Erstellen Sie Obchodné podmienky pre internetové aplikácie na mieru

Diese Vorlage wurde erstellt von: JUDr. Lukáš Polák, JUDr. Lukáš Polák, advokát

Anleitung

.

Obchodné podmienky pre internetové aplikácie

Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Vzájomné práva a povinnosti Užívateľa a Prevádzkovateľa vyplývajúce z užívania Aplikácie sa riadia týmito obchodnými podmienkami:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Definícia
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Majú užívatelia možnosť zriadzovať si vo vašej aplikácii užívateľské účty?
V týchto obchodných podmienkach:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Prevádzkovateľ“ je
, dátum narodenia
, s miestom podnikania
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Aplikácia“ znamená internetovú aplikáciu s názvom
, medzi ktorej hlavné funkcionality patrí
, a ktorá je dostupná z internetovej adresy
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
VOP“ znamená tieto Všeobecné obchodné podmienky.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zmluva“ znamená zmluvu uzatvorenú medzi Užívateľom a Prevádzkovateľom, ktorej predmetom je poskytnutie Licencie k užívaniu Aplikácie Užívateľom za podmienok uvedených v týchto VOP.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Licencia“ znamená nevýhradnú licenciu k užívaniu Aplikácie za podmienok uvedených v týchto VOP.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Užívateľ“ znamená akákoľvek právnická alebo fyzická osoba odlišná od Prevádzkovateľa, ktorá používa Aplikáciu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Užívateľský účet“ znamená neverejnú časť Aplikácie, ktorá je užívateľovi prístupná po zadaní Prihlasovacích údajov.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Prihlasovacie údaje“ znamenajú unikátnu kombináciu prihlasovacieho mena Užívateľa a hesla zvoleného Užívateľom, ktoré Užívateľ uloží do databázy Aplikácie pri vytváraní Užívateľského účtu prostredníctvom Aplikácie a/alebo hesla Užívateľovi automaticky vygenerovaného Aplikáciou.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Proces uzatvorenia zmluvy o používaní Aplikácie
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Bude užívateľ zaškrtávať checkbox, že súhlasí s obchodnými podmienkami?
V případě, že uživatel nebude zatrhávat checkbox, bude souhlas s VOP udělen pouhým kliknutím na příslušné tlačítko
Zobrazenie tlačítka s názvom „
“ v užívateľskom prostredí Aplikácie je návrhom na uzatvorenie Zmluvy zo strany Prevádzkovateľa.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kliknutie Užívateľa na tlačítko „
“ je bezvýhradným prijatím návrhu na uzatvorenie Zmluvy zo strany Užívateľa a týmto úkonom je uzatvorená Zmluva.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kliknutím na pole (tzv. checkbox), ktoré obsahuje popis v znení „
“ a následným kliknutím na tlačítko v zmysle 2.2 Užívateľ vyjadruje súhlas s týmito VOP.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Uzatvorením Zmluvy sa stávajú účinnými nasledujúce ustanovenia týchto VOP.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Používanie Aplikácie
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Akou formou ponúkate používanie Aplikácie?
Prevádzkovateľ udeľuje Užívateľovi Licenciu v rozsahu a za podmienok uvedených v Užívateľskom prostredí Aplikácie, najmä uvedených u daného typu Užívateľského účtu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Užívateľ sa za udelenie Licencie zaväzuje Prevádzkovateľovi zaplatiť odmenu vo výške uvedenej v Užívateľskom prostredí Aplikácie.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Prevádzkovateľ má právo poskytnúť plnenie Zmluvy (napr. sprístupniť danú časť alebo funkcionalitu Aplikácie) až v momente, kedy dôjde k zaplateniu odmeny za poskytnutie Licencie a ak nezaplatí Užívateľ za Licenciu odmenu v plnej výške v Prevádzkovateľom stanovenej lehote, inak ihneď, ruší sa Zmluva bez ďalšieho od počiatku.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Prevádzkovateľ je po uplynutí doby trvania Licencie oprávnený plne a/alebo čiastočne zneprístupniť Užívateľský účet Užívateľa.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Užívateľ
zriadiť viac než jeden Užívateľský účet.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Užívateľ
právo udeliť tretej osobe podlicenciu k používaniu Aplikácie.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Akékoľvek finančné plnenia realizované prostrednictvom Aplikácie alebo prostredníctvom platebnej brány propojenej s Aplikáciou, sa považuje za zaplatené pripísáním celej príslušnej čiastky na príslušný bankový účet Prevádzkovateľa.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Prevádzkovateľ má právo Aplikáciu alebo jej časť
odstaviť, zmeniť a/alebo ju zneprístupniť z príslušnej internetovej adresy, a to
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Užívateľ má právo na používanie Aplikácie za podmienok podľa Zmluvy v jej aktuálnej verzii dostupnej z príslušnej internetovej adresy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Užívateľ sa zaväzuje pri používaní Aplikácie konať tak, aby jemu a ani Prevádzkovateľovi používaním Aplikácie nevznikla žiadna škoda.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Databáza
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Užívateľ nemá právo prostredníctvom Aplikácie strojovo (najmä pomocou tzv. softwerových robotov) vyťažvať databázu spojenú s Aplikáciou.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Užívateľ a Prevádzkovateľ sa týmto dohodli, že akékoľvek údaje vložné Užívateľom do databázy Aplikácie sú časťou databázy zhromaždené Prevádzkovateľom a stávajú sa súčasťou databázy Prevádzkovateľa, bez toho, aby Užívateľovi vzniklo akékoľvek právo k databáze Aplikácie.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zmluvné strany s plným vedomím, zhodne prehlasujú a činia nesporným, že záznamy údajov v Aplikácii a v jej databáze, ako elektronickom systéme, sú spoľahlivé a sú vykonávané systematicky a poradovo a sú chránení proti zmenám.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Osobné údaje a cookies
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Budete ukladať osobné údaje užívateľov vrátane cookies?
