Erstellen Sie Smlouvu o společnosti

Diese Vorlage wurde erstellt von: Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Anleitung

  • Použijte, pokud si nepřejete zakládat právnickou osobu se samostatnou právní osobností. 
  • Podstatou je dohoda několika osob o společném sdružení ke společné činnosti nebo ke sdružení majetku. 
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.

Smlouva o společnosti

TATO SMLOUVA O SPOLEČNOSTI (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Typ smluvní strany:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Jméno:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Datum narození:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rodné číslo:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvalé bydliště:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Telefon:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
E-mail:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Účel společnosti
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Smluvní strany se zavazují sdružit jako společníci za společným účelem činnosti a věci dále uvedené v této Smlouvě. Tím vzniká společnost ve smyslu § 2716 občanského zákoníku. Společnost nemá právní osobnost. Ze společné činnosti budou vůči třetím osobám zavázáni společníci společně a nerozdílně.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Činností společnosti je
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
K dosažení účelu, který je uveden v tomto článku Smlouvy, se Smluvní strany zavazují vzájemně spolupracovat podle pravidel stanovených touto Smlouvou.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Název společnosti
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Smluvní strany se dohodly, že při výkonu společné činnosti podle této Smlouvy budou používat název „
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Způsob výkonu společné činnosti
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zavazuje-li se společník k činnosti pro společnost, použijí se přiměřeně ustanovení o díle nebo o příkazu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Smluvní strany se dohodly, že _____ se bude zabývat činností (bude vykonávat)
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Smluvní strany se mohou v průběhu společné činnosti dohodnout na způsobu jejího výkonu jiným způsobem.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Účet společnosti
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Smluvní strany se zavazují schraňovat finanční prostředky na jediném bankovním účtu (dále jen „bankovní účet“). Prostřednictvím bankovního účtu budou prováděny veškeré bezhotovostní platby související se společnou činností společnosti.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Bankovní účet Smluvní strany
u
, č. ú.
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
S peněžními prostředky na bankovním účtu jsou oprávněny nakládat všechny Smluvní strany
. Z toho důvodu bylo k bankovnímu účtu zřízeno dispoziční oprávnění všech Smluvních stran.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Ke zřízení dispozičního práva k bankovnímu účtu další třetí osobě je třeba souhlasu všech Smluvních stran.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Bankovní účet je možné zrušit jen na základě souhlasu všech Smluvních stran.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Vložení majetkových hodnot
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Vkládá-li společník do společnosti věc, použijí se přiměřeně ustanovení o koupi; vkládá-li však jen právo věc užívat, použijí se přiměřeně ustanovení o nájmu, a vkládá-li právo věc požívat, použijí se přiměřeně ustanovení o pachtu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Společník _____ vkládá.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Výše spoluvlastnických podílů společníků
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Podle § 2719 občanského zákona platí, že peněžní prostředky a zuživatelné věci, jakož i věci určené podle druhu vložené do společnosti, se stávají spoluvlastnictvím společníků, kteří vklady přispěli; jiné věci se stávají jejich spoluvlastnictvím jen tehdy, byly-li oceněny penězi. Spoluvlastnické podíly společníků se určí poměrem hodnot majetku, který každý společník do společnosti vložil. K jinému předmětu vkladu nabývají společníci právo bezplatného používání.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Společník, který se zavázal přispět společnému účelu jen činností, má právo na podíl na zisku a právo užívat věci vložené do společnosti, nemá však právo tyto věci používat, ani se nestává spoluvlastníkem podle § 2719 odst. 1.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Aby se předešlo případným neshodám společníků, tak společníci v souladu s výše uvedeným uvádí, že jejich spoluvlastnické podíly jsou následující:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
spoluvlastnický podíl společníka _____ na peněžních prostředcích činí
%; pokud jde o věci, tak podíl společníka na konkrétních věcech je následující:
;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Podíl na majetku, zisku a ztrátě společnosti
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Podíly společníků jsou
Na majetku nabytém za trvání společnosti, na zisku a na ztrátě společnosti se společníci podílejí stejnou měrou.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V případě, že se některý ze společníků stane po dobu delší
