Erstellen Sie Úschovní či svěřeneckou smlouvu na míru

Diese Vorlage wurde erstellt von: Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Anleitung

  • Použijte, pokud advokát, realitní makléř či jiná osoba poskytuje klientům úschovy peněžních prostředků a úschovy listin.
  • K rozdílu mezi advokátní úschovou peněz a svěřeneckou smlouvou zde.
  • Placení ceny za převod družstevního podílu v bytovém družstvu zde.
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.

Smlouva o úschově

Tuto smlouvu uzavírá
Svěřeneckou smlouvu uzavírá jen složitel, schovatel a oprávněný. Úschovní smlouvu uzavírá jen složitel a schovatel.
Svěřeneckou smlouvu uzavírá jen složitel, schovatel a oprávněný. Úschovní smlouvu uzavírá jen složitel a schovatel.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Tuto smlouvu uzavíráte v souvislosti s
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
TATO SMLOUVA O ÚSCHOVĚ (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Složitelem je
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Jméno:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Datum narození:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rodné číslo:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvalé bydliště:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Telefon:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
E-mail:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(dále jako „Složitel“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
a
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Schovatelem je
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Jméno:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Datum narození:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rodné číslo:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvalé bydliště:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Telefon:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
E-mail:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(dále jako „Schovatel“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
( Složitel a Schovatel dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Předmětem kupní smlouvy nebo vypořádání je
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zvolte typ nemovitosti
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Definice
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V této Smlouvě „Věc“ znamená:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
číslo
o výměře
m2, nacházející se v
podlaží budovy č. p.
(dále jako „Budova“) umístěné na pozemku – parcele č.
(dále jako „Pozemek“),
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
společně se spoluvlastnickým podílem na společných částech Budovy o velikosti
,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
dále spoluvlastnický podíl na Pozemku o velikosti
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Všechny shora vedené nemovité věci leží v katastrálním území
, obec
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Všechny shora vedené nemovité věci jsou zapsány na listu (listech) vlastnictví č.
pro katastrální území _____, obec _____ u Katastrálního úřadu
, Katastrální pracoviště
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Byla či bude část kupní ceny zaplacena prodávajícímu (např. jako rezervační poplatek)?
Prodávajícímu může být cena zaplacena přímo k jeho rukám, nebo také k rukám realitní kanceláře, která prodávající při prodeji zastupuje.
Prodávajícímu může být cena zaplacena přímo k jeho rukám, nebo také k rukám realitní kanceláře, která prodávající při prodeji zastupuje.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Prohlášení stran
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Složitel jako kupující se třetí osobou jako prodávající
Kupní smlouvu ze dne
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Předmětem smlouvy podle odst. 2.1 je převod vlastnického práva třetí osoby k Věci na Složitele.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Smluvní strany se dohodly na tom, že kupní cena za převod vlastnického práva k Věci bude hrazena prostřednictvím úschovy u Schovatele, který ji za podmínek této smlouvy vyplatí třetí osobě.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Celková částka ve smyslu čl. 2.3 činí
+ slovy
. Část z této částky ve výši
+ slovy
hrazena přímo Oprávněnému, třetí osobě či k rukám realitní kanceláře; na tuto částku se tedy tato smlouva nevztahuje a její úhrada či její vrácení je řešeno Smluvními stranami zvlášť.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Složení předmětu úschovy
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Složitel se zavazuje složit finanční prostředky v celkové výši
+ slovy
na účet úschovy následujícím způsobem:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Částku
+ slovy
složí Složitel nejpozději
z
bezhotovostním převodem na účet úschovy Schovatele vedený u
, č. ú.
pod variabilním symbolem
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Složitel zmocňuje Schovatele k převzetí celé částky podle předchozích odstavců do úschovy shora uvedeným způsobem a bere na vědomí, že bankovní účet úschovy je veden jako zvláštní neúročený účet určený pouze k úschově finančních prostředků Složitele a že po celou dobu trvání úschovy budou na tomto bankovním účtu uloženy pouze finanční prostředky složené Složitelem.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Složením částky se rozumí připsání částky na účet úschovy Schovatele.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
O složení částky vystaví Schovatel Složiteli potvrzení, a to do
pracovních dnů ode dne připsání peněz na účet úschovy. Toto potvrzení zašle na e-mailové adresy:
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Úschova listin
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Součástí úschovy podle této Smlouvy
úschova listin.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Smluvní strany se dohodly na tom a výslovně zmocňují Schovatele, aby Schovatel převzal do úschovy následující listiny:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
ze dne
;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
přičemž s těmito listinami Schovatel naloží dle níže uvedené dohody Smluvních stran.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Schovatel se zavazuje
listinu uvedenou v článku 4.2 na příslušný
, a to do
pracovních dnů ode dne, co dojde ke složení částky ve smyslu čl. 3.1. Schovatel si nechá podání listiny od příjemce listiny potvrdit.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Vyplacení úschovy
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Schovatel se zavazuje vyplatit složené finanční prostředky z úschovy následujícím způsobem:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Částku ve výši
+ slovy
se Schovatel zavazuje vyplatit na bankovní účet vedený u
, č. ú.
pod variabilním symbolem
. Schovatel se zavazuje tuto svoji povinnost splnit do
pracovních dnů ode dne, kdy mu bude Složitelem dán pokyn k vyplacení finančních prostředků.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Schovatel je povinen vrátit složenou finanční částku na účet, ze kterého byla finanční částka poukázána, nejpozději do deseti kalendářních dnů ode dne, kdy mu bude předloženo:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Písemné prohlášení Složitele, že žádá o vrácení uschované částky.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Nenastanou-li právní skutečnosti, kterými je podmíněno vyplacení finančních částek Schovatelem dle tohoto článku (tj. např. nebudou-li Schovateli předloženy požadované listiny), v době ani do
, je Schovatel povinen vrátit složenou finanční částku, popřípadě její nevyplacenou část na účet, ze kterého byla finanční částka poukázána, nejpozději do deseti kalendářních dnů od konce této doby.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zánik smlouvy
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Smluvní strany se dohodly, že nedojde-li Složitelem ke složení celého ujednaného předmětu úschovy ve smyslu čl. 3 této smlouvy nejpozději do
, zanikají všechna práva a povinnosti z této smlouvy. Zároveň se Schovatel zavazuje vrátit jakoukoliv již složenou část předmětu úschovy na účet, ze kterého byla poukázána na úschovní účet, a to nejpozději do deseti kalendářních dnů od výše stanoveného data. Strany se mohou písemně dohodnout na prodloužení této doby.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Prohlášení
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Složitel prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že složené finanční prostředky nenabyl prostřednictvím trestné činnosti, a to žádným způsobem ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rozhodné právo
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. § 2402 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Závěrečná ustanovení
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Tato Smlouva je vyhotovena v tolika stejnopisech, aby každý z účastníků této Smlouvy po jejím podpisu obdržel 1 stejnopis této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V
, dne
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____________________________________
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V
, dne
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____________________________________
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V
, dne
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____________________________________
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Ich möchte, dass mein Dokument von einer Anwaltskanzlei verifiziert wird
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Mehr Infos anzeigen verbergen
Ich möchte KOSTENLOS über Terminfristen informiert werden
Das System wird Sie automatisch als Fristen im Rahmen der Vereinbarung informieren

Holen Sie sich dieses Dokument in PDF und Word

Dieses Dokument kostet 199 Kč (199,00 Kč mit Mehrwertsteuer)

Wir bitten um Geduld, das Dokument wird gerade für Sie vorbereitet.