osobními údaji jsou např. emailová adresa, jméno, bydliště, telefonní číslo apod.
Súhlas Užívateľa s používaním súborou Cookies Prevádzkovateľom uvedený v Prílohe č. 1 týchto VOP tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Súhlas Užívateľa s poskytnutím osobných údajov Prevádzkovateľovi uvedený v Prílohe č. 2 týchto VOP tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zodpovednosť za škodu
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Prevádzkovateľ má zodpovedať za škodu
Jak bude zhotovitel díla odpovídat za škodu způsobenou objednateli špatně provedeným dílem?
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Prevádzkovateľ plne zodpovedá Užívateľovi za akúkoľvek škodu spôsobenú Prevádzkovateľom Užívateľovi akýmkoľvek porušením povinnosti Prevádzkovateľa uvedenej v Zmluve alebo VOP.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zmena VOP
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Užívateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ uzatvára Zmluvu v bežnom obchodnom styku s väčším počtom osôb a Zmluvy sú podľa svojho charakteru zaväzujúce dlhodobo k opätovným plneniam rovnakého druhu s odkazom na tieto VOP. Zmluvné strany činia nesporným, že z povahy záväzkov Prevádzkovateľa podľa týchto VOP vyplývá a už pred uzatvorením Zmluvy vyplývala rozumná potreba neskoršej zmeny týchto VOP.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zmluvné strany sa týmto dohodli, že Prevádzkovateľ môže tieto VOP v primeranom rozsahu zmeniť a zároveň sa dohodli, že zmena VOP bude Užívateľovi, ako druhej zmluvnej strane, oznámená prostreníctvom emailovej správy odoslanej na emailovú adresu zadanú Užívateľom do Aplikácie. Užívateľ má v takom prípade právo zmeny VOP odmietnuť a predmetný záväzok medzi ním a Prevádzkovateľom z tohoto dôvodu vypovedať vo výpovednej dobe jeden (1) kalendárny mesiac, ktorá začne plynúť deň následujúci po odoslaní oznámenia, o ktorej Zmluvné strany týmto zhodne prehlasujú, že je dostatočná k obstaraniu obdobných plnení od iného subjektu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V prípade, že dôjde k uzatvoreniu novej Zmluvy k už existujúcemu Užívateľskému účtu (tj. k obnoveniu alebo predlženiu Užívateľského účtu), riadi sa takáto Zmluva VOP v znení ku dňu uzatvorenia takejto Zmluvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Povinné informácie pre spotrebiteľa
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Tento článok VOP je účinný iba voči Užívateľovi, ktorý je spotrebiteľom. Ustanovenia uvedené v tomto článku VOP sa nevzťahujú na podnikateľov – živnostníkov alebo obchodné spoločnosti.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Prevádzkovateľ týmto informuje Užívateľa, že:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Adresa pre doručovanie písomností Prevádzkovateľovi je zhodná s vyššie uvedenou adresou sídla Prevádzkovateľa;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Telefonický kontakt Prevádzkovateľa je
;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Adresa Prevádzkovateľa pre doručovanie elektronickej pošty je
;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Odmena Prevádzkovateľa za Licenciu je stanovená vrátane všetkých daní a poplatkov a jej výška a/alebo spôsob jej výpočtu je stanovený v Aplikácii;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Užívateľ je povinný zaplatiť Prevádzkovateľovi odmenu za Licenciu, ak nie je Licencia poskytovaná bezodplatne, jedným zo spôsobov, ktorý je pri príslušnej možnosti uvedený v Užívateľskom prostredí Aplikácie;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Užívateľovi
náklady na dodanie;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
K používaniu Aplikácie je potrebný prístup k siieti Internet a internetový prehliadač
;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Užívateľ má právo od Zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie do
dní od prevzatia plnenia. Prevzatím plnenia sa rozumie poskytnutie Licencie.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Vo vzťahu k Prevádzkovateľovi nevznikajú Užívateľovi žiadne náklady za použitie komunikačných prostriedkov na dialku.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Údaje o uzatvorení Zmluvy vrátane týchto obchodných podmienok sú uložené v databáze Aplikácie a Užívateľ k nim má prístup prostredníctvom
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Užívateľ má možnosť zistiť chyby kontrolou v Užívateľskom účte;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Opravovanie chýb vzniknutých pri zadávaní dát možno vykonávať rovnako prostredníctvom Aplikácie a tam kde to Aplikácia neumožňuje, tak prostredníctvom technickej podpory, ktorej kontakt je uvedený v Aplikácii;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Prevádzkovateľ dodržuje všetky platné zákony Slovenskej republiky; žiadne ďalšie kódexy nie sú pre Prevádzkovateľa záväzné;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Prevádzkovateľ nevyužíva žiadne prostriedky mimosúdneho riešenia sporov;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Predmetom Zmluvy nie je dodanie tovaru, na Aplikáciu sa tak nevzťahujú ustanovenia o reklamácii; Zodpovednosť za zjavné alebo skryté vady Aplikácie, ktoré mala Aplikácia v dobe jej sprístupnenia Užívateľovi, možno uplatniť u Prevádzkovateľa za podmienok stanovených Zmluvou a týmito VOP;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Užívateľ je povinný dodržovať tieto VOP, ktoré sú taktiež súčasťou Zmluvy a rovnako je povinný dodržovať platné a účinné právne predpisy Slovenskej republiky.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Užívateľ sa môže obrátiť so sťažnosťou na orgán dohľadu alebo štátneho dozoru. Slovenská obchodná inšpekcia vybavuje mimosúdne sťažnosti spotrebiteľov spôsobom a za podmienok stanovených príslušnými právnymi predpismi.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rozhodné právo
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Tieto VOP, ako aj Zmluva, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Akékoľvek spory vzniknuté na základe Zmluvy a/alebo týchto VOP budú rozhodovať vecne a miestne príslušné súdy Slovenskej republiky.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Účinnosť
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen

