Erstellen Sie Příkazní smlouvu na míru

Diese Vorlage wurde erstellt von: Mgr. Pavel Kosař, Mgr. Pavel Kosař

Anleitung

  • Pokud potřebujete obstarat nebo ostaráváte pro někoho určité záležitosti.
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.
  • I přesto, že je úprava příkazní smlouvy dispozitivní úpravou a strany si mohou většinu věcí ujednat, dbejte na to, aby si Vámi zvolená ustanovení neodporovala, případně aby nebyla ve vztahu k předmětu smlouvy nepřiměřeně přísná (např. příliš vysoká smluvní pokuta při porušení povinností příkazce atd.). Pak by taková ustanovení mohla být neplatná.
  • Pro obstarání záležitostí bude v mnoha případech nutné vystavit ještě plnou moc (zejména pak k jednání s úřady či soudy).
  • Pokud je pro splnění příkazu nutné předat nějaké věci či listiny, doporučujeme si o takovém předání vyhotovit Předávací protokol, tím předejdete problémům při řešení otázky, zda měl Příkazník dostatečné informace a podklady k jednání za Příkazce.
  • Vystavujte si alespoň jednoduché doklady o předání finančních prostředků mezi stranami, dílčí pokyny po podpisu smlouvy se snažte formulovat alespoň e-mailovou komunikací, abyste se k jejich ověření mohli později vrátit a překontrolovat je. 
  • Pokud pro někoho soustavně poskytujete služby (tzv. na paušál), můžete využít Smlouvu o poskytování služeb.
  • Pokud něco vytváříte, můžete použít Smlouvu o dílo.
  • V případě, že vytváříte díla pro jednoho klienta opakovaně, můžete použít Rámcovou smlouvu o dílo.
  • Pokud se Vám nehodí ani jedna z nich, zkuste Smlouvu o spolupráci.

