Erstellen Sie Domovní řád

Diese Vorlage wurde erstellt von: Ilona Černochová, JUDr. Ilona Černochová, LL.M., advokátka

Anleitung

  • Použijte, pokud chcete upravit pravidla chování a udržování pořádku v domě.
  • Nezapomeňte, že základní pravidla pro správu domu a pozemku a užívání společných částí domu by měla být upravena ve stanovách SVJ (viz (viz § 1200 odst. 2 písm. f) občanského zákoníku). 
  • Porušení ustanovení domovního řádu může být posuzováno jako přestupek. 

Domovní řád

Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
se sídlem
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(dále jen „společenství vlastníků“ nebo „SVJ“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
1
Úvodní ustanovení
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
1.1
Tento domovní řád je vytvořen za účelem zabezpečení pořádku a čistoty v domě, k zajištění podmínek řádného užívání
jednotek (dále společně jen jako „jednotky“) a společných prostor v domě tak, aby v domě bylo vytvořeno prostředí zajišťující všem vlastníkům a nájemcům řádný výkon jejich práv.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
1.2
Domovní řád konkrétně upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostor a společných částí domu, přičemž základní úprava vzájemných práv a povinností mezi společenstvím vlastníků jednotek a vlastníkem bytu se řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a stanovami společenství vlastníků.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
1.3
Ustanovení tohoto domovního řádu jsou závazná pro všechny osoby, které užívají jednotky, společné prostory a zařízení v budově, tj.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
1.4
Základní pravidla správy jsou v souladu s občanským zákoníkem obsažena ve stanovách SVJ.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
2
Vymezení pojmů
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
2.1
Bytovou jednotkou se rozumí samostatná jednotka, která je ohraničena vstupními dveřmi, přísluší k ní vlastní přívody teplé a studené vody, elektroměr a plynoměr. Konkrétně jde o soubor místnosti či místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k bydlení.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
2.2
Příslušenství bytové jednotky jsou vedlejší místnosti a prostory určené k tomu, aby byly s bytovou jednotkou užívány
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
2.3
Společnými částmi domu jsou zejména: základy, střecha, rozvody tepla, rozvody studené a teplé vody, plynu, elektřiny, kanalizace, anténa aj.

např. sklepní kóje (box) jež přísluší k dané jednotce, spižírna umístěná mimo bytovou jednotku atd.