Súhlas s použitím osobných údajov

Ja,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
ako užívateľ internetovej aplikácie s názvom
dostupnej v sieti Internet z internetovej adresy
,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
týmto v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov , súhlasím so zhromažďovaním, uchovávaním a spracovaním osobných údajov mnou poskytnutých prevádzkovateľovi, ktorým je _____, dátum narodenia _____, miestom podnikania _____ , IČO: , so sídlom (ďalej tiež ako „prevádzkovateľ“) a súhlasím s tým, aby moje osobné údaje boli
:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
prevádzkovateľom;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
akýmkoľvek zamestnancom prevádzkovateľa;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
akýmkoľvek zmluvným partnerom prevádzkovateľa;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Tento súhlas je udelený na dobu
, a to na
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Prevádzkovateľom stanovený účel spracovania osobných údajov, pre ktorý tento súhlas poskytujem, je použitie osobných údajov pre
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
zasielanie obchodných ponúk prevádzkovateľa;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
marketingové účely;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
poskytovanie osobných údajov tretím osobám;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
zaradenie osobných údajov do databázy;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
sprístupňovanie osobných údajov tretím osobám;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Prehlasujem, že som si vedomí(á) svojich práv podľa ust. § 28 a následne zákona a prehlasujem, že všetky údaje sú presné a pravdivé a sú poskytované dobrovoľne.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Prevádzkovateľ prehlasuje, že bude zhromažďovať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie vyššie stanoveného účelu a spracovávať ich iba v súlade s účelom, ku ktorému boli zhromaždené.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Prevádzkovateľ prehlasuje, že bude osobné údaje spracovávať nasledujúcim spôsobom:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
automatizovane prostredníctvom počítačov a počítačových programov;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
v písomnej podobe;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Tento súhlas je slobodný a vedomí prejav vôle dotknutej osoby, ktorého obsahom je povolenie dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Ako bude prejavovať používateľ súhlas?

