Erstellen Sie Príkaznú zmluvu na mieru

Diese Vorlage wurde erstellt von: JUDr. Igor Demčák, JUDr. Igor Demčák, advokát

Anleitung

Ak potrebujete obstarať alebo obstarávate pre niekoho určité záležitosti.

Zákonnú úpravu týkajúcu sa tejto zmluvy nájdete tu.

Aj napriek tomu, že je úprava príkaznej zmluvy dispozitívna a strany si väčšinu vecí môže voľne dojednať, dbajte ma to, aby si Vami zvolené ustanovenia neodporovali, prípadne, aby neboli vo vzťahu k predmetu zmluvy neprimerane prísne (napr. príliš vysoká zmluvná pokuta, atď.), inak môžu byť také ustanovenia posúdené ako neplatné.

Pre účely riadneho obstarania dohodnutej záležitosti bude v mnohých prípadoch nutné vystaviť ešte plnomocenstvo (najmä na zastupovanie pred úradmi alebo súdmi).

Ak je pre splnenie príkazu potrebné odovzdať nejaké veci, či listiny, odporúčame o takej skutočnosti vyhotoviť odovzdávací protokol; tým predídete  problémom pri riešení otázky, či mal Príkazník dostatočné informácie a podklady ku konaniu za Príkazcu.

Vystavujte si aspoň jednoduché doklady o odovzdaní finančných prostriedkov medzi stranami.

Jednotlivé pokyny po podpise zmluvy sa snažte formulovať aspoň do emailov, aby ste sa k nim neskôr mohli vrátiť.

Ak pre niekoho poskytujete služby sústavne (tzv. na paušál), môžete použiť Zmluvu o poskytovaní služieb.

Ak niečo vyrábate/vytvárate, môžete použiť Zmluvu o dielo.

V prípade, že vyrábate diela pre jedného klienta opakovane, môžete použiť Rámcovú zmluvu o dielo.

Ak sa Vám nehodí ani jedna z vyššie spomínaných zmlúv, vyskúšajte Zmluvu o spolupráci.

