Erstellen Sie Smlouvu o vytvoření autorského díla spoluautory

Diese Vorlage wurde erstellt von: Mgr. Jiří Vopička, Mgr. Jiří Vopička, advokát

Anleitung

V návaznosti na tuto smlouvu mohou spoluautoři využít Licenční smlouvu v aplikaci Legito k tomu, aby umožnili nakládat s dílem třetí osobě nebo některému ze spoluautorů.

Smlouva o vytvoření autorského díla spoluautory

Kolik má dílo Spoluautorů?
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Autorským dílem je
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
TATO SMLOUVA O VYTVOŘENÍ AUTORSKÉHO DÍLA SPOLUAUTORY (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Autor A je
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Jméno:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Datum narození:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rodné číslo:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvalé bydliště:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Telefon:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
E-mail:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(dále jako „Autor A“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
a
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Autor B je
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Jméno:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Datum narození:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rodné číslo:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvalé bydliště:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Telefon:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
E-mail:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(dále jako „Autor B“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
( Autor A , Autor B dále též společně jako „Spoluautoři“ a každý jednotlivě jako „Spoluautor“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Předmět Smlouvy
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Předmětem této Smlouvy je zejména vzájemná úprava práv a povinností Spoluautorů, a to jak mezi nimi samotnými, tak navenek, v souvislosti s vytvořeným společným autorským dílem Spoluautorů specifikovaným níže (dále jako „autorské dílo“).
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Dílo dle odstavce 1.1 je dílem autorským ve smyslu autorského zákona.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Autorské dílo
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Autorským dílem ve smyslu článku 1 této Smlouvy se rozumí originální počítačový program, jehož obsahem je
(dále jen „software“).
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Tvůrčí přínosy
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Spoluautoři s ohledem na rozsah, druh i náročnost činnosti, kterou se na vytvoření díla spolupodíleli, podpisem této Smlouvy stvrzují, že:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Autor A se na vzniku softwaru podílel těmito činnostmi:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Autor B se na vzniku softwaru podílel těmito činnostmi:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Přispěli Spoluautoři také finančními částkami?
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Finanční příspěvek
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Spoluautoři dále, s ohledem na veškeré náklady a výdaje s tvorbou díla spojené, podpisem této Smlouvy stvrzují, že:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Autor A se na vzniku softwaru podílel svými vlastními financemi ve výši
+ slovy
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Autor B se na vzniku softwaru podílel svými vlastními financemi ve výši
+ slovy
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Tvůrčí podíly
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
S ohledem na skutečnosti uvedené v článku 3 a 4 této Smlouvy se Spoluautoři dohodli na určení svých tvůrčích příspěvků a tedy spoluautorských podílů ve smyslu ust. § 8 odst. 5 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, takto:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Autorovi A náleží
% podíl z výnosů z autorských práv k softwaru.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Autorovi B náleží
% podíl z výnosů z autorských práv k softwaru.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Práva a povinnosti spoluautorů
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Všichni Spoluautoři mají právo podílet se na rozhodování o nakládání se softwarem.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
K postoupení práva k výkonu majetkových autorských práv k softwaru je třeba souhlasu
Spoluautorů.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
K udělení výhradní licence k softwaru je třeba souhlasu
Spoluautorů.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
K udělení nevýhradní licence k softwaru je třeba souhlasu
Spoluautorů.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
K udělení práva poskytnout podlicenci třetí osobě k softwaru je třeba souhlasu
Spoluautorů.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Ke změně softwaru je třeba souhlasu
Spoluautorů.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V případě jakéhokoliv jiného nakládání se softwarem je třeba souhlasu
Spoluautorů.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Osobnostní autorská práva Spoluautorů ve smyslu autorského zákona, vzniklá vytvořením díla, jsou mezi autory nepřevoditelná a autorství se nelze vzdát. Vyloučený je také převod osobnostních autorských práv na jakoukoliv třetí osobu, a to i v případě dědictví. Majetková autorská práva jsou převoditelná za podmínek dle této Smlouvy a jsou také předmětem dědictví.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Důvěrnost
