Erstellen Sie Rámcovou kupní smlouvu na míru

Diese Vorlage wurde erstellt von: JUDr. Daniela Trávníčková, JUDr. Daniela Trávníčková, advokátka

Anleitung

  • Pokud opakovaně dodáváte nebo odebíráte zboží. Vhodné zejména pro živnostníky.
  • V případě, že chcete jednorázově prodat věc, můžete použít Kupní smlouvu.
  • Pro plnění smlouvy se Vám může hodit i Předávací protokol.
  • Jedná se o nepojmenovanou smlouvu; zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.

Rámcová kupní smlouva

TATO RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Prodávajícím je
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Jméno:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Datum narození:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rodné číslo:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvalé bydliště:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Telefon:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
E-mail:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(dále jako „Prodávající“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
a
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kupujícím je
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Jméno:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Datum narození:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rodné číslo:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvalé bydliště:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Telefon:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
E-mail:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(dále jako „Kupující“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
( Prodávající a Kupující dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Bude Zboží Prodávajícím upravováno dle přání zákazníka?
Zvolte ano například při prodeji reklamního zboží, tj. tehdy, když má prodávající na Zboží natisknout logo kupujícího.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Je Zboží dodáváno ve vratných obalech?
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Předmět Smlouvy
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Předmětem této Smlouvy je rámcová úprava právních vztahů Smluvních stran vznikajících při prodeji Zboží Prodávajícího.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V této Smlouvě „Zboží“ znamená
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V této Smlouvě „Obaly“ znamenají
a další předměty sloužící k zajištění Zboží během přepravy a skladování.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Prodávající se zavazuje odevzdávat Kupujícímu Zboží za podmínek uvedených v této Smlouvě a umožnit Kupujícímu nabytí vlastnického práva ke Zboží. Kupující se zavazuje toto Zboží převzít a zaplatit Prodávajícímu Kupní cenu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Tato Smlouva má povahu rámcové smlouvy, která upravuje podmínky sjednávání dílčích kupních smluv uzavíraných na základě objednávek Kupujícího, které budou mezi účastníky v budoucnu uzavírány na jednotlivé dodávky Zboží, jakož i další podmínky jako např. dodání Zboží, platební podmínky a jiné. Nebude-li v jednotlivých dílčích kupních smlouvách dohodnuto jinak, budou se tyto dílčí kupní smlouvy a vztahy z nich vyplývající řídit touto Rámcovou kupní smlouvou.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Objednávka
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kupující objednává Zboží
objednávkou. Za písemnou formu se
e-mail.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Osobou oprávněnou učinit za Kupujícího objednávku je
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kupující může písemně dodatečně sdělit Prodávajícímu seznam osob, které jsou oprávněny za něho činit objednávky.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Objednávka Kupujícího musí obsahovat alespoň:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
informaci, že se jedná o objednávku,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
označení Kupujícího,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
specifikaci Zboží,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
požadované množství Zboží,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
jednotkovou cenu Zboží,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
způsob a místo dodání Zboží,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
termín dodání Zboží,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
jméno a příjmení zaměstnance Kupujícího pověřeného k přejímce Zboží a/nebo SPZ vozidla Kupujícího pro přejímky Zboží ze skladu Prodávajícího,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
jméno, příjmení a funkce pověřeného zaměstnance Kupujícího či jiné osoby na straně Kupujícího, která objednávku vyhotovila,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(dále jako „Objednávka“).
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kupující doručí Objednávku Prodávajícímu jedním z následujících způsobů:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
písemně na adresu
,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
elektronicky na e-mailovou adresu
,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(dále jako „Doručení Objednávky“).
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Prodávající potvrdí doručení Objednávky přijaté e-mailem krátkou e-mailovou zprávou, že Objednávka byla přijata a předána ke zpracování, které slouží jako důkaz o doručení Objednávky.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Proces vzniku dílčí kupní smlouvy
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Vznik dílčí kupní smlouvy
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Dílčí kupní smlouva vzniká potvrzením Objednávky
Prodávajícího.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Potvrdí-li Prodávající Objednávku pouze co do části objednaného množství nebo jen některých položek Zboží, má se za to, že
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Potvrzení Objednávky Prodávajícím s uvedením jiné ceny za Zboží
považováno za protinávrh a nemá tedy za následek vznik dílčí kupní smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Potvrzení Objednávky s jinou nepodstatnou změnou
považováno za protinávrh a za splnění případných dalších podmínek nebrání vzniku dílčí kupní smlouvy již tímto Potvrzením.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V případě sporu o ceně jsou rozhodující údaje dle