Príkazná zmluva

TÁTO PRÍKAZNÁ ZMLUVA (ĎALEJ LEN „ZMLUVA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKU MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Typ zmluvnej strany:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Meno a priezvisko:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Dátum narodenia:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rodné číslo:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvalé bydlisko:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Telefón:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
E-mail:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(ďalej ako „Príkazník“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
a
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Typ zmluvnej strany:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Meno a priezvisko:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Dátum narodenia:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rodné číslo:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvalé bydlisko:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Telefón:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
E-mail:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(ďalej ako „Príkazca“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(Príkazník a Príkazca ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Predmet zmluvy
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Príkazník sa týmto zaväzuje pre Príkazcu obstarať
nasledujúcu záležitosť:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(ďalej ako „Príkaz“).
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Príkazca sa zaväzuje za vykonanie Príkazu zaplatiť Príkazníkovi Odmenu za podmienok uvedených v tejto Zmluve.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Práva a povinnosti pri plnení príkazu
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Príkazník je povinný konať pri plnení Príkazu podľa svojich schopností a znalostí. Príkazník
právo odchýliť sa od pokynov Príkazcu
to Príkazca uzná za vhodné podľa svojho uváženia.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Príkazník
povinný upozorniť Príkazcu na zrejme nesprávny pokyn, a to bez zbytočného odkladu a s jeho plnením je povinný počkať až do doby, kedy Príkazca potvrdí Príkazníkovi, že na splnení pokynu napriek tomu trvá.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Príkazník
povinný vykonať Príkaz osobne. Ak zverí vykonanie Príkazu inému, zodpovedá, akoby príkaz vykonával sám.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Príkazník
právo prerušiť vykonávanie Príkazu v prípade omeškania Príkazcu so zaplatením akéhokoľvek finančného plnenia Príkazníkovi, a to až do momentu zaplatenia finančného plnenia, s ktorým je Príkazca v omeškaní.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Náklady a hotové výdavky Príkazníka
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Príkazca
právo na úhradu hotových výdavkov a účelne vynaložených nákladov súvisiacich s vykonaním Príkazu od Príkazcu popri Odmene.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Príkazca si vyhradzuje právo všetky náklady a hotové výdavky Príkazníka vopred schváliť. V prípade, že tak Príkazca neurobí a Príkazník napriek tomu náklady a hotové výdavky vynaloží, nemá Príkazca povinnosť také náklady a hotové výdavky Príkazníkovi nahradiť.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Príkazník
právo na náhradu účelne vynaložených nákladov a hotových výdavkov aj v prípade, že sa výsledok Príkazu nedostavil. To však neplatí, ak sa výsledok Príkazu nedostavil v dôsledku porušenia povinností Príkazníka.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Príkazník je povinný Príkazcovi všetky náklady a hotové výdavky súvisiace s vykonávaním Príkazu riadne vyúčtovať a Príkazca je povinný Príkazníkovi všetky náklady a hotové výdavky uhradiť do
dní od doručenia vyúčtovania Príkazcovi.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zmluvné strany sa dohodli, že náklady a hotové výdavky súvisiace s vykonávaním Príkazu nesmú v súčte presiahnuť sumu
+ slovami
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Záloha na náklady a hotové výdavky
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Bude Príkazca dávať Príkazníkovi zálohu na jeho náklady a hotové výdavky (teda nie na odmenu) ?
Príkazca sa zaväzuje poskytnúť Príkazníkovi zálohu na účelne vynaložené náklady a hotové výdavky súvisiace s vykonávaním Príkazu, a to v sume
+ slovami
, ktorú sa Príkazca zaväzuje zaplatiť Príkazníkovi v lehote
dní od
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Lehota na vykonanie Príkazu
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Príkazník sa zaväzuje vykonať Príkaz
s ohľadom na náročnosť a rozsah Príkazu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Odmena
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Príkazca sa zaväzuje zaplatiť Príkazníkovi za vykonanie Príkazu odmenu vo výške
+ slovami
(ďalej ako „Odmena“).
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Odmena je uvedená
DPH.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Príkazník
právo na zaplatenie Odmeny aj v prípade, že sa výsledok Príkazu nedostavil. To však neplatí, ak sa výsledok Príkazu nedostavil v dôsledku porušenia povinností Príkazníka.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Platobné podmienky
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Odmena má byť Príkazníkovi zaplatená
Jakým způsobem si přejete nastavit splatnost cena za dílo?
Príkazca sa zaväzuje zaplatiť Príkazníkovi akékoľvek finančné plnenie podľa tejto Zmluvy
na vyššie uvedenej adrese
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Odmena je splatná
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
O zaplatení Odmeny alebo akejkoľvek jej časti bude Zmluvnými stranami spísaný a podpísaný odovzdávací protokol alebo iný dokument potvrdzujúci zaplatenie Odmeny.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Oprávnenie konať za Príkazcu
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Príkazník
pri plnení Príkazu oprávnený konať za Príkazcu v jeho mene, a v tejto súvislosti sa Príkazca zaväzuje pri uzatváraní tejto Zmluvy udeliť Príkazníkovi písomné plnomocenstvo a Príkazník sa zaväzuje ho prijať.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Plnomocenstvo bez ďalšieho zaniká spolu so zánikom účinnosti tejto Zmluvy, najneskôr však spolu so splnením Príkazu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvanie a ukončenie Zmluvy
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Táto Zmluva je uzavretá na dobu určitú, a to do splnenia Príkazu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Príkazca
právo túto Zmluvu vypovedať, a to
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Príkazník
právo túto Zmluvy vypovedať, a to
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Výpovedná doba je
dní a začína plynúť
po dni, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zodpovednosť za škodu
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Príkazník zodpovedá za škodu
Jak bude zhotovitel díla odpovídat za škodu způsobenou objednateli špatně provedeným dílem?
Príkazca v celom rozsahu zodpovedá Príkazníkovi za akúkoľvek škodu spôsobenú akýmkoľvek porušením povinnosti Príkazcu uvedeným v tejto Zmluve. Príkazca zodpovedá Príkazníkovi za akúkoľvek škodu spôsobenú akýmkoľvek porušením povinnosti Príkazcu uvedeným v tejto Zmluve.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Príkazca
