Erstellen Sie Smlouvu o propagaci a reklamě

Diese Vorlage wurde erstellt von: Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Anleitung

  • Použijte, pokud si přejete zviditelnit svoji firmu, svoje zboží či služby. Hodí se pro reklamu na internetu či na společenských akcích.
  • Jedná se o nepojmenovanou smlouvu, což znamená, že obsah smlouvy si musíte určit co nejpřesněji sami.
  • Použijte, pokud chcete uzavřít sponzorskou smlouvu.
  • Přejete-li si obecnější smlouvu, můžete použít Smlouvu o spolupráci.

Smlouva o propagaci a reklamě

TATO SMLOUVA O PROPAGACI A REKLAMĚ (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Poskytovatelem je
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Jméno:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Datum narození:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rodné číslo:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvalé bydliště:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Telefon:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
E-mail:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(dále jako „Poskytovatel“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
a
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Objednatelem je
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Jméno:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Datum narození:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rodné číslo:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvalé bydliště:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Telefon:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
E-mail:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(dále jako „Objednatel“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
( Poskytovatel a Objednatel dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Bude probíhat nějaká společenská akce, na které by mělo docházet k propagaci?
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Vymezení pojmů
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Objednatel prohlašuje, že:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
se zabývá následující činností:
;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
uvedl na trh
(dále též „Produkt“);
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
má zapsanou ochrannou známku ve znění
pro následující zboží
;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
disponuje autorskými a osobnostními právy k
;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(dále jen „Předmět propagace“).
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Akcí“ se rozumí společenská akce „
“. Akce začíná dne
(dále též „Termín akce“) v místě
(dále též „Místo konání akce“). Doba trvání Akce je
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Další podrobnosti Akce:
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Propagačními materiály“ se rozumí zejména všechny tištěné i elektronické reklamní plakáty, letáky, vstupenky, bannery.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Předmět Smlouvy
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Poskytovatel se zavazuje Objednateli poskytnout reklamní služby za účelem zviditelnění Předmětu propagace v rozsahu a po dobu dohodnutou v této Smlouvě (dále jen „Propagace“).
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Objednatel se zavazuje za Propagaci zaplatit Poskytovateli dohodnutou cenu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Práva a povinnosti stran
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Poskytovatel se zavazuje poskytnout Propagaci následujícím způsobem:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Do
dnů od podpisu Smlouvy umístí na svých internetových stránkách
reklamní logo
s popiskem. Logo i příslušný popisek je součástí přílohy této Smlouvy, resp. budou tyto údaje na požádání do
pracovních dnů zaslány e-mailem Poskytovateli ve formátu vhodném pro prezentaci na Internetu. Logo bude na internetových stránkách zveřejněno ve velikosti minimálně
pixelů. Logo s popiskem se bude příchozím návštěvníkům internetových stránek zobrazovat takto:
. V případě potřeby se Poskytovatel zavazuje Objednateli umístit jiné logo a jiný popisek, a to vždy bez zbytečného odkladu po přijetí požadavku Objednatele. Poskytovatel se zavazuje plnit tuto svoji povinnost po celou dobu trvání této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Umístí reklamní materiály na propagačních plochách Poskytovatele, kterými je myšleno:
. Objednatel se zavazuje dodat veškerý reklamní materiál potřebný k propagaci ve smyslu tohoto odstavce při podpisu této Smlouvy. Poskytovatel se zavazuje plnit tuto svoji povinnost po celou dobu trvání této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Alespoň
dny/dní před konáním Akce umístí v Místě konání akce panel s logem Objednatele dle technické specifikace podle přílohy této Smlouvy (dále též „Panel“). Panel bude umístěn následujícím způsobem:
. Panel bude tímto způsobem umístěn po celou dobu trvání této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zajistí prezentaci loga Objednatele s popiskem na plakátech, letácích, vstupenkách, direct mailech, e-pozvánkách apod. v rámci pořádání Akce. Logo i příslušný popisek je součástí přílohy této Smlouvy, resp. budou tyto údaje na požádání do
pracovních dnů zaslány e-mailem Poskytovateli ve formátu vhodném pro prezentaci na tištěných materiálech.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zajistí na svůj náklad
tiskových materiálů návštěvníkům Akce. Zajistí, že tyto materiály budou předány každému příchozímu návštěvníkovi na místě samém Poskytovatelem či jeho pověřenými osobami. Tyto tiskové materiály budou odpovídat technické specifikaci podle přílohy této Smlouvy a budou vyhotoveny minimálně v nákladu
kusů.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zajistí poděkování Objednateli při vyhlašování výsledků soutěže
, umožní účast zástupce Objednatele při vyhlašování výsledků soutěže s osobním předáním ceny vítězům apod.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Poskytovatel se zavazuje poskytnout Propagaci dále těmito způsoby:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Odměna
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Způsob stanovení odměny
Objednatel se zavazuje za provedení Propagace podle této Smlouvy zaplatit Poskytovateli odměnu ve výši
+ slovy
(dále jen „Odměna“).
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
K Odměně dále náleží DPH v zákonné výši.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Odměna v sobě zahrnuje i veškeré náklady Poskytovatele spojené s prováděním Propagace.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Platební podmínky
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Odměna má být zaplacena
Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli Odměnu nebo jakoukoliv její část
na výše uvedené adrese Poskytovatele, a to ve lhůtě splatnosti.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Odměna je splatná ve lhůtě do
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
O zaplacení Odměny nebo jakékoliv její části bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující zaplacení Odměny.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Pro případ prodlení s jakýmkoli peněžitým plněním dle této Smlouvy se sjednává úrok z prodlení ve výši
% z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvání smlouvy
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Strany
oprávněny vypovědět Smlouvu písemnou výpovědí s výpovědní dobou
dnů bez udání důvodů. Výpovědní doba začíná běžet od 1. dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi. Strana je povinna uhradit druhé straně náklady, které jí na základě této Smlouvy a v souvislosti s plněním povinností vyplývajících z této Smlouvy před doručením výpovědi prokazatelně vznikly.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Po ukončení platnosti smlouvy je Poskytovatel povinen odstranit Propagační materiály z propagačních ploch na svůj náklad.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rozhodné právo
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Závěrečná ustanovení
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V
, dne
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____________________________________
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V
, dne
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____________________________________
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Ich möchte, dass mein Dokument von einer Anwaltskanzlei verifiziert wird
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Mehr Infos anzeigen verbergen
Ich möchte KOSTENLOS über Terminfristen informiert werden
Das System wird Sie automatisch als Fristen im Rahmen der Vereinbarung informieren

Holen Sie sich dieses Dokument in PDF und Word

Dieses Dokument kostet 199 Kč (199,00 Kč mit Mehrwertsteuer)

Wir bitten um Geduld, das Dokument wird gerade für Sie vorbereitet.