doporučujeme pro jistotu kliknutím na tlačítko

Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Súhlas je konkludentne poskytnutý otvorením(použitím) vyššie popísanej internetovej aplikácie.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen

Súhlas so spracovaním súborov cookies

PRÍLOHA Č. 1
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Čo sú súbory cookies
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Súbory cookies sú krátke textové súbory, ktoré internetová stránka odošle do Vášho prehliadača. Umožňuje internetovej stránke zaznamenať informácie o Vašej návšteve, napríklad zvolený jazyk a podobne. Nasledujúca návšteva stránok tak pre Vás môže byť jednoduchšia a príjemnejšia. Súbory cookies sú dôležité, nakoľko bez nich by prechádzanie siete Internet bolo omnoho zložitejšie. Súbory cookies umožňujú lepší využitie našej internetovej stránky a prispôsobenie jej obsahu Vaším potrebám. Súbory cookies používa takmer každá internetová stránka na svete. Súbory cookies sú užitočné, pretože zvyšujú užívateľskú prívetivosť opakovane navštívenej internetovej stránky.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Druhy súborov cookies
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Dočasné súbory cookies nám umožňujú prepájať Vaše jednotlivé aktivity po dobu prehliadania týchto internetových stránok. V okamihu otvorenia okna Vašeho prehliadača sa tieto súbory aktivujú a deaktivujú sa po zatvorení okna Vašeho prehliadača. Dočasné cookies sa po zatvorení prehliadača vymažú.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvalé súbory cookies nám pomáhajú Váš počítač identifikovať, ak opakovane navštívite našu internetovú stránku. Ďalšou výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňujú prispôsobiť naše internetové stránky Vašim potrebám.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Využívanie súborov cookies
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Týmto si Vás dovoľujeme informovať, že naše internetové stránky využívajú pre svoju činnosť súbory cookies, teda Vaše súbory cookies, vrátane dočasných a trvalých, spracovávame.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Tento súhlas je udelený na dobu
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Internetové prehliadače obvykle obsahujú správu súborov cookies. V rámci nastavení Vášho prehliadača tak pravdepodobne môžete jednotlivé súbory cookies ručne mazať, blokovať či celkom zakázať ich používanie. Pre viac informácií použite nápovedu Vášho internetového prehliadača.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Účel použitia súborv cookies
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Používate pre meranie návštevnosti na Vašej internetovej stránke programy tretích strán (napr. Google Analytics)?
K personalizácií obsahu a reklám, k poskytovaniu funkcií sociálnych médií a analýze našej návštevnosti využívame súbory cookies. Informácie o tom, ako náš web používate, zdieľame so svojimi partnermi pôsobiacimi v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýz.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Súbory cookies využívame, okrem účelu uvedeného v predchádzajúcom odstavci, len
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Ich möchte, dass mein Dokument von einer Anwaltskanzlei verifiziert wird
JUDr. Lukáš Polák | JUDr. Lukáš Polák, advokát
Mehr Infos anzeigen verbergen
Ich möchte KOSTENLOS über Terminfristen informiert werden
Das System wird Sie automatisch als Fristen im Rahmen der Vereinbarung informieren

Holen Sie sich dieses Dokument in PDF und Word

Dieses Dokument kostet 6.90 € (6.90 € mit Mehrwertsteuer)

Wir bitten um Geduld, das Dokument wird gerade für Sie vorbereitet.