Erstellen Sie Zmluvu o propagácii a reklame

Diese Vorlage wurde erstellt von: JUDr. Igor Demčák, JUDr. Igor Demčák, advokát

Anleitung

  • Použite ak si prajete zviditeľnenie svojej firmy, svojho tovaru či služieb. Hodí sa aj pre reklamu na internete alebo na spoločenských akciách.
  • Ide o nepomenovanú zmluvu, čo znamená, že obsah zmluvy si musíte určiť čo najpresnajšie sami.
  • Použite pokiaľ chcete uzavrieť sponzorskú zmluvu.
  • Ak si prajete všeobecnejšiu zmluvu, môžete použiť zmluvu o spolupráci.

Zmluva o propagácii a reklame

TÁTO ZMLUVA O PROPAGÁCII A REKLAME (ĎALEJ LEN „ZMLUVA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKA MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Typ zmluvnej strany:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Meno:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Dátum narodenia:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rodné číslo:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvalé bydlisko:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Telefón:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
E-mail:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(ďalej ako „Poskytovateľ“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
a
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Typ zmluvnej strany:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Meno:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Dátum narodenia:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rodné číslo:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvalé bydlisko:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Telefón:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
E-mail:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(ďalej ako „Objednávateľ“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(Poskytovateľ a Objednávateľ ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Bude prebiehať nejaká spoločenská akcia, na ktorej by malo dochádzať k propagácii?
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Vymedzenie pojmov
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Objednávateľ vyhlasuje, že:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
vykonáva nasledujúcu činnosť:
;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
uviedol na trh
(ďalej tiež ako „Produkt“);
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
má zapísanú ochrannú známku v znení
pre nasledujúce tovary a služby
;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
disponuje autorskými a osobnostnými právami k
;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(ďalej len „Predmet propagácie“).
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Akciou“ sa rozumie spoločenská akcia „
“. Akcia začíná dňa
(ďalej tiež „Termín akcie“) v mieste
(ďalej tiež „Miesto konania akcie“). Doba trvania Akcie je
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Ďalšie podrobnosti Akcie:
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Propagačnými materiálmi“ sa rozumejú najmä všetky tlačené aj elektronické reklamné plagáty, letáky, vstupenky, bannery.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Predmet zmluvy
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Poskytovateľ sa zaväzuje Objednávateľovi poskytnúť reklamné služby za účelom zviditeľnenia Predmetu propagácie v rozsahu a počas doby dohodnutej v tejto Zmluve (ďalej len „Propagácia“).
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Objednávateľ sa zaväzuje za Propagáciu zaplatiť Poskytovateľovi dohodnutú odmenu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Práva a povinnosti Zmluvných strán
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Propagáciu nasledujúcim spôsobom:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
do
dní od podpisu tejto Zmluvy umiestni na svojích internetových stránkach
reklamné logo
s popisom. Logo aj príslušný popis je súčasťou prílohy tejto Zmluvy, resp. budú tieto údaje na požiadanie do
pracovných dní zaslané e-mailom Poskytovateľovi vo formáte vhodnom pre prezentáciu na internete. Logo bude na internetových stránkách zverejnené vo veľkosti minimálne
pixelov. Logo s popisom sa bude prichádzajúcim návštevníkom internetových stránok zobrazovať takto:
. V prípade potreby sa Poskytovateľ zaväzuje Objednávateľovi zverejniť iné logo a iný popis, a to vždy bez zbytočného odkladu po prijatí požiadavky Objednávateľa. Poskytovateľ sa zaväzuje plniť túto svoju povinnosť po celú dobu trvania tejto Zmluvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
umiestni propagačné materiály na propagačných plochách Poskytovateľa, ktorými sa má na mysli:
. Objednávateľ sa zaväzuje dodať kompletný propagačný materiál potrebný k propagácii v zmysle tohoto odstavca pri podpise tejto Zmluvy. Poskytovateľ sa zaväzuje plniť túto svoju povinnosť počas celej doby trvania tejto Zmluvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
aspoň
deň/i pred konaním Akcie umiestni v Mieste konania akcie panel s logom Objednávateľa podľa technickej špecifikácie v zmysle prílohy tejto Zmluvy (ďalej tiež „Panel“). Panel bude umiestnený nasledujúcim spôsobom:
. Panel bude týmto spôsobom umiestnený počas celej doby trvania tejto Zmluvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