Kommentar hinzufügen
Abbrechen
2.4
Společnými prostory domu jsou části určené pro společné užívání, zejména:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Dům spravuje správce, či výbor SVJ?
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
3
Práva a povinnosti vlastníků a nájemců jednotek
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
3.1
Práva a povinnosti vlastníků a nájemců jednotek upravuje zejména občanský zákoník a stanovy společenství vlastníků.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
3.2
Vlastníci jednotek jsou povinni řádně užívat předmětnou jednotku a společné prostory domu a současně odpovídají za správné užívání bytu i společných částí domu všemi osobami, které s nimi bydlí, které jsou u nich v bytě v pronájmu a které je navštěvují (dále jen „další osoby“).
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
3.3
Vlastník jednotky je povinen nahradit škody, které na jiných jednotkách nebo společných částech nebo zařízení domu způsobil on sám, další osoby nebo osoby, jimž umožnil vstup do budovy. Způsob a rozsah náhrady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
3.4
Vlastníci/nájemci jsou povinni při výkonu svých práv dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí zajišťující ostatním vlastníkům či nájemcům nerušený výkon jejich práv, zejména udržování pořádku a čistoty. Výkon práv a povinností vyplývajících z vlastnického či nájemního vztahu nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných osob a nesmí být v rozporu s dobrými mravy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
3.5
Vlastník/nájemce jednotky se zdrží všeho, co brání údržbě, opravě, přestavbě či jiné změně domu nebo pozemku, o nichž bylo řádně rozhodnuto, jsou-li prováděny uvnitř bytu nebo na společné části, která slouží výlučně k užívání vlastníky či nájemci jednotky, a umožní do nich přístup. To platí i pro umístění, údržbu a kontrolu zařízení pro měření spotřeby vody, plynu, tepla a jiných energií. Ve výjimečných případech, jako je například havárie či ohrožení života a zdraví osob atp., bude zajištěno zpřístupnění bytu policii i bez předchozího souhlasu vlastníka či nájemce bytové jednotky.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
3.6
Vlastník, který poskytne svou jednotku do pronájmu nebo ji přenechá k dočasnému užívání třetím osobám, je odpovědný za to, že tyto osoby budou dodržovat tento domovní řád v celém jeho rozsahu. V případě, že by osoby užívající jednotku nerespektovaly zásady spojené s tímto domovním řádem, vyzve správce vlastníka k nápravě či náhradě vzniklých škod.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
3.7
Vlastník jednotky je povinen dbát na správné označení zvonku do jednotky jménem svým nebo jménem osoby, jíž umožnil užívání jednotky.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
4
Rekonstrukce a stavební úpravy jednotek
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Je povoleno provádět stavební úpravy a udržovací práce v neděli a o svátcích?
4.1
Vlastník či nájemce je povinen oznámit ostatním vlastníkům či nájemcům jednotek rozsáhlejší stavební úpravy a udržovací práce v jednotce, a to takovým způsobem, aby vlastníci/nájemci ostatních jednotek měli možnost se s touto informací řádně seznámit.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
4.2
V případě, že
jednotky plánuje provádět hlučné práce trvající déle než
a déle než
, je povinen o svém záměru informovat písemně
a uvést předpokládaný časový rozsah hlučných a déletrvajících prací a kontakt na kompetentní osoby.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
4.3
Vlastník či nájemce je povinen tyto stavební úpravy a udržovací práce provádět takovým způsobem, aby neohrožovaly, nepoškozovaly či jakýmkoliv jiným způsobem nenarušovaly užívání společných částí domů a jednotek v domě.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
4.4
Tyto práce je povoleno provádět v pracovní dny v době od
do
, v sobotu od
do
. V neděli a o svátcích je povoleno tyto práce provádět od
do
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
4.5
V případě, že jsou prováděny úpravy jednotky, je vlastník či nájemce jednotky povinen dbát na dodržování pořádku ve společných částech domu. V případě, že dojde ke znečištění společných částí domu, je vlastník či nájemce povinen neprodleně zajistit jejich úklid. V případě nedodržení pořádku může správce zajistit úklid na náklady vlastníka jednotky, který je odpovědný za znečištění společných prostor. Je zakázáno nad míru přiměřenou místním poměrům obtěžovat sousedy hlukem, prachem, kouřem, plyny, parami, pachy a tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
5
Užívání společných prostor
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
5.1
Společné prostory domu se užívají jen k účelům odpovídajícím jejich povaze a určení tak, aby nedocházelo k omezování práv ostatních vlastníků v domě.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
5.2
Umisťování a odkládání jakýchkoliv předmětů není ve společných prostorách povoleno. Je nutné dbát na to, aby prostory, které vedou k východu z objektu a slouží jako únikové cesty, nebyly v případě vzniku požáru a jiné živelné katastrofy žádným způsobem zastavěny, nesmí na nich být ani omezený průchod. Těmito prostory se rozumí zejména
a jiné společné prostory s obdobným účelovým určením.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
5.3
Je zakázáno skladovat v domě látky snadno vznětlivé či jinak nebezpečné. Je zakázáno používání otevřeného ohně ve společných prostorách. Není dovoleno ukládat ve společných prostorách věci, které by mohly být zdrojem šíření hmyzu a hlodavců, a také je zakázáno ve společných prostorách uchovávat zvláštně aromatické látky vyžadující trvalé větrání.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
5.4
Technické zařízení v domě (rozvody el., vody apod.) musí být udržováno v náležitém stavu. Bez vědomí správce s nimi nesmí být manipulováno. Stejným způsobem musí být zacházeno i se zařízením sloužícím k požární ochraně.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
