Erstellen Sie Smlouvu o postoupení práv k počítačovému programu na míru

Diese Vorlage wurde erstellt von: Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Anleitung

  • Touto problematikou se zabývá zajímavý článek na stránkách e-pravo.
  • Pokud chcete poskytnout právo pouze užívat software, pro takové účely je vhodná Licenční smlouva.
  • Rozdíl mezi touto smlouvou a licenční smlouvou spočívá v tom, že v případě licenční smlouvy stále „vlastníte“ software a ostatním poskytujete jen právo jej užívat, naproti tomu touto smlouvou převedete celé „vlastnictví“ softwaru na nabyvatele.

Smlouva o postoupení práv k počítačovému programu

TATO SMLOUVA O POSTOUPENÍ PRÁVA VÝKONU MAJETKOVÝCH AUTORSKÝCH PRÁV A VÝHRADNÍ LICENCE (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Postupitelem je
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Jméno:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Datum narození:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rodné číslo:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvalé bydliště:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Telefon:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
E-mail:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(dále jako „Postupitel“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
a
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Postupníkem je
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Jméno:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Datum narození:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rodné číslo:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvalé bydliště:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Telefon:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
E-mail:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(dále jako „Postupník“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
( Postupitel a Postupník dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
1
Vymezení pojmů
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
1.1
Program“ znamená počítačový program tvořený zdrojovým kódem a veškerými daty v jakémkoliv formátu, a to i data tvořící grafické autorské dílo, která jsou v elektronické podobě uložena
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
1.2
Databáze“ znamená každou jednu databázi ve smyslu ust. § 88 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), která je součástí Programu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
2
Prohlášení
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
2.1
Postupitel prohlašuje, že:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
2.1.1
je výhradním vykonavatelem všech majetkových autorských práv k Programu, tedy že na něj přešlo právo výkonu majetkových autorských práv k Programu od každého jednotlivého autora Programu a že tato skutečnost je uvedena v písemných dohodách uzavřených mezi Postupitelem a autory/spoluautory Programu;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
2.1.2
má veškerá potřebná práva a souhlasy autorů/spoluautorů k postoupení práva výkonu majetkových autorských práv k Programu a tomuto postoupení nebrání žádné osobnostní autorské právo jakékoliv třetí osoby a že takové postoupení bude moci Postupník provést neomezeně dále;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
2.1.3
má právo k postoupení práv dle této Smlouvy, tedy že postoupení nebrání žádné osobnostní autorské právo kteréhokoliv autora/spoluautora Programu;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
2.1.4
má vypořádány veškeré splatné i nesplatné závazky, zejména finanční, vůči všem autorům/spoluautorům Programu;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
2.1.5
žádný autor/spoluautor Programu nemá právo na jakoukoliv dodatečnou odměnu v souvislosti s Programem;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
2.1.6
neudělil žádnou výhradní nebo nevýhradní licenci nebo podlicenci k Programu žádné třetí osobě;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
2.1.7
je jediným pořizovatelem Databáze ve smyslu ust. § 89 autorského zákona a má veškerá práva k tomu, aby převedl právo pořizovatele Databáze na Postupníka;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
2.1.8
má zájem postoupit Postupníkovi právo výkonu majetkových autorských práv k Programu tak, aby Postupník mohl bez dalšího Program poskytovat k užití třetím osobám, udělit jakékoliv třetí osobě výhradní nebo nevýhradní licenci či podlicenci k Programu a/nebo právo výkonu majetkových autorských práv k Programu dále postoupit libovolné třetí osobě.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
2.2
Postupitel bere na vědomí, že Postupník má zájem Program dotvářet, rozšiřovat, měnit, a prohlašuje, že mu není známa žádná skutečnost, která by tomuto záměru Postupníka bránila.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
2.3
Postupník má zájem nabýt právo výkonu majetkových autorských práv k Programu tak, aby mohl bez dalšího Program poskytovat k užití třetím osobám, aby mohl udělit jakékoliv třetí osobě výhradní nebo nevýhradní licenci či podlicenci k Programu, a/nebo aby mohl právo výkonu majetkových autorských práv k Programu dále postoupit libovolné třetí osobě.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
2.4
Postupitel tímto neodvolatelně souhlasí s postoupením práva výkonu majetkových autorských práv k Programu z Postupníka na libovolnou třetí osobu a k tomu, aby taková třetí osoba mohla provést popsané postoupení neomezeně dále.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
3
Předmět smlouvy
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
3.1
Postupitel proto tímto postupuje Postupníkovi právo výkonu všech majetkových autorských práv k Programu (dále též jako „Postoupení“) a Postupník s Postoupením souhlasí a zavazuje se zaplatit za ně Postupiteli částku
+ slovy
(dále jen „Cena“).
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
3.2
K Ceně náleží DPH v zákonné výši, protože Postupitel je plátcem DPH.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
3.3
Postupitel se zavazuje při podpisu této Smlouvy předat Postupníkovi veškeré vytvořené podklady k Programu nezbytné pro všestranné nakládání s Programem.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
3.4
Postupitel je po Postoupení povinen zdržet se jakéhokoliv užití Programu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
3.5
Je-li součástí Programu výtvor, který je předmětem práv autorských, práv souvisejících, zejména autorské dílo, a nejde přitom o součást Programu ve smyslu této Smlouvy (dále pro účely tohoto článku souhrnně jen „Další výtvor“), Postupitel poskytuje touto Smlouvou Postupníkovi výhradní oprávnění k užití Dalšího výtvoru, a to ke splnění účelu této Smlouvy a v souladu s ní, a to bez časového, územního a množstevního omezení a pro všechny způsoby užití. Postupník je oprávněn Další výtvor užít v původní nebo i jiné zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky. Tato oprávnění jsou převoditelná a dále postupitelná a vztahují se na všechny úpravy Dalšího výtvoru. Případný licenční poplatek je již zahrnut v Ceně.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
4
Platební podmínky
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Cena má být zaplacena
4.1
Postupník se zavazuje zaplatit Postupiteli Cenu nebo jakoukoliv její část
na výše uvedené adrese
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
4.2
Cena je splatná
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
5
Databáze
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
5.1
Postupitel převádí na Postupníka právo pořizovatele Databáze ve smyslu ust. § 90 odst. 1 autorského zákona a Postupník takové právo přijímá.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
5.2
Postoupení práva ve smyslu tohoto článku je
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
6
Odstoupení od smlouvy
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
6.1
Postupník je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že se kterékoliv z prohlášení Postupitele ve smyslu odst. 2 této Smlouvy ukáže nepravdivým.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
6.2
Postupitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že se Postupník dostane do prodlení se zaplacením Ceny déle než
kalendářních dní.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
6.3
Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení druhé Smluvní straně. Odstoupením od Smlouvy není dotčeno případné právo na náhradu škody či právo na zaplacení smluvních pokut.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
7
Smluvní pokuta
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
7.1
V případě, že se Postupník dostane do prodlení se zaplacením Ceny, se zavazuje Postupiteli zaplatit smluvní pokutu ve výši
% denně z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení Ceny.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
7.2
V případě, že se některé z prohlášení Postupitele ve smyslu čl. 2 této Smlouvy ukáže býti nepravdivým, je Postupitel povinen uhradit Postupníkovi smluvní pokutu ve výši
+ slovy
, a to za každé jednotlivé nepravdivé prohlášení.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8
Rozhodné právo
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
9
Závěrečná ustanovení
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
9.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
9.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
9.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
9.4
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
9.5
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
9.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
9.7
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
9.8
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V
, dne
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____________________________________
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V
, dne
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____________________________________
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Chcete automaticky vygenerovat ke smlouvě prohlášení o autorství?
Kommentar hinzufügen
Abbrechen

