhlaseném Druhým směňujícím a Prvním směňujícím, přičemž Smluvní strany jsou povinny postupovat v součinnosti při stanovení vhodného termínu předání Věci č. 2.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8
Přechod nebezpečí škody na Věci č. 1
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8.1
Nebezpečí škody na Věci č. 1 přechází z Prvního směňujícího na Druhého směňujícího momentem
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
9
Přechod nebezpečí škody na Věci č. 2
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
9.1
Nebezpečí škody na Věci č. 2 přechází z Druhého směňujícího na Prvního směňujícího momentem
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
10
Katastr nemovitostí
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
10.1
Smluvní strany si jsou vědomy skutečnosti, že vlastnické právo ke směňovaným Věcem vzniká až vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí, s právními účinky ke dni podání návrhu na vklad.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
10.2
Návrh na vklad vlastnického práva k Věci č. 1 ve prospěch Druhého směňujícího podá u příslušného katastrálního úřadu
neprodleně po uzavření této Smlouvy a opačná Smluvní strana je povinna k tomuto účelu poskytnout veškerou nezbytnou součinnost, zejména podepsat návrh na vklad.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
10.3
Návrh na vklad vlastnického práva k Věci č. 2 ve prospěch Prvního směňujícího podá u příslušného katastrálního úřadu
neprodleně po uzavření této Smlouvy a opačná Smluvní strana je povinna k tomuto účelu poskytnout veškerou nezbytnou součinnost, zejména podepsat návrh na vklad.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
10.4
V případě, že příslušný katastrální úřad zamítne předmětný návrh na vklad, Smluvní strany se zavazují znovu uzavřít tuto Smlouvu nebo její dodatek či jakýkoliv jiný dokument tak, aby podmínky či požadavky katastrálního úřadu byly k zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí splněny.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
11
Poplatky za Věc č. 1
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
11.1
Správní poplatek katastrálního úřadu v souvislosti s převodem Věci č. 1 je povinen zaplatit
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
12
Poplatky za Věc č. 2
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
12.1
Správní poplatek katastrálního úřadu v souvislosti s převodem Věci č. 2 je povinen zaplatit
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
13
Vady na Věci č. 1 Prvního směňujícího
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
13.1
Druhý směňující je povinen Věc č. 1 řádně prohlédnout
a sdělit Prvnímu směňujícímu vady Věci č. 1, a pokud tak neučiní, platí, že Věc č. 1 nemá žádné zjevné vady.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
13.2
Za sdělení vad se považuje i uvedení těchto vad v předávacím protokolu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
13.3
Je-li vada Věci č. 1 nepodstatným porušením této Smlouvy, odstraní První směňující vady Věci č. 1 ve lhůtě
dní od jejího předání.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
13.4
Pokud První směňující neodstraní vady ve výše uvedené lhůtě, má Druhý směňující právo odstranit vady, a to i prostřednictvím třetí osoby, na náklady Prvního směňujícího, které se První směňující tímto zavazuje uhradit Druhému směňujícímu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
13.5
Je-li vada Věci č. 1 podstatným porušením této Smlouvy, má První směňující právo na odstranění vady dodáním nové Věci č. 1 bez vady, nebo dodáním chybějící Věci č. 1, nebo na odstranění vady opravou Věci č. 1, nebo má právo odstoupit od této Smlouvy. Pokud Druhý směňující nesdělí Prvnímu směňujícímu, jaké právo zvolil, bez zbytečného odkladu po vytknutí vad u Prvního směňujícího, má Druhý směňující práva, jako by se jednalo o nepodstatné porušení této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
14
Vady na Věci č. 2 Druhého směňujícího
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
14.1
První směňující je povinen Věc č. 2 řádně prohlédnout
a sdělit Druhému směňujícímu vady Věci č. 2, a pokud tak neučiní, platí, že Věc č. 2 nemá žádné zjevné vady.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
14.2
Za sdělení vad se považuje i uvedení těchto vad v předávacím protokolu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
14.3
Je-li vada Věci č. 2 nepodstatným porušením této Smlouvy, odstraní Druhý směňující vady Věci č. 2 ve lhůtě
dní od jejího předání.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
14.4
Pokud Druhý směňující neodstraní vady ve výše uvedené lhůtě, má První směňující právo odstranit vady, a to i prostřednictvím třetí osoby, na náklady Druhého směňujícího, které se Druhý směňující tímto zavazuje uhradit Prvnímu směňujícímu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
14.5
Je-li vada Věci č. 2 podstatným porušením této Smlouvy, má První směňující právo na odstranění vady dodáním nové Věci č. 2 bez vady, nebo dodáním chybějící Věci č. 2, nebo na odstranění vady opravou Věci č. 2, nebo má právo odstoupit od této Smlouvy. Pokud První směňující nesdělí Druhému směňujícímu, jaké právo zvolil bez zbytečného odkladu po vytknutí vad u Druhého směňujícího, má První směňující práva, jako by se jednalo o nepodstatné porušení této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
15
Odstoupení od Smlouvy Prvního směňujícího
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
15.1
První směňující má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že se kterékoliv prohlášení Druhého směňujícího uvedené v článku 5 této Smlouvy ukáže jako nepravdivé.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
15.2
Odstoupení od této Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
16
Odstoupení od Smlouvy Druhého směňujícího
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
16.1
Druhý směňující má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že se kterékoliv prohlášení Prvního směňujícího uvedené v článku 4 této Smlouvy ukáže jako nepravdivé.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
16.2
Odstoupení od této Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
17
Vyšší moc
Vyšší moc chrání strany proti neočekávaným událostem.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
17.1
Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této Smlouvy po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné požadovat, aby neplnění svých povinností z této Smlouvy v důsledku vyšší moci předešly.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
17.2
Za vyšší moc je pro účely této Smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli Smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době vzniku této Smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této Smlouvy považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silné vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, stávka, nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu Smluvních stran.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
17.3
Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazků podle této Smlouvy pozastavuje do doby odstranění následků vyšší moci.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
18
Rozhodné právo
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
18.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. § 2184 násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
19
Závěrečná ustanovení
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
19.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
19.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
19.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
19.4
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
19.5
Tato Smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy a 1 stejnopis této Smlouvy je určen pro příslušný katastr nemovitostí.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
19.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
19.7
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
19.8
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V
, dne
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____________________________________
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V
, dne
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____________________________________
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Ich möchte, dass mein Dokument von einer Anwaltskanzlei verifiziert wird
Mgr. Jaroslav Zeman | Spring Walk advokátni kancelář
Mehr Infos anzeigen verbergen
Ich möchte KOSTENLOS über Terminfristen informiert werden
Das System wird Sie automatisch als Fristen im Rahmen der Vereinbarung informieren

Holen Sie sich dieses Dokument in PDF und Word

Dieses Dokument kostet 199 Kč (199,00 Kč mit Mehrwertsteuer)

Wir bitten um Geduld, das Dokument wird gerade für Sie vorbereitet.