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Každý ze Spoluautorů se zavazuje, že nezpřístupní ani nepoužije žádnou informaci obchodní a/nebo výrobní povahy, se kterou se seznámí v souvislosti s plněním této Smlouvy, zejména nezpřístupní ani nepoužije:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
žádnou takovou informaci obsaženou v této Smlouvě;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
databázi zákazníků ostatních Spoluautorů ani kontakty na ně;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
cenovou politiku ostatních Spoluautorů;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
marketingovou strategii ostatních Spoluautorů;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
informace o uzavřených smlouvách a dodavatelích ostatních Spoluautorů;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
způsob fungování podniku ostatních Spoluautorů;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
strategická rozhodnutí a podnikatelské záměry ostatních Spoluautorů;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(dále jen „Důvěrná informace“).
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 7.1 této Smlouvy platí s výjimkou případů, kdy:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Spoluautor udělil předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím Důvěrné informace;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít Důvěrnou informaci;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
takové zpřístupnění nebo použití Důvěrné informace je nezbytné pro realizaci této Smlouvy;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
je to podle jakékoliv smlouvy nebo dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dovoleno;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Smluvní pokuta
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Spoluautoři se dohodli, že v případě, že jakýkoliv ze Spoluautorů poruší jakoukoliv povinnost sjednanou v této Smlouvě, je příslušný Spoluautor povinen zaplatit ostatním Spoluautorům dohromady smluvní pokutu ve výši
+ slovy
za každý takový případ.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V případě porušení povinností vyplývajících z článku 7 této Smlouvy některým ze Spoluautorů je tento Spoluautor povinen ostatním Spoluautorům zaplatit smluvní pokutu ve výši
+ slovy
a předat veškerý tím získaný prospěch. Tím nejsou dotčeny nároky na náhradu škody ostatních Spoluautorů.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Smluvními pokutami podle této Smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Odměna za tvůrčí příspěvky
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
S ohledem na autorským zákonem dané společné a nerozdílné postavení Spoluautorů musí být v případě jejich rozhodnutí o nakládání se softwarem jeho nezbytnou součástí také vzájemná dohoda o způsobu úhrady odměny za jejich tvůrčí příspěvky a její splatnost.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Odměna Spoluautorů v souvislosti s poskytnutím licence k softwaru musí být před rozdělením mezi Spoluautory vždy poukazována pouze na samostatný účet tak, aby bylo možné tyto prostředky jednoznačně identifikovat.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Spoluautoři jsou povinni si za účelem úhrady své odměny za tvůrčí příspěvky navzájem na výzvu sdělovat úplné a pravdivé informace o výši a datu úhrady odměny obdržené za poskytnutí majetkových autorských práv od třetích osob.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rozhodné právo
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Závěrečná ustanovení
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Spoluautory ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Pokud není stanoveno jinak, každé oznámení, pokyn, výzva, sdělení, potvrzení nebo jakékoliv jiné oznámení, jež má být podle této Smlouvy učiněno, se bude považovat za řádně učiněné, jestliže bude učiněno:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
– písemně, podepsáno odesílatelem a doručeno na adresy ostatních spoluautorů uvedené v záhlaví této Smlouvy nebo na jiné adresy, jež každý Spoluautor může ve formě oznámení podle tohoto odstavce oznámit jinému Spoluautorovi
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
– elektronicky e-mailem na e-mailové adresy jednotlivých Spoluautorů, uvedené v záhlaví této Smlouvy
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Spoluautoři se dohodli, že veškeré informace, které se dozví v souvislosti s touto Smlouvou, budou považovány za důvěrné. Spoluautoři se zavazují učinit veškerá opatření k tomu, aby se o důvěrných informacích nedozvěděly třetí osoby. Autor je oprávněn poskytnout důvěrné informace třetí osobě jen se souhlasem všech ostatních Spoluautorů.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Spoluautory.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každý Spoluautor obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Každý ze Spoluautorů nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku svého podpisu všemi Spoluautory.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Spoluautoři si tuto Smlouvu přečetli, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V
, dne
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____________________________________
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V
, dne
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____________________________________
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Ich möchte, dass mein Dokument von einer Anwaltskanzlei verifiziert wird
Mgr. Jiří Vopička | Mgr. Jiří Vopička, advokát
Mehr Infos anzeigen verbergen
Ich möchte KOSTENLOS über Terminfristen informiert werden
Das System wird Sie automatisch als Fristen im Rahmen der Vereinbarung informieren

Holen Sie sich dieses Dokument in PDF und Word

Dieses Dokument kostet 199 Kč (199,00 Kč mit Mehrwertsteuer)

Wir bitten um Geduld, das Dokument wird gerade für Sie vorbereitet.