měsíců neschopným společné činnosti nebo se z jiných důvodů nebude po tuto dobu osobně podílet na společné činnosti, bude účasten na nákladech, zisku a případné ztrátě sdružení v poměru stanoveném podle odpracovaných dní. Všichni společníci se mohou dohodnout jinak.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Správa společnosti
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Podle § 2730 obč. zák. si společníci mohou rozdělit působnost při spravování společných záležitostí způsobem, jaký uznají za vhodný. Neučiní-li to, je každý společník vzhledem k těmto záležitostem příkazníkem ostatních společníků.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Žádný společník nesmí o své vůli podstatně měnit stav nebo účel společného majetku bez zřetele k výhodnosti takové změny.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Správou společných věcí společníci pověřují ve smyslu § 2731 obč. zákona tohoto
správce:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Společník, který není oprávněn ke správě, nesmí nakládat se společným majetkem. Učiní-li tak vůči třetí osobě, která je v dobré víře, nelze se proti ní dovolat neplatnosti právního jednání.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Vyúčtování
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Podle § 2734 obč. zák. vede správce řádně účty a přehled o majetkových poměrech společnosti; společníkům podává pravidelně vyúčtování majetku společnosti včetně příjmů a výdajů, jakož i zisku, anebo ztráty, nejméně jednou za kalendářní rok, nejpozději do dvou měsíců po jeho ukončení.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Vyúčtování nákladů, zisku a ztrát společnosti se provede zpětně vždy nejpozději k
dni následujícího měsíce po skončení každého kalendářního čtvrtletí.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Společníci se mohou do
kalendářních dnů od provedení vyúčtování dohodnout, že zisk či jeho část bude rozdělena mezi společníky v poměru dle čl. 7 této Smlouvy. Nedojde-li k dohodě, bude zisk jako nerozdělený ponechán na bankovním účtu společnosti.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Nejpozději do jednoho měsíce po skončení kalendářního roku provedou společníci účetní závěrku společnosti za uplynulý kalendářní rok. Toto vyúčtování bude podkladem pro roční vypořádání zisků či ztrát společnosti podle podílů společníků v poměru dle čl. 7 této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Z prostředků společnosti budou hrazeny přednostně všechny výdaje na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů podle zákona o daních z příjmů.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Jednání společníků
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rozhodnutí o záležitostech společnosti se přijímají většinou hlasů; každý společník má jeden hlas. Ujednání nebo rozhodnutí společníků bránící některému společníkovi účastnit se rozhodování nemá právní účinky.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
K jednáním v záležitostech nikoliv běžných je třeba souhlasu
společníků.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Za záležitosti nikoliv běžné se považuje zejména:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
nákup a prodej věcí společnosti v pořizovací či prodejní ceně převyšující
+ slovy
;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
nakládání s finanční částkou společnosti převyšující
+ slovy
;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
přijetí či poskytnutí úvěru;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
záležitosti týkající se pracovněprávních vztahů;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
sjednání nájmu, podnájmu či pachtu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Informační právo
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Společník, i když nevykonává správu, se může přesvědčit o hospodářském stavu společnosti, přezkoumat účetní záznamy a jiné doklady, jakož i být informován o společných záležitostech, ale při uplatňování tohoto práva nesmí ani rušit provoz společnosti víc, než je nutné, ani bránit ostatním společníkům při uplatňování téhož práva.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Společník má právo požadovat po ostatních společnících informace o jejich činnosti a vysvětlení kterékoliv záležitosti, která se týká společné činnosti.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Společník má právo být v dostatečném předstihu pravdivě informován o zamýšlených jednáních souvisejících se společnou činností.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zákaz konkurence
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Společník nesmí bez souhlasu ostatních společníků činit na vlastní nebo cizí účet nic, co má vzhledem ke společnému účelu konkurenční povahu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Nastane-li skutečnost podle předchozího odstavce, mohou se ostatní společníci domáhat, aby se tento společník takového jednání zdržel.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Jednal-li společník na vlastní účet, mohou se ostatní společníci domáhat, aby bylo jednání společníka prohlášeno za učiněné na společný účet. Jednal-li společník na cizí účet, mohou se ostatní společníci domáhat, aby jim bylo ve prospěch společného účtu postoupeno právo na odměnu nebo aby jim byla vydána odměna již poskytnutá. Tato práva zanikají, pokud nebyla uplatněna do tří měsíců ode dne, kdy se podnikatel o jednání dozvěděl, nejpozději však rok ode dne, kdy k jednání došlo.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Namísto práv podle čl. 12.3 této Smlouvy mohou ostatní společníci požadovat náhradu škody.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Přistoupení společníka