povinnosť nahradiť Príkazníkovi škodu, ktorá mu vznikla v súvislosti s plnením Príkazu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Mlčanlivosť
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Príkazník sa zaväzuje, že nesprístupní a ani nepoužije žiadnu informáciu obchodnej a/alebo výrobnej povahy, s ktorou sa zoznámi v súvislosti s plnením tejto Zmluvy, najmä nesprístupní a ani nepoužije.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
žiadnu takúto informáciu obsiahnutú v tejto Zmluve,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
databázy zákazníkov Príkazcu, ani kontakty na nich,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
cenovú politiku Príkazcu,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
marketingovú stratégiu Príkazcu,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
informácie o uzatvorených zmluvách a dodávateľoch Príkazcu,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
spôsobe fungovania podniku Príkazcu,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
strategické rozhodnutia a podnikateľské zámery Príkazcu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(ďalej len „Dôverná informácia“).
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Povinnosť mlčanlivosti podľa ods. 11.1 tejto Zmluvy platí s výnimkou prípadov, kedy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Príkazca udelil predchádzajúci písomný súhlas s takýmto sprístupnením alebo použitím Dôvernej informácie,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
právny predpis alebo verejnoprávny orgán stanoví povinnosť sprístupniť alebo použiť Dôvernú informáciu,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
takéto sprístupnenie alebo použitie Dôvernej informácie je nevyhnutné pre realizáciu Zmluvy,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
je to podľa akejkoľvek zmluvy alebo dohody uzavretej medzi Zmluvnými stranami dovolené.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Medzi dôverné informácie nepatria žiadne informácie, ktoré sú v dobe ich sprístupnenia alebo použitia bežne dostupné verejnosti.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Príkazca týmto dáva Príkazníkovi súhlas k tomu, aby ho Príkazník uvádzal ako svojho zákazníka.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Príkazník berie na vedomie, že Dôverné informácie tvoria Obchodné tajomstvo Príkazcu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zmluvná pokuta
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V prípade, že sa Príkazca dostane do omeškania so zaplatením Odmeny alebo jej časti podľa ods. 7 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Príkazníkovi zmluvnú pokutu vo výške
% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia príslušnej sumy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V prípade, že sa Príkazník dostane do omeškania s vykonaním Príkazu podľa ods. 5.1 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Príkazcovi zmluvnú pokutu vo výške
% z Odmeny za každý deň omeškania až do vykonania Príkazu, alebo do momentu skončenia účinnosti tejto Zmluvy, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V prípade, že Príkazník poruší akúkoľvek svoju povinnosť mlčanlivosti uvedenú v ods. 11 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Príkazcovi zmluvnú pokutu vo výške
+ slovami
za každé jednotlivé porušenie uvedenej povinnosti.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zmluvná pokuta
náhradu škody a poškodená Zmluvná strana nemá právo požadovať náhradu škody od druhej Zmluvnej strany.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Vyššia moc
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zmluvné strany sa zbavujú akejkoľvek zodpovednosti za nesplnenie svojich povinností z tejto Zmluvy po dobu trvania vyššej moci do tej miery, pokiaľ po nich nebolo možné požadovať, aby neplneniu svojich povinností z tejto Zmluvy v dôsledku vyššej moci predišli.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Za vyššiu moc je pre účely tejto Zmluvy považovaná každá udalosť nezávislá na vôli Zmluvných strán, ktorá znemožňuje plnenie zmluvných záväzkov a ktorú nebolo možné predvídať v dobe vzniku tejto Zmluvy. Za vyššiu moc sa z hľadiska tejto Zmluvy považuje hlavne prírodná katastrofa, požiar, výbuch, silné víchrice, zemetrasenie, záplavy, vojna, stávka, alebo iné udalosti, ktoré sú mimo akejkoľvek kontroly Zmluvných strán.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Po dobu trvania vyššej moci sa plnenie záväzkov podľa tejto Zmluvy pozastavuje do doby odstránenia následkov vyššej moci.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rozhodné právo
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Prajete si do Zmluvy pridať rozhodcovskú doložku
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rozhodcovská doložka
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Všetky spory vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo s ňou súvisiace (vrátane sporov o mimozmluvných nárokoch) budú rozhodnuté v rozhodcovskom konaní rozhodcovským súdom:
podľa jeho pravidiel a rokovacieho poriadku.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Záverečné ustanovenia
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V tejto Zmluve, pokiaľ z kontextu nevyplýva inak, zahrňuje význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak; význam slova vyjadrujúci určitý rod zahŕňa rovnako ostatné rody. Nadpisy sú uvedené iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Nevymáhateľnosť či neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymáhateľnosť či platnosť zostávajúcich ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z obsahu alebo z povahy takéhoto ustanovenia nevyplýva , že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Táto Zmluva predstavuje úplné dojednanie medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahrádza akékoľvek predchádzajúce dojednania ohľadom predmetu tejto Zmluvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Táto Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami podpísanými všetkými Zmluvnými stranami.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Táto Zmluva je vyhotovená v
rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží jeden rovnopis tejto Zmluvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Každá zo Zmluvných strán nesie svoje vlastné náklady vzniknuté v dôsledku uzavretia tejto Zmluvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť v okamihu jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom a vyhlasujú, že je uzavretá slobodne.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
NA DÔKAZ ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE PODPISY
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V
, dňa
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____________________________________
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V
, dňa
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____________________________________
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Ich möchte, dass mein Dokument von einer Anwaltskanzlei verifiziert wird
JUDr. Igor Demčák | JUDr. Igor Demčák, advokát
Mehr Infos anzeigen verbergen
Ich möchte KOSTENLOS über Terminfristen informiert werden
Das System wird Sie automatisch als Fristen im Rahmen der Vereinbarung informieren

Holen Sie sich dieses Dokument in PDF und Word

Dieses Dokument kostet 6.90 € (6.90 € mit Mehrwertsteuer)

Wir bitten um Geduld, das Dokument wird gerade für Sie vorbereitet.