Příkazní smlouva

Kommentar hinzufügen
Abbrechen
TATO PŘÍKAZNÍ SMLOUVA (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Příkazníkem je
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Jméno:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Datum narození:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rodné číslo:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvalé bydliště:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Telefon:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
E-mail:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(dále jako „Příkazník“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
a
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Příkazcem je
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Jméno:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Datum narození:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rodné číslo:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvalé bydliště:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Telefon:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
E-mail:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(dále jako „Příkazce“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
( Příkazník a Příkazce dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Předmět Smlouvy
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Příkazník se tímto zavazuje pro Příkazce obstarat
následující záležitosti:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(dále jako „Příkaz“).
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Příkazce se zavazuje za provedení Příkazu Příkazníkovi zaplatit Odměnu za podmínek uvedených v této Smlouvě.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Práva a povinnosti při plnění příkazu
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Příkazník
právo se odchýlit od pokynů Příkazce, a to
Příkazce uzná za vhodné podle svého uvážení.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Příkazník
povinen upozornit Příkazce na zřejmě nesprávný pokyn, a to bez zbytečného odkladu, a s jeho plněním vyčkat až do doby, než Příkazce potvrdí Příkazníkovi, že na splnění pokynu i přesto trvá.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Příkazník
provést Příkaz osobně. Svěří-li Příkazník provedení Příkazu jinému, odpovídá, jako by Příkaz prováděl sám.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Příkazník
právo přerušit provádění Příkazu v případě prodlení Příkazce se zaplacením jakéhokoli finančního plnění Příkazníkovi, a to až do momentu zaplacení finančního plnění, se kterým je Příkazce v prodlení.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Náklady a hotové výdaje Příkazníka
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Příkazník
právo na úhradu hotových výdajů a účelně vynaložených nákladů souvisejících s provedením Příkazu od Příkazce vedle Odměny.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Příkazce si vyhrazuje právo veškeré náklady a hotové výdaje Příkazníka předem schválit a neučiní-li tak a Příkazník přesto náklady nebo hotové výdaje vynaloží, nemá Příkazce povinnost takové náklady a hotové výdaje Příkazníkovi nahradit.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Příkazník
právo na náhradu účelně vynaložených nákladů a hotových výdajů i v případě, že se výsledek Příkazu nedostaví. To však neplatí, pokud se výsledek Příkazu nedostaví v důsledku porušení povinností Příkazníka.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Příkazník je povinen Příkazci veškeré náklady a hotové výdaje související s prováděním Příkazu řádně vyúčtovat a Příkazce je povinen Příkazníkovi veškeré náklady a hotové výdaje uhradit do
dnů od doručení vyúčtování Příkazci.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Smluvní strany ujednávají, že náklady a hotové výdaje související s prováděním Příkazu nesmí přesáhnout ve svém souhrnu částku
+ slovy
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Záloha na náklady a hotové výdaje
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Bude příkazce dávat příkazníkovi zálohu na jeho hotové výdaje (tedy nikoli na odměnu)?
Příkazce se zavazuje poskytnout Příkazníkovi zálohu na účelně vynaložené náklady a hotové výdaje Příkazníka související s prováděním Příkazu, a to v částce
+ slovy
, kterou se Příkazce zavazuje zaplatit Příkazníkovi ve lhůtě
dnů od
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Lhůta pro provedení Příkazu
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Příkazník se zavazuje provést Příkaz
s ohledem na náročnost a rozsah Příkazu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Odměna
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Příkazce se zavazuje zaplatit Příkazníkovi za provedení Příkazu odměnu ve výši
+ slovy
(dále jako „Odměna“).
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Odměna je uvedena
DPH.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Příkazník
právo na zaplacení Odměny i v případě, že se výsledek Příkazu nedostaví. To však neplatí, pokud se výsledek Příkazu nedostaví v důsledku porušení povinností Příkazníka.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Platební podmínky
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Odměna má být zaplacena Příkazníkovi
Jakým způsobem si přejete nastavit splatnost ceny za dílo?
Příkazce se zavazuje platit jakékoliv finanční plnění podle této Smlouvy Příkazníkovi
na výše uvedené adrese
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Odměna je splatná
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
O zaplacení Odměny nebo jakékoliv její části bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující zaplacení Odměny.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Právní jednání za Příkazce
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Příkazník
právo při plnění Příkazu za Příkazce právně jednat, a v této souvislosti se Příkazce zavazuje při uzavření této Smlouvy udělit Příkazníkovi písemnou plnou moc a Příkazník se zavazuje ji akceptovat.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Plná moc bez dalšího zaniká spolu se zánikem účinnosti této Smlouvy, nejpozději však spolu se splněním Příkazu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvání a ukončení této Smlouvy
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Tato Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do splnění Příkazu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Příkazce
právo tuto Smlouvu vypovědět, a to
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Příkazník
právo tuto Smlouvu vypovědět, a to
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Výpovědní doba činí
dnů a počíná běžet
po dni, ve kterém byla písemná výpověd doručena druhé Smluvní straně.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Odpovědnost za škodu
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Příkazník má odpovídat za škodu
Jak bude zhotovitel díla odpovídat za škodu způsobenou objednateli špatně provedeným dílem?
Příkazník
povinnost nahradit Příkazci škodu, která mu vznikla v souvislosti s plněním Příkazu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Důvěrnost
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Příkazník se zavazuje, že nezpřístupní ani nepoužije žádnou informaci obchodní a/nebo výrobní povahy, se kterou se seznámí v souvislosti s plněním této Smlouvy, zejména nezpřístupní ani nepoužije:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
žádnou takovou informaci obsaženou v této Smlouvě,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
databázi zákazníků Příkazce ani kontakty na ně,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
cenovou politiku Příkazce,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
marketingovou strategii Příkazce,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
informace o uzavřených smlouvách a dodavatelích Příkazce,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
způsob fungování závodu (podniku) Příkazce,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
strategická rozhodnutí a podnikatelské záměry Příkazce.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(dále jen „Důvěrná informace“).
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 11.1 této Smlouvy platí s výjimkou případů, kdy:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Příkazce udělil předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím Důvěrné informace,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít Důvěrnou informaci,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
takové zpřístupnění nebo použití Důvěrné informace je nezbytné pro realizaci této Smlouvy,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
je to podle jakékoliv smlouvy nebo dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dovoleno.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Příkazce tímto dává Příkazníkovi souhlas k tomu, aby jej Příkazník uváděl jako svého zákazníka.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Příkazník bere na vědomí, že Důvěrné informace tvoří obchodní tajemství Příkazce.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Smluvní pokuta
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V případě, že se Příkazce dostane do prodlení se zaplacením Odměny nebo její části podle článku 7 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Příkazníkovi smluvní pokutu ve výši
% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení příslušné částky.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V případě, že se Příkazník dostane do prodlení s provedením Příkazu podle odst. 5.1 této Smlouvy, zavazuje se Příkazci zaplatit smluvní pokutu ve výši
% z Odměny za každý den prodlení až do provedení Příkazu, nebo do momentu ukončení účinnosti této Smlouvy, podle toho, která okolnost nastane dříve.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V případě, že Příkazník poruší jakoukoliv svou povinnost mlčenlivosti uvedenou v článku 11 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Příkazci smluvní pokutu ve výši
+ slovy
za každé jednotlivé porušení uvedené povinnosti.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Smluvní pokuta
náhradu škody a poškozená Smluvní strana nemá právo požadovat náhradu škody od druhé Smluvní strany.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Vyšší moc
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této Smlouvy po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné požadovat, aby neplnění svých povinností z této Smlouvy v důsledku vyšší moci předešly.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Za vyšší moc je pro účely této Smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli Smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době vzniku této Smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této Smlouvy považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silné vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, stávka nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu Smluvních stran.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazků podle této Smlouvy pozastavuje do doby odstranění následků vyšší moci.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rozhodné právo
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Závěrečná ustanovení
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V
dne
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____________________________________
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V
dne
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____________________________________
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen

Plná moc

Jméno: _____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Datum narození: _____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rodné číslo: _____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvalé bydliště: _____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
a
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(dále jako „Příkazce“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
tímto zmocňuje
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Jméno: _____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Datum narození: _____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rodné číslo: _____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvalé bydliště: _____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(dále jako „Příkazník“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
v souvislosti s příkazní smlouvou mezi nimi uzavřenou k tomu, aby jej zastupoval při těchto právních úkonech:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Příkazník má právo vykonávat všechna právní jednání a/nebo faktické úkony spojené s předmětem této plné moci.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V
dne
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____________________________________
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V
dne
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____________________________________
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Ich möchte, dass mein Dokument von einer Anwaltskanzlei verifiziert wird
Mgr. Pavel Kosař | Mgr. Pavel Kosař
Mehr Infos anzeigen verbergen
Ich möchte KOSTENLOS über Terminfristen informiert werden
Das System wird Sie automatisch als Fristen im Rahmen der Vereinbarung informieren

Holen Sie sich dieses Dokument in PDF und Word

Dieses Dokument kostet 199 Kč (199,00 Kč mit Mehrwertsteuer)

Wir bitten um Geduld, das Dokument wird gerade für Sie vorbereitet.