zasílaného Kupujícímu a platného v den
Zboží.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Doručení písemností zasílaných e-mailem ve smyslu tohoto článku druhá strana potvrdí krátkou e-mailovou zprávou. Nebude-li toto potvrzení zasláno do
dnů od odeslání e-mailové zprávy, má se za to, že zpráva
doručena.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Dodací podmínky
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Chcete stanovit podmínky dodání Zboží pomocí pravidel Incoterms?
Nebude-li v Objednávce uveden způsob dodání Zboží, Prodávající dodá Zboží Kupujícímu za podmínek Incoterms
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Prodávající je oprávněn dodat Kupujícímu Zboží uvedené v Objednávce s tolerancí podle následujících pravidel:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
množství skutečně dodaného Zboží od množství Zboží sjednaného kupní smlouvou se může lišit maximálně o
,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
množství skutečně dodaného Zboží od množství Zboží sjednaného kupní smlouvou, pokud se Zboží liší v barevném provedení, se může lišit maximálně o
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kupující je oprávněn odmítnout převzetí Zboží nad uvedenou toleranci.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Při dodávce Zboží do místa Kupujícího je Zboží dodáváno do
dnů ode dne uzavření dílčí kupní smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Veškeré dodávky se uskutečňují s výhradami a omezeními, které vyplývají z událostí mimo kontrolu Prodávajícího, zejména nastalými v silniční dopravě.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Dokladem o dodání a množstevní přejímce Zboží je Dodací list potvrzený zástupci Prodávajícího a Kupujícího. Dodací list obsahuje nejméně tyto údaje:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
obchodní firmu, IČ a sídlo resp. jméno, příjmení, IČ a místo podnikání Prodávajícího a Kupujícího;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
datum dodání;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
množství a druh vratných obalů dodaných se Zbožím;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
množství a druh vratných obalů vrácených Kupujícím;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
jméno, příjmení, pozici a podpis pověřeného zaměstnance Kupujícího, případně razítko Kupujícího.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zástupcem Prodávajícího při přejímce Zboží je
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zástupcem Kupujícího oprávněným k přejímce v místě provozovny Kupujícího je
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zástupcem Kupujícího pro přejímku ve skladu Prodávajícího je
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Prodávající může odmítnout Zboží vydat, dokud totožnost zástupce Kupujícího vhodným způsobem neověří.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kupující je při přejímce povinen zkontrolovat množství Zboží. Pokud zjistí množstevní nedostatky Zboží, je povinen je vytknout okamžitě při přejímce, před podpisem dodacího listu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V případě rozporu mezi údaji o netto hmotnosti na obalech Zboží a hmotností Zboží uvedené na dodacím listu je rozhodující
. V takovém případě jsou zástupci Prodávajícího a Kupujícího povinni skutečnou hmotnost na dodacím listu vyznačit, předtištěný údaj na dodacím listě přeškrtnout a tuto změnu stvrdit svými podpisy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Pokud není v dodacím listu uveden údaj o vrácených vratných obalech, má se za to, že žádné obaly vráceny nebyly.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Údaje o netto hmotnosti dodaného Zboží, počtu dodaných kusů Zboží, vratných obalů a o počtu vrácených vratných obalů potvrzené zástupci Kupujícího a Prodávajícího v dodacím listu jsou nesporným podkladem pro vyúčtování a fakturaci Kupní ceny.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Platební podmínky
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Veškeré ceny se vždy rozumí v
, pokud není výslovně uvedeno jinak.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Prodávající Kupní cenu vyúčtuje fakturou každou jednotlivou dodávku, a to vždy podle údajů uvedených na dodacím listu, který potvrdila strana Kupující.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Datem zdanitelného plnění se rozumí den dodání Zboží.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Faktura za Zboží musí obsahovat náležitosti dle obecně závazných právních předpisů.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
K cenám Zboží a služeb se účtuje DPH dle právních předpisů platných a účinných v den uskutečnění zdanitelného plnění.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Vratné obaly jsou fakturovány společně se Zbožím.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kupující může během kalendářního roku vrátit stejné množství a druh vratných obalů, které mu byly dodány. Vrácené obaly se zaúčtují formou dobropisu. Smluvní strany se dohodly, že Prodávající automaticky provede zápočet dobropisované částky za vrácené obaly proti příslušné části pohledávky za dodání Zboží a vratných obalů v nejbližší faktuře.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Splatnost faktury činí
dnů a počítá se vždy od
, a to i v případě nutnosti vystavení opravné nebo nové faktury.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Smluvní pokuta
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V případě, že Prodávající poruší povinnost dodat Zboží dle dohodnuté tolerance podle čl. 4.2 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši
z dohodnuté Kupní ceny. Kupující pro ten případ
právo od předmětné Dílčí kupní smlouvy odstoupit.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V případě, že se Prodávající ocitne v prodlení s povinností dodat Zboží, zavazuje se Kupujícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši
z Kupní ceny za každý den prodlení až do splnění povinnosti řádně dodat Zboží.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V případě, že se Kupující ocitne v prodlení s povinností zaplatit Kupní cenu, zavazuje se Prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši
