Erstellen Sie Smlouvu o vytvoření uměleckého výkonu a poskytnutí licence

Diese Vorlage wurde erstellt von: Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Anleitung

Smlouva o vytvoření uměleckého výkonu a poskytnutí licence

TATO SMLOUVA O VYTVOŘENÍ UMĚLECKÉHO VÝKONU A POSKYTNUTÍ LICENCE (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Objednatelem je
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Jméno:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Datum narození:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rodné číslo:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvalé bydliště:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Telefon:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
E-mail:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(dále jako „Objednatel“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
a
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Výkonným umělcem je
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Jméno:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Datum narození:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rodné číslo:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvalé bydliště:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Telefon:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
E-mail:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(dále jako „Umělec“ nebo též „Výkonný umělec“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
( Objednatel a Umělec dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Vymezení pojmů
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Uměleckým výkonem“ se pro účely této Smlouvy rozumí ve smyslu § 67 autorského zákona výkon
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Činnost Umělce podle této Smlouvy spočívá v podílení se na vytvoření Díla. „Dílem“ se pro účely této Smlouvy rozumí
s názvem
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Podrobnější identifikace Díla:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
autor:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
režie:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
scénář:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
výtvarník scény:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
kostymér:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
hudební doprovod/kapela/skupina:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
, přičemž účelem vytvoření Uměleckého výkonu je jeho zařazení do Díla.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Uměleckým výkonem je tedy přesněji:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
v rámci Díla nastudování a opakované vytváření (provádění, ztvárnění a realizace) herecké role označené
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Šatnou“ se pro účely této Smlouvy rozumí místnost/prostor, která/který slouží zejména k převlékání. Šatna musí být čistá, osvětlená a uzamykatelná. Šatna bude vybavená elektrickou přípojkou na 220 V, věšákem, židlemi, stolem, zrcadlem
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Detailnější popis Uměleckého výkonu, technické požadavky a podmínky, za kterých se Umělec zavazuje provést Umělecký výkon, případně další podmínky, tvoří přílohu této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Předmět smlouvy
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Umělec se touto Smlouvou zavazuje vytvořit na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Umělecký výkon a Objednatel se zavazuje za Umělecký výkon zaplatit/platit Umělci odměnu, a to vše za podmínek uvedených v této Smlouvě.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Podmínky plnění
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Umělec se zavazuje Umělecký výkon vytvořit podle svých nejlepších schopností a dovedností.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Místo provedení Uměleckého výkonu
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Termín provedení Uměleckého výkonu
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Umělec se zavazuje provést Umělecký výkon na předem sjednaném místě v předem domluveném termínu. Umělec se zavazuje dostavit se na sjednané místo ve stavu, který umožní provedení Uměleckého výkonu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Nemůže-li se Umělec zúčastnit se závažných důvodů Uměleckého výkonu či zkoušek a jiných povinností souvisejících, je povinen o tom neprodleně informovat Objednatele a řádně doložit důvod své nepřítomnosti. Závažným důvodem se rozumí důvody způsobené vyšší mocí a důvody, které Umělec nemohl předvídat ani jim zabránit, např. nemoc, úraz apod. Případnou nemoc musí doložit písemným potvrzením lékaře.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Umělec je povinen vytvořit Umělecký výkon ve spolupráci s případnými dalšími výkonnými umělci (budou-li součástí Díla) a autory Díla a na základě scénáře k Dílu dále a podle pokynů režiséra Díla a/nebo podle pokynů Objednatele.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Dílo bude vytvářeno od
do
. Umělec je povinen účastnit se vytváření Díla podle pokynů Objednatele, zejména je povinen se v Objednatelem sdělené časy dostavit na Objednatelem určené místo. Objednatel je povinen respektovat již existující závazky Umělce sdělené Objednateli při uzavření Smlouvy. Umělec je povinen odpovídajícím způsobem spolupracovat na vytváření Díla až do okamžiku dokončení Díla, i když budou překročeny výše uvedené termíny.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Umělec se zavazuje, že až do dokončení Uměleckého výkonu nezmění bez souhlasu Objednatele výrazným způsobem svůj vzhled.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Náklady na výrobu Díla hradí na vlastní účet Objednatel.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Objednatel se zavazuje zajistit pro Umělce samostatnou Šatnu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Autorská práva
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Umělec poskytuje Objednateli za následujících podmínek následující oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví ve smyslu § 2358 občanského zákoníku (dále jako „Licence“):
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
právo užití Uměleckého výkonu Umělce a případně dalších zapojených osob na straně Umělce sdělováním Uměleckého výkonu veřejnosti jeho živým provozováním,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
právo k zaznamenání Uměleckého výkonu na zvukový záznam,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
právo k zaznamenání Uměleckého výkonu na zvukově obrazový záznam,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
obrazový či zvukově obrazový záznam ani využití jmen, podobizen či jiných projevů osobní povahy Umělce nesmí sloužit pro jiné účely než pro přímou propagaci Uměleckého výkonu; taková propagace nesmí být přímou nebo nepřímou propagací třetí osoby ani jejích výrobků nebo služeb,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