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Přistoupení společníka ke společnosti je možné pouze se souhlasem všech společníků.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Přistoupení společníka se děje dodatkem k této Smlouvě nebo změnou stávajícího znění této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Vyloučení společníka
Viz § 2740 občanského zákoníku.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Společník může být ze společnosti vyloučen, pokud:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
závažně nebo opětovně (minimálně 3x) poruší některou povinnost vyplývající pro něj z této Smlouvy nebo ze zákona;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
společník přistoupil k návrhu na zahájení insolvenčního řízení, ve kterém se řeší jeho úpadek nebo hrozící úpadek;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
bylo o jeho majetku zahájeno insolvenční řízení na jeho návrh;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
bylo v insolvenčním řízení rozhodnuto o úpadku společníka;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
omezení společníka ve svéprávnosti je důvodem pro vyloučení společníka jen tehdy, je-li tento jeho stav na újmu společnosti;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Vystoupení společníka
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Společník může ze společnosti vystoupit v těchto případech:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
dohodnou-li se na tom písemně všichni společníci;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
na základě písemné výpovědi. Výpovědní lhůta činí
měsíce. Výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena poslednímu z ostatních účastníků doporučeným dopisem.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Společník nesmí ze společnosti vystoupit v nevhodné době nebo k újmě ostatních společníků. Z vážných důvodů však může vystoupit kdykoli, a to i když byla dohodnuta výpovědní doba.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Majetkové vypořádání po zániku členství
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Společník, jehož členství zaniklo, má právo, aby mu bylo vyúčtováno a vydáno vše, co mu ke dni zániku členství náleží. Podíl na majetku nabytém za trvání společnosti se mu vyplatí v penězích.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Společník při zániku členství vyúčtuje a vyrovná ostatním společníkům vše, k čemu byl vůči společnosti zavázán.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Dědění
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Společenská smlouva
i pro dědice.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zemře-li společník, aniž je ujednáno, že společenská smlouva platí i pro jeho dědice, zaniká společnost, měla-li dva společníky. Má-li společnost více společníků, má se za to, že ostatní společníci chtějí setrvat ve společnosti i nadále.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Doba, na kterou je společnost ujednána
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Společnost je ujednána na dobu
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zánik společnosti
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Podle zákona společnost zaniká, dohodnou-li se o tom společníci, splní-li se podmínky ujednané ve společenské smlouvě, uplyne-li doba, na kterou byla společnost ujednána, dosáhne-li se účelu, k němuž byla společnost zřízena, anebo stane-li se tento účel nemožným.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Společnost zaniká, nastane-li tato podmínka:
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Majetkové vypořádání po zániku společnosti
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zanikne-li společnost, podá správce vyúčtování podle § 2734 nejpozději do dvou měsíců od jejího zániku.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Společníkům se vydá, co je jejich vlastnictvím, a společný majetek se rozdělí podle ustanovení o vypořádání spoluvlastnictví.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rozhodné právo
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. § 2716 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Závěrečná ustanovení
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Tato Smlouva je vyhotovena v tolika stejnopisech, aby každá Smluvní strana obdržela 1 stejnopis této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V
, dne
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____________________________________
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Ich möchte, dass mein Dokument von einer Anwaltskanzlei verifiziert wird
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Mehr Infos anzeigen verbergen
Ich möchte KOSTENLOS über Terminfristen informiert werden
Das System wird Sie automatisch als Fristen im Rahmen der Vereinbarung informieren

Holen Sie sich dieses Dokument in PDF und Word

Dieses Dokument kostet 199 Kč (199,00 Kč mit Mehrwertsteuer)

Wir bitten um Geduld, das Dokument wird gerade für Sie vorbereitet.