z Kupní ceny za každý den prodlení až do úplného zaplacení dlužné částky.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Smluvní pokuta
náhradu škody a poškozená Smluvní strana nemá právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Záruky, reklamace a vratky Zboží
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Prodávající prohlašuje, že dodávané Zboží je bez právních vad.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Prodávající odpovídá za to, že dodané Zboží je v souladu s dílčí kupní smlouvou, má jakost a užitné vlastnosti dílčí kupní smlouvou požadované, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro Zboží takového typu obvyklé, odpovídá požadavkům právních předpisů a je dodáno v množství podle dílčí kupní smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Prodávající poskytuje na Zboží záruku za jakost časově vymezenou
v souladu s příslušnými právními předpisy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V případě, že výrobce příslušného Zboží poskytuje delší záruční dobu, poskytne ji i Prodávající Kupujícímu. Tuto prodlouženou záruční lhůtu deklaruje Prodávající Kupujícímu písemně, na základě požadavku Kupujícího.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Za zjevné vady se považují zejména:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
vady obalu bránící dalšímu zamýšlenému užití Zboží;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
zjevné senzorické vady;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
neodpovídající teplota Zboží při dodání (zejm. v případě dodání Zboží, které se rychle kazí);
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
S ohledem na povahu dodávaného Zboží Smluvní strany sjednávají, že Kupující je oprávněn reklamovat kvalitativní vady Zboží výhradně v následujících lhůtách:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
zjevné vady Zboží musí být vytknuty
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Veškeré vratky musí být Prodávajícímu předem nahlášeny e-mailem nebo telefonicky, a to bez zbytečného odkladu po zjištění vad.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Vrácené Zboží musí splňovat následující náležitosti a musí být vráceno s následujícími doklady:
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kupující bere na vědomí, že žádný zaměstnanec či zástupce Prodávajícího není oprávněn převzít vrácené Zboží, které nesplňuje Náležitosti vratky.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V případě, že vady dodaného Zboží budou reklamovány jiným způsobem než způsobem stanoveným v čl. 7 této Smlouvy, má se za to, že zboží bylo dodáno bez vad.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvání Smlouvy
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Tato Smlouva je uzavřena na dobu
, a to do
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Chcete automatické prodlužování této Smlouvy?
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Automatické prodloužení
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Doba trvání této Smlouvy se automaticky prodlužuje o dalších
, pokud alespoň jedna ze stran
k poštovní přepravě a/nebo doručí
, které je uvedeno v článku 8 této Smlouvy, písemné oznámení, že trvá na jejím prodloužení.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Ostatní práva a povinnosti stran
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Smluvní strany se dohodly, že úrok z prodlení s úhradou peněžité pohledávky vzniklé dle této Smlouvy činí
% z dlužné částky
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kupující se zavazuje dodržovat technické pokyny Prodávajícího ve vztahu ke Zboží a jeho použití, a umožnit tak Prodávajícímu kontrolu spolehlivosti Zboží.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kupující se zavazuje vést evidenci reklamací Zboží, které provedou jeho odběratelé, tj. třetí osoby, jež zakoupily Zboží odebrané Kupujícím na základě této Smlouvy, a jím dále distribuované. Kupující se zavazuje informovat Prodávajícího o přijatých reklamacích a podniknout veškeré kroky, které budou zapotřebí v souvislosti s účinným upozorňováním svých zákazníků na případná rizika týkající se Zboží a jeho spolehlivosti, mimo jiné je vyzvat, aby se s rizikovým Zbožím dostavili za účelem jeho oprav k Prodávajícímu, nebo v souvislosti s realizací opatření na stažení Zboží, vznikne-li taková potřeba.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kupující se zavazuje informovat Prodávajícího o poznatcích, stížnostech nebo sporech souvisejících se Zbožím.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kupující se zavazuje, že nebude na Zboží provádět žádné úpravy s výjimkou takových úprav, ke kterým dá Prodávající předchozí písemný souhlas.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kupující se zavazuje zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které tvoří obchodní či jiné tajemství Prodávajícího a o kterých se zaměstnanci Kupujícího dozví při výkonu služby. Tato povinnost trvá i po skončení platnosti a účinnosti této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rozhodné právo
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Závěrečná ustanovení
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Tato Smlouva vylučuje jakékoli použití všeobecných obchodních podmínek Smluvních stran.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Je-li v této Smlouvě určena lhůta podle dnů, má se za to, že se jedná o dny kalendářní, není-li výslovně uvedeno jinak.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V
, dne
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____________________________________
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V
, dne
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____________________________________
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Ich möchte, dass mein Dokument von einer Anwaltskanzlei verifiziert wird
JUDr. Daniela Trávníčková | JUDr. Daniela Trávníčková, advokátka
Mehr Infos anzeigen verbergen
Ich möchte KOSTENLOS über Terminfristen informiert werden
Das System wird Sie automatisch als Fristen im Rahmen der Vereinbarung informieren

Holen Sie sich dieses Dokument in PDF und Word

Dieses Dokument kostet 199 Kč (199,00 Kč mit Mehrwertsteuer)

Wir bitten um Geduld, das Dokument wird gerade für Sie vorbereitet.