Créer votre návrh na určení otcovství na míru

Ce modèle a été préparé par: Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instructions

Matkou dítěte je žena, která je porodila. Otcovství se ale určuje na základě právních domněnek. Právní úprava je obsažena v § 776 a následující občanského zákoníku. Pokud žádná z domněnek nevede k určení otcovství, tak může matka, dítě i muž, který tvrdí, že je otcem, navrhnout, aby otcovství určil soud. Toto právě řeší tento vzor.

Podle zákona se má za to, že otcem je muž, který s matkou dítěte souložil v době, od které neprošlo do narození dítěte méně než sto šedesát a více než tři sta dní, ledaže jeho otcovství vylučují závažné okolnosti. K prokázání naplnění této domněnky bude vedeno dokazování. Lze provést i zkoušku DNA. 

S tímto řízením je ze zákona spojeno řízení o péči o nezletilého a určení výživného. Proto bude řízení vedeno i ve vztahu ke zjištění poměrů dítěte, majetkových poměrů rodičů a soud bude muset rozhodnout, v čí péči dítě bude a stanoví výživné.

Návrh podává
Ajouter un commentaire
Annuler
Název soudu:
Ajouter un commentaire
Annuler
Ulice a č. p.:
Ajouter un commentaire
Annuler
Město a PSČ:
Ajouter un commentaire
Annuler
V
, dne
Ajouter un commentaire
Annuler
Nezletilý:
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
Pohlaví
, datum narození
, bytem
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
Matka
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
Datum narození:
Ajouter un commentaire
Annuler
Trvalé bydliště:
Ajouter un commentaire
Annuler
(dále jako „Matka“)
Ajouter un commentaire
Annuler
Domnělý otec
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
Datum narození:
Ajouter un commentaire
Annuler
Trvalé bydliště:
Ajouter un commentaire
Annuler
(dále jako „Domnělý otec“)
Ajouter un commentaire
Annuler
Věc: Návrh domnělého otce na určení otcovství
Ajouter un commentaire
Annuler
_________________________________________________________________
Ajouter un commentaire
Annuler
Přílohy:
Ajouter un commentaire
Annuler
Doklad o příjmech otce
Ajouter un commentaire
Annuler
Rodný list nezletilého
Ajouter un commentaire
Annuler
Určení otcovství
Ajouter un commentaire
Annuler
Podle zákona platí, že nedojde-li k určení otcovství podle § 776, 777 nebo 778, ani podle § 779 občanského zákoníku, může matka, dítě i muž, který tvrdí, že je otcem, navrhnout, aby otcovství určil soud. Přitom se má za to, že otcem je muž, který s matkou dítěte souložil v době, od které neprošlo do narození dítěte méně než sto šedesát a více než tři sta dní, ledaže jeho otcovství vylučují závažné okolnosti (rozhodná doba).
Ajouter un commentaire
Annuler
K určení otcovství podle § 776, 777 nebo 778, ani podle § 779 občanského zákoníku nedošlo, proto podávám tento návrh.
Ajouter un commentaire
Annuler
S matkou jsem se seznámil
. Náš vztah se stal intimním. Zhruba v 
jsem zjistil, že je matka těhotná.
Ajouter un commentaire
Annuler
Protože jsem v rozhodné době s matkou souložil, jsem přesvědčen, že jsem otcem já. Žádné závažné okolnosti přitom moje otcovství nevylučují.
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
Výzva k podpisu souhlasného prohlášení před matričním úřadem?
Ajouter un commentaire
Annuler
Vyzval jsem matku k podpisu souhlasného prohlášení před matričním úřadem. Ta
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Pevně věřím, že matka mé otcovství v řízení před soudem potvrdí. V případě, že jej popře, navrhuji, aby byl soudem ustanoven znalec z oboru zdravotnictví, odvětví genetika, ke zjištění mého otcovství.
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
Důkazy:
Ajouter un commentaire
Annuler
rodný list dítěte
Ajouter un commentaire
Annuler
svědecká výpověď matky
Ajouter un commentaire
Annuler
svědecká výpověď domnělého otce
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
Úprava péče a stanovení výživného
Ajouter un commentaire
Annuler
Podle § 422 z. z. ř. s. je s řízením o určení otcovství spojeno řízení o péči o nezletilé dítě a o výživě nezletilého dítěte. Z tohoto důvodu uvádím následující.
Ajouter un commentaire
Annuler
_____ žije v současné době
. Nezletilý
zdravotní potíže. Měsíční náklady na nezletilého činí pravidelně
+ slovy
, sestávají z
a jsou hrazeny tak, že
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Znáte podrobnosti o zaměstnání druhého rodiče?
Ajouter un commentaire
Annuler
zaměstnán jako
u
a můj průměrný čistý měsíční příjem činí
+ slovy
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Podrobnosti o zaměstnání a měsíčních příjmech matky neznám a žádám proto soud, aby tyto skutečnosti zjistil u příslušných správních orgánů a případně vyžádal od zaměstnavatele příslušná potvrzení o výši průměrné čisté měsíční mzdy.
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
Důkazy:
Ajouter un commentaire
Annuler
doklad o příjmech otce
Ajouter un commentaire
Annuler
Petit
Ajouter un commentaire
Annuler
S ohledem na výše uvedené navrhuji, aby soud vydal následující:
Ajouter un commentaire
Annuler
r o z s u d e k :
Ajouter un commentaire
Annuler
Určuje se, že _____, nar. _____, je otcem nezletilého dítěte, kterým je _____, nar. _____, z matky, kterou je _____, nar. _____.
Ajouter un commentaire
Annuler
Nezletilý _____, datum narození _____, se svěřuje do
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Otec je povinen přispívat na výživu nezletilého částkou
+ slovy
měsíčně splatnou vždy do každého
. dne v měsíci předem k rukám matky, počínaje dnem právní moci rozhodnutí.
Ajouter un commentaire
Annuler
Otec je oprávněn stýkat se s nezletilým každý
týden v roce od
od
hodin do
do
hodin
, a dále každý rok
, a to konkrétně od
od
hodin do
do
hodin.

Styk s nezletilým není nutně třeba upravit. Tato úprava nevyžaduje schválení soudem.

Pokud jsou rodiče schopni domluvit se, bývá lepší styk neupravovat a dohodnout se na styku mimosoudně. 

Ajouter un commentaire
Annuler
Matka je povinna nezletilého na styk řádně připravit a styk otci umožnit.
Ajouter un commentaire
Annuler
nezletilého převezme a odevzdá druhému rodiči v místě bydliště
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Chci žádat náhradu nákladů řízení?
Ajouter un commentaire
Annuler
Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení
Ajouter un commentaire
Annuler
________________________
Ajouter un commentaire
Annuler
_____
Ajouter un commentaire
Annuler
Je veux faire vérifier le document par un cabinet d'avocat
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Afficher plus d'informations Cacher
Je veux être prévenu(e) quand les dates limites approchent GRATUITEMENT
Le système vous prévenira automatiquement quand les dates d'échéance dans le contrat approchent

Obtenez ce document aux formats PDF et Word

Ce document coûte 199 Kč (199,00 Kč avec la TVA)

Veuillez patienter, le document est en train d'être généré.