Créer votre Smlouvu o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál

Ce modèle a été préparé par: Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instructions

  • použijte, pokud chcete společnosti poskytnout finance nebo jiný majetek bez toho, abyste zvyšovali základní kapitál společnosti. Poskytnutí příplatku mimo základní kapitál je efektivní a rychlý způsob, jak poskytnout společnosti finance na krytí jejich potřeb. 
  • k poskytnutí příplatku je třeba, aby poskytnutí příplatku umožnila společenská smlouva, nebo aby s tím souhlasil statutární orgán
  • nepeněžitý příplatek musí být oceněn znaleckým posudkem
  • věnujte patřičnou pozornost úpravě vrácení příplatku, kdy zákon je v tomto ohledu poměrně stručný
  • zákonnou úpravu naleznete zde

Smlouva o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál

TATO SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PŘÍPLATKU MIMO ZÁKLADNÍ KAPITÁL (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Ajouter un commentaire
Annuler
Typ smluvní strany:
Ajouter un commentaire
Annuler
Jméno:
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Datum narození:
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Rodné číslo:
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Trvalé bydliště:
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Telefon:
.
Ajouter un commentaire
Annuler
E-mail:
.
Ajouter un commentaire
Annuler
(dále jako " Společník ").
Ajouter un commentaire
Annuler
a.
Ajouter un commentaire
Annuler
Společnost je:
Ajouter un commentaire
Annuler
Firma:
.
Ajouter un commentaire
Annuler
IČO:
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Sídlo:
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Za kterou jedná:
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Telefon:
.
Ajouter un commentaire
Annuler
E-mail:
.
Ajouter un commentaire
Annuler
(dále jako " Společnost ").
Ajouter un commentaire
Annuler
(Společník a Společnost dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana").
Ajouter un commentaire
Annuler
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Ajouter un commentaire
Annuler
1
Úvodní ustanovení
Ajouter un commentaire
Annuler
1.1
Smyslem této smlouvy je upravit práva a povinnosti smluvních stran souvisejících se závazkem Společníka poskytnout Společnosti dobrovolný příplatek mimo základní kapitál ve smyslu § 163 zákona č. 90/2012 Sb, o obchodních společnostech a družstvech (dále jen "ZOK").
Ajouter un commentaire
Annuler
2
Společník
Ajouter un commentaire
Annuler
Společník je jediným společníkem ve společnosti?
Ajouter un commentaire
Annuler
2.1
Smluvní strany prohlašují, že Společník je jediným společníkem společnosti, tj. vlastní celkový podíl na společnosti o velikosti 100 % základního kapitálu společnosti.
Ajouter un commentaire
Annuler
3
Poskytnutí příplatku
Ajouter un commentaire
Annuler
Dobrovolný příplatek bude:
Ajouter un commentaire
Annuler
3.1
Společník se tímto zavazuje, že Společnosti na vytvoření vlastního kapitálu mimo základní kapitál poskytne dobrovolný příplatek ve smyslu § 163 ZOK (dále jen „Dobrovolný příplatek") dle dále uvedených pravidel. Společnost tento Dobrovolný příplatek přijímá a zavazuje se s ním nakládat dle této Smlouvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
3.2
Poskytnutí příplatku podle této Smlouvy nemá vliv na výši základního kapitálu Společnosti.
Ajouter un commentaire
Annuler
3.3
Společník se zavazuje poskytnout Společnosti Dobrovolný příplatek v penězích ve výši
+ slovy
, a to ve lhůtě do
bezhotovostním převodem na účet Společnosti
/
, pod VS
.
Ajouter un commentaire
Annuler
3.4
Smluvní strany se dohodly, že Dobrovolný příplatek je možné poskytnout i po částech; v takovém případě jsou platební údaje stejné.
Ajouter un commentaire
Annuler
4
Souhlas s poskytnutím příplatku
Ajouter un commentaire
Annuler
4.1
Jednatel Společnosti udělil s poskytnutím Dobrovolného příplatku souhlas. Jednatel podpisem této Smlouvy tento svůj souhlas za Společnost potvrzuje.
Ajouter un commentaire
Annuler
5
Vrácení příplatku
Ajouter un commentaire
Annuler
5.1
Společník je oprávněn žádat po Společnosti vrácení Dobrovolného příplatku, a to i jen jeho část, nebude-li to v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se ZOK, a budou-li splněny všechny podmínky stanovené právními předpisy, společenskou smlouvou Společnosti a touto Smlouvou.
Ajouter un commentaire
Annuler
5.2
V případě převodu či přechodu obchodního podílu Společníka na jinou osobu přechází s převodem i právo na vrácení poskytnutého příplatku, protože příplatek je ze své povahy vázán na podíl jako takový, nikoliv na osobu, která jej poskytla.
Ajouter un commentaire
Annuler
Stanovit další podmínky pro vrácení příplatku?
Ajouter un commentaire
Annuler
5.3
Společnost se zavazuje za předpokladu, že budou splněny podmínky stanovené v článku 5.1 této Smlouvy, vrátit Společníkovi poskytnutý Dobrovolný příplatek nebo jeho část v rozsahu určeném v žádosti Společníka, a to nejpozději do
dnů ode dne doručení takové žádosti.
Ajouter un commentaire
Annuler
6
Rozhodné právo
Ajouter un commentaire
Annuler
6.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. § 163 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů.
Ajouter un commentaire
Annuler
7
Závěrečná ustanovení
Ajouter un commentaire
Annuler
7.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
7.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
7.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
7.4
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Ajouter un commentaire
Annuler
7.5
Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
7.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
7.7
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Ajouter un commentaire
Annuler
7.8
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Ajouter un commentaire
Annuler
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Ajouter un commentaire
Annuler
V
, dne
.
Ajouter un commentaire
Annuler
_____________________________________.
Ajouter un commentaire
Annuler
_____.
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
V
, dne
.
Ajouter un commentaire
Annuler
_____________________________________.
Ajouter un commentaire
Annuler
_____ zastoupena _____.
Ajouter un commentaire
Annuler
Je veux faire vérifier le document par un cabinet d'avocat
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Afficher plus d'informations Cacher
Je veux être prévenu(e) quand les dates limites approchent GRATUITEMENT
Le système vous prévenira automatiquement quand les dates d'échéance dans le contrat approchent

Obtenez ce document aux formats PDF et Word

Ce document coûte 199 Kč (199,00 Kč avec la TVA)

Veuillez patienter, le document est en train d'être généré.