Prohlášení o autorství

Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Autor Programu:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Jméno:
, bytem:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Autor Programu prohlašuje:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Já, _____, bytem _____, prohlašuji, že jsem autor Programu ve smyslu Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Mým tvůrčím příspěvkem na Programu je
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Program jsem tvořil ke splnění svých povinností vyplývajících ze vztahu mezi Postupitelem a mnou ve smyslu § 58 autorského zákona. S Postupitelem jsem nesjednal žádná ujednání, která jsou odchylná od ustanovení § 58 autorského zákona vyjma ujednání o tom, že nemám nárok na dodatečnou odměnu podle § 58 odst. 6 autorského zákona.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Potvrzuji, že Postupitel je oprávněn i ke změnám Programu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Postupiteli jsem udělil souhlas s postoupením výkonu majetkových autorských práv k Programu bez omezení.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Závěrečná ustanovení
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Toto prohlášení činím pro účely postoupení výkonu majetkových autorských práv k Programu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Toto prohlášení bude nedílnou součástí Smlouvy o postoupení práva výkonu majetkových práv a výhradní licence.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V
, dne
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
______________________________________
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Ich möchte, dass mein Dokument von einer Anwaltskanzlei verifiziert wird
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Mehr Infos anzeigen verbergen
Ich möchte KOSTENLOS über Terminfristen informiert werden
Das System wird Sie automatisch als Fristen im Rahmen der Vereinbarung informieren

Holen Sie sich dieses Dokument in PDF und Word

Dieses Dokument kostet 199 Kč (199,00 Kč mit Mehrwertsteuer)

Wir bitten um Geduld, das Dokument wird gerade für Sie vorbereitet.