5.5
Vlastník každého bytu má právo na
ke každé ze společných uzamykatelných prostor
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
5.6
Ve sklepech a chodbách je zakázáno odstavovat motorová vozidla.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
5.7
Každý vlastník dbá na to, aby ve společných prostorách byla uzavřená okna. Předchází tím prochladnutí prvních nadpodlažních jednotek a znemožňuje tak přístup do společných prostor divokým zvířatům, holubům a podobným nežádoucím tvorům.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
5.8
V době od
do
je každý vlastník a další osoby povinni uzamykat dům.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
5.9
Klíče od společných prostor, které jsou uzamčeny z rozhodnutí společenství vlastníků, budou uloženy u
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
5.10
Ve všech společných prostorách je zakázáno kouřit.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
6
Vyvěšování a umisťování věcí
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
6.1
Vlastník či nájemce bytu nesmí bez souhlasu správce na vnější konstrukce
umísťovat jakákoli zařízení a předměty
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
6.2
Smetí a odpadky se vysypávají do popelnic nebo kontejnerů. Je přitom nutno dbát čistoty a vyhovět hygienickým a protipožárním opatřením.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
7
Domácí zvířata
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
7.1
Vlastník či nájemce bytové jednotky nese plnou odpovědnost za domácí zvířata, která jsou v bytě držena, a je současně povinen dbát na to, aby nedocházelo k rušení užívacího práva ostatních obyvatel domu, zejména pachem, hlukem a znečišťováním společných částí domu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
7.2
Chovatel domácích zvířat je povinen dbát na to, aby jeho zvíře neznečišťovalo společné prostory domu a přilehlý chodník. Současně je povinen neprodleně odstranit nečistotu způsobenou na místě, kde může být znečištění na obtíž obyvatelům domu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
7.3
Každý chovatel zvířete je povinen učinit taková opatření, aby chovem nebyl ohrožen život, zdraví a majetek jiných osob a aby se předcházelo občanskoprávním sporům.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
7.4
Chovatel, případně jiná osoba, která se pohybuje se psem ve společných prostorách domu, musí psa zajistit takovým způsobem, aby nemohl poškodit cizí ani společný majetek, nemohl obtěžovat a ohrožovat na zdraví jiné občany (tzn. mít psa na vodítku atp.).
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
7.5
V bytové jednotce je výslovně zakázáno chovat jakákoliv
zvířata.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8
Zajišťování čistoty a pořádku
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8.1
Vlastníci jednotek či nájemci a osoby s nimi společně žijící/bydlící jsou povinni udržovat v domě pořádek a čistotu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8.2
za pravidelné zametání a mytí schodů a chodeb, společných prostor, čištění schodišťových oken, zábradlí, osvětlovacích zařízení, vchodových dveří atd., a to v rozsahu a termínech dle dohody.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8.3
Čištění chodníků, včetně odklizení sněhu
a to v rozsahu a termínech dle dohody.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
9
Zachovávání klidu v domě
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
9.1
Vlastníci bytů či nájemci a další osoby s vlastníky bytů či nájemci žijící jsou povinni chovat se tak, aby bez oprávněného důvodu neobtěžovali sousedy nadměrným hlukem, zejména
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
9.2
Právo na nerušený odpočinek vyžaduje, aby v době nočního klidu, tj. od 22.00 do 6.00 hod., bylo zabráněno jakémukoliv hluku. V této době není dovoleno hrát na hudební nástroje, zpívat, hlučně se chovat, používat vysavače a jiné hlučné přístroje a vykonávat jakoukoliv činnost způsobující hluk.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
9.3
Zejména v době nočního klidu je třeba ztlumit
, aby hluk nezaléhal do okolí. Ten, kdo poruší klid v domě, bude písemně vyzván ke zjednání nápravy. Pokud nedojde ke zjednání nápravy, bude doporučeno stěžovateli podat návrh na projednání přestupku.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
10
Vznik požáru a mimořádných událostí
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
10.1
Každý vlastník či nájemce a návštěvník domu je povinen si počínat tak, aby nedošlo ke vzniku požáru. Každý požár je nutno neodkladně ohlásit na telefonní číslo 150.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
10.2
V případě mimořádných událostí se použije příslušné tísňové volání: Záchranná služba 155, Policie ČR 158 a neprodleně se takový případ nahlásí správci na tel. číslo
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
11
Závěrečná ustanovení
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
11.1
Domovním řádem nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
11.2
Porušení ustanovení domovního řádu může být posuzováno jako přestupek podle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, a zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
11.3
Tento domovní řád nabývá účinnosti dne
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V
dne
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
0.1
_____________________________________

podpis

Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Ich möchte, dass mein Dokument von einer Anwaltskanzlei verifiziert wird
Ilona Černochová | JUDr. Ilona Černochová, LL.M., advokátka
Mehr Infos anzeigen verbergen
Ich möchte KOSTENLOS über Terminfristen informiert werden
Das System wird Sie automatisch als Fristen im Rahmen der Vereinbarung informieren

Holen Sie sich dieses Dokument in PDF und Word

Dieses Dokument kostet 199 Kč (199,00 Kč mit Mehrwertsteuer)

Wir bitten um Geduld, das Dokument wird gerade für Sie vorbereitet.