zabezpečí prezentáciu loga Objednávateľa s popisom na plagátoch, letákoch, vstupenkách, direct mailoch, e-pozvánkach a pod. v rámci organizácie Akcie. Logo aj príslušný popis je súčasťou prílohy tejto Zmluvy, resp. tieto údaje budú na požiadanie do
pracovných dní zaslané e-mailom Poskytovateľovi vo formáte vhodnom pre prezantáciu na tlačených materiáloch.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
zabezpečí na svoje náklady
propagačných (tlačených) materiálov návštevníkom Akcie. Zabezpečí, že tieto materiály budú odovzdané každému prichádzajúcemu návštevníkovi na mieste samom Poskytovateľom alebo ním poverenými osobami. Tieto propagačné (tlačené) materiály budú zodpovedať technickej špecifikácii podľa prílohy tejto Zmluvy a budú vyhotovené minimálne v náklade
kusov.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
zabezpečí poďakovanie Objednávateľovi pri vyhlasovaní výsledkov súťaže
a umožní účasť zástupcovi Objednávateľa pri vyhlasovaní výsledkov súťaže s osobným odovzdaním ceny víťazovi a pod..
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Propagáciu ďalej týmito spôsobmi:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Odmena
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Spôsob určenia odmeny
Objednávateľ sa zaväzuje za poskytnutie Propagácie podľa tejto Zmluvy zaplatiť Poskytovateľovi odmenu vo výške
+ slovami
(ďalej len „Odmena“).
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
K Odmene bude pripočítaná DPH v zákonnej výške.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Odmena v sebe zahrňuje aj všetky náklady Poskytovateľa spojené s poskytnutím Propagácie.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Platobné podmienky
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Odmena má byť zaplatená
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi Odmenu alebo akúkoľvek jej časť
na vyššie uvedenej adrese Poskytovateľa, a to v lehote splatnosti.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Odmena je splatná v lehote do
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
O zaplatení Odmeny alebo akejkoľvek jej časti bude Zmluvnými stranami spísaný a podpísaný odovzdávací protokol alebo iný dokument potvrdzujúci zaplatenie Odmeny.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Pre prípad omeškania s akýmkoľvek peňažným plnením podľa tejto Zmluvy Zmluvné strany dohodli zmluvnú pokutu vo výške
% z dlžnej čiastky za každý kalendárny deň omeškania.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvanie zmluvy
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Táto Zmluva sa uzatvára na dobu
, a to do
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Strany
oprávnené vypovedať Zmluvu písomnou výpoveďou s výpovednou dobou
z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Výpovedná doba začína plynúť prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Po ukončení Zmluvy je Poskytovateľ povinný odstrániť Propagačné materiály z propagačných plôch na svoj náklad.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rozhodné právo
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Záverečné ustanovenia
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V tejto Zmluve, pokiaľ z kontextu jasne nevyplýva inak, zahrňuje význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak. Význam slova vyjadrujúci určitý rod zahrňuje tiež ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Nevymáhateľnosť či neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymáhateľnosť či platnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo obsahu takého ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahradzuje všetky predchádzajúce dojednania ohľadne predmetu tejto Zmluvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Táto Zmluva môže byť menená iba písomnými dodatkami podpísanými oboma Zmluvnými stranami.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Táto Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, pričom každá Zmluvná strana obdrží 1 rovnopis tejto Zmluvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Každá zo Zmluvných strán znáša svoje náklady, ktoré jej vznikli v dôsledku uzatvárania tejto Zmluvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť v okamihu jej podpísania všetkými Zmluvnými stranami.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom a vyhlasujú, že Zmluvu uzatvárajú slobodne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
NA DÔKAZ ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE PODPISY
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V
, dňa
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____________________________________
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V
, dňa
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____________________________________
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Ich möchte, dass mein Dokument von einer Anwaltskanzlei verifiziert wird
JUDr. Igor Demčák | JUDr. Igor Demčák, advokát
Mehr Infos anzeigen verbergen
Ich möchte KOSTENLOS über Terminfristen informiert werden
Das System wird Sie automatisch als Fristen im Rahmen der Vereinbarung informieren

Holen Sie sich dieses Dokument in PDF und Word

Dieses Dokument kostet 6.90 € (6.90 € mit Mehrwertsteuer)

Wir bitten um Geduld, das Dokument wird gerade für Sie vorbereitet.