právo k zařazení Uměleckého výkonu do Díla,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Licence k užití Uměleckého výkonu se poskytuje jako výhradní,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Licence je poskytována na dobu
Umělce k Uměleckému výkonu,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Licence je
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Součástí Licence jsou též následující oprávnění:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
užít fotografie z natáčení Uměleckého výkonu a/nebo Díla v neomezeném rozsahu;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Umělecký výkon a/nebo Dílo zpracovat, upravit či jinak změnit a/nebo spojit s jiným dílem či zařadit do díla souborného;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
opatřit Umělecký výkon a/nebo Dílo titulky a/nebo dabingem v cizím jazyce;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
užít jen část Uměleckého výkonu a/nebo Díla nebo některé jeho části včetně oprávnění užít odděleně zvukovou a obrazovou složku Uměleckého výkonu a/nebo Díla;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
užít zvukový a/nebo zvukově obrazový materiál pořízený při natáčení Uměleckého výkonu a/nebo Díla pro účely dokumentu o vzniku Díla a neomezeně jej následně užít;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
zařadit části Uměleckého výkonu a/nebo Díla do jiného audiovizuálního díla a užít je v jeho rámci v neomezeném rozsahu;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
při televizním, internetovém či jiném způsobu vysílání Uměleckého výkonu a/nebo Díla jej přerušovat reklamou;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Objednatel
povinen Licenci využít.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Objednatel
oprávněn práva z Licence poskytnout podlicenčně (v neomezeném rozsahu co do počtu podlicencí) nebo postoupením Licence třetí osobě bez omezení, k čemuž tímto Umělec uděluje souhlas.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Umělec souhlasí se zveřejněním Uměleckého výkonu a/nebo Díla za podmínek této Smlouvy s tím, aby byl Umělecký výkon užit i bez uvedení jeho jména, nebo je-li to pro daný účel užití Díla obvyklé. Objednatel má však právo uvádět jméno Umělce v souvislosti s Dílem, uzná-li to za vhodné.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Odměna
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Chci sjednat
Objednatel je povinen za provedení Uměleckého výkonu Umělci uhradit odměnu ve výši
+ slovy
(dále jako „Odměna“).
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Umělec má právo na Odměnu v plné výši i pokud Objednatel nevyužije plný rozsah služeb poskytovaných Umělcem a nemá právo na navýšení Odměny, pokud daný rozsah překročí.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Všechny částky uvedené v této Smlouvě jsou uvedeny
DPH.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Platební podmínky
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Odměna má být zaplacena
Objednatel
Umělci Odměnu nebo jakoukoliv její část
na výše uvedené adrese
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Odměna je splatná
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
O zaplacení Odměny nebo jakékoliv její části bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující zaplacení Odměny.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Odstoupení od smlouvy
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Umělec poruší svou povinnost ve smyslu odst. 3.4 této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Umělec poruší svou povinnost ve smyslu odst. 3.8 této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Umělec je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel využije Licenci v rozporu s touto Smlouvou či nad rámec této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Umělec je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Každá ze Smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit v případě, že dosud nebylo započato plnění Smlouvy, a to nejpozději
kalendářních dní před sjednaným termínem konání Uměleckého výkonu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení druhé Smluvní straně. Odstoupením od Smlouvy není dotčeno případné právo na náhradu škody či právo na zaplacení smluvních pokut.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Smluvní pokuta
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V případě, že se Objednatel dostane do prodlení se zaplacením Odměny, se zavazuje Umělci zaplatit smluvní pokutu ve výši
% denně z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení Odměny.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V případě, že Objednatel poruší některou svou v tomto odstavci výslovně vyjmenovanou povinnost, se zavazuje Umělci zaplatit smluvní pokutu:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Povinnost zaplatit smluvní pokutu platí za každé jednotlivé porušení výše uvedených povinností.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V případě, že Umělec poruší některou svou v tomto odstavci výslovně vyjmenovanou povinnost, se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
ve výši
+ slovy
pro porušení povinnosti ve smyslu odst. 3.4 této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
ve výši
+ slovy
pro porušení povinnosti ve smyslu odst. 3.8 této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Povinnost zaplatit smluvní pokutu platí za každé jednotlivé porušení výše uvedených povinností.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Neodvratitelná událost
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Tato Smlouva zaniká a Smluvní strany vůči sobě nebudou mít žádné vzájemné nároky v případě, že Uměleckému výkonu bude zabráněno v důsledku nepředvídatelné nebo neodvratitelné události ležící mimo vliv Smluvních stran, např. v důsledku přírodní katastrofy, epidemie, úředního zákazu, nemoci nebo úrazu Umělce, úmrtí v jeho rodině apod. Strana, na jejíž straně ona nepředvídatelná okolnost nastala, je povinna o tom bez odkladu informovat druhou Stranu, jinak odpovídá za vzniklou škodu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rozhodné právo
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména č. 121/2000 Sb. o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) a zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Závěrečná ustanovení
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V
, dne
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____________________________________
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V
, dne
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____________________________________
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Ich möchte, dass mein Dokument von einer Anwaltskanzlei verifiziert wird
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Mehr Infos anzeigen verbergen
Ich möchte KOSTENLOS über Terminfristen informiert werden
Das System wird Sie automatisch als Fristen im Rahmen der Vereinbarung informieren

Holen Sie sich dieses Dokument in PDF und Word

Dieses Dokument kostet 199 Kč (199,00 Kč mit Mehrwertsteuer)

Wir bitten um Geduld, das Dokument wird gerade für Sie vorbereitet.