Erstellen Sie Smlouvu o převodu podílu ve společnosti na míru

Diese Vorlage wurde erstellt von: Lukáš Hojdn, AK UP legal s.r.o., recepce

Anleitung

  • Použijte, pokud potřebujete převést podíl ve společnosti s ručením omezeným nebo akcie akciové společnosti.
  • Pokud chcete investora, který však nechce být zapsán v obchodním rejstříku, může se Vám hodit Smlouva o tichém společenství.
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.

Smlouva o převodu podílu ve společnosti

Kommentar hinzufügen
Abbrechen
TATO SMLOUVA O PŘEVODU PODÍLU VE SPOLEČNOSTI (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Převodcem je
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Jméno:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Datum narození:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rodné číslo:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvalé bydliště:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Telefon:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
E-mail:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(dále jako „Převodce“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
a
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Nabyvatelem je
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Jméno:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Datum narození:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rodné číslo:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvalé bydliště:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Telefon:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
E-mail:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(dále jako „Nabyvatel“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
( Převodce a Nabyvatel dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Definice
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Touto smlouvou se převádí podíl v(e)
Touto smlouvou se převádí
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V této Smlouvě
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Společnost“ znamená obchodní společnost
, IČO:
, se sídlem
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Podíl“ znamená obchodní podíl ve Společnosti o velikosti
%, kterému odpovídá vklad ve výši
+ slovy
, druh podílu:
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Předmět smlouvy
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Chcete, aby převodce musel před převodem obchodního podílu splnit nějaké podmínky?
Např. že musí poskytnout dané společnosti nějaké služby, konzultace a podobně. Netýká se povinnosti zaplatit kupní cenu.
Převodce tímto převádí na Nabyvatele
Podíl a Nabyvatel tímto Podíl přijímá a zavazuje se za to zaplatit Převodci Kupní cenu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kupní cena
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Nabyvatel se zavazuje zaplatit Převodci za Podíl částku
+ slovy
(dále jako „Kupní cena“).
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Platební podmínky
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kupní cena má být zaplacena
Nabyvatel se zavazuje zaplatit Kupní cenu nebo jakoukoliv její část
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kupní cena je splatná
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
O zaplacení Kupní ceny nebo jakékoliv její části bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující zaplacení Kupní ceny. Smluvní strany stvrzují podpisem této Smlouvy předání Kupní ceny.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Odkládací podmínky
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Účinnost převodu Podílu podle této Smlouvy se odkládá do okamžiku splnění
níže uvedených podmínek:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
má povinnost
;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V případě, že nebudou splněny povinnosti uvedené v odst. 5.1 této Smlouvy nejpozději do
, zaniká tato Smlouva bez dalšího od počátku a Smluvní strany jsou povinny vrátit si případná vzájemně poskytnutá plnění.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Přistoupení ke společenské smlouvě Společnosti
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Nabyvatel tímto přistupuje ke společenské smlouvě Společnosti.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Důvěrnost
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Každá Smluvní strana se zavazuje, že nezpřístupní ani nepoužije žádnou informaci obchodní a/nebo výrobní povahy, se kterou se seznámí v souvislosti s plněním této Smlouvy, zejména nezpřístupní ani nepoužije:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
žádnou takovou informaci obsaženou v této Smlouvě,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
databázi zákazníků druhé Smluvní strany ani kontakty na ně,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
cenovou politiku druhé Smluvní strany,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
marketingovou strategii druhé Smluvní strany,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
informace o uzavřených smlouvách a dodavatelích druhé Smluvní strany,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
způsob fungování podniku druhé Smluvní strany,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
strategická rozhodnutí a podnikatelské záměry druhé Smluvní strany,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(dále jen „Důvěrná informace“).
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 7.1 této Smlouvy platí s výjimkou případů, kdy:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
druhá Smluvní strana udělila předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím Důvěrné informace,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít Důvěrnou informaci,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
takové zpřístupnění nebo použití Důvěrné informace je nezbytné pro realizaci této Smlouvy,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
je to podle jakékoliv smlouvy nebo dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dovoleno.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Každá Smluvní strana bere na vědomí, že Důvěrné informace tvoří obchodní tajemství druhé Smluvní strany.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Smluvní pokuta
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V případě, že Smluvní strana poruší jakoukoliv svou povinnost mlčenlivosti uvedenou v článku 7 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit druhé Smluvní straně smluvní pokutu ve výši
+ slovy
za každé jednotlivé porušení uvedené povinnosti.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Smluvní pokuta
náhradu škody a poškozená Smluvní strana nemá právo požadovat náhradu škody od druhé Smluvní strany.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rozhodné právo
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Závěrečná ustanovení
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Tato Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy a 1 stejnopis je určen pro Společnost.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V
dne
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____________________________________
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V
dne
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____________________________________
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Ich möchte, dass mein Dokument von einer Anwaltskanzlei verifiziert wird
Lukáš Hojdn | AK UP legal s.r.o., recepce
Mehr Infos anzeigen verbergen
Ich möchte KOSTENLOS über Terminfristen informiert werden
Das System wird Sie automatisch als Fristen im Rahmen der Vereinbarung informieren

Holen Sie sich dieses Dokument in PDF und Word

Dieses Dokument kostet 199 Kč (199,00 Kč mit Mehrwertsteuer)

Wir bitten um Geduld, das Dokument wird gerade für Sie vorbereitet.