Créer votre Smlouvu o spolupráci na míru

Ce modèle a été préparé par: Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instructions

Smlouva o spolupráci

TATO SMLOUVA O SPOLUPRÁCI (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Ajouter un commentaire
Annuler
Typ smluvní strany:
Ajouter un commentaire
Annuler
Jméno:
Ajouter un commentaire
Annuler
Datum narození:
Ajouter un commentaire
Annuler
Rodné číslo:
Ajouter un commentaire
Annuler
Trvalé bydliště:
Ajouter un commentaire
Annuler
Telefon:
Ajouter un commentaire
Annuler
E-mail:
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
(dále jako „Smluvní strana 1“)
Ajouter un commentaire
Annuler
a
Ajouter un commentaire
Annuler
Typ smluvní strany:
Ajouter un commentaire
Annuler
Jméno:
Ajouter un commentaire
Annuler
Datum narození:
Ajouter un commentaire
Annuler
Rodné číslo:
Ajouter un commentaire
Annuler
Trvalé bydliště:
Ajouter un commentaire
Annuler
Telefon:
Ajouter un commentaire
Annuler
E-mail:
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
(dále jako „Smluvní strana 2“)
Ajouter un commentaire
Annuler
( Smluvní strana 1 a Smluvní strana 2 dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Ajouter un commentaire
Annuler
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Ajouter un commentaire
Annuler
1
Předmět Smlouvy
Ajouter un commentaire
Annuler
1.1
Smluvní strany touto Smlouvu upravují svá vzájemná práva a povinnosti při spolupráci Smluvních stran a zavazují se postupovat při spolupráci v souladu s touto Smlouvou a s řádnou péčí a dodržovat všechna práva a povinnosti stanovená touto Smlouvou.
Ajouter un commentaire
Annuler
2
Práva a povinnosti Smluvní strany 1
Ajouter un commentaire
Annuler
2.1
Smluvní strana 1
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
3
Práva a povinnosti Smluvní strany 2
Ajouter un commentaire
Annuler
3.1
Smluvní strana 2
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
4
Peněžitá plnění
Ajouter un commentaire
Annuler
Budou si smluvní strany vzájemně poskytovat nějaká peněžitá plnění?
4.1
se zavazuje zaplatit za
ve výši
+ slovy
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
5
Platební podmínky
Ajouter un commentaire
Annuler
5.1
Finanční plnění bude placeno dané Smluvní straně druhou Smluvní stranou na základě vystavené a doručené faktury - daňového dokladu.
Ajouter un commentaire
Annuler
5.2
Splatnost faktury bude činit minimálně
kalendářních dní.
Ajouter un commentaire
Annuler
5.3
Smluvní strany mají právo vystavovat faktury i v elektronické podobě.
Ajouter un commentaire
Annuler
5.4
Finanční plnění bude placeno bankovním převodem na bankovní účet dané Smluvní strany uvedený na příslušné faktuře.
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
6
Trvání a ukončení smlouvy
Ajouter un commentaire
Annuler
6.1
Tato smlouva se uzavírá na dobu
.
Ajouter un commentaire
Annuler
6.2
Tato úprava platí ze zákona.
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
7
Odpovědnost za škodu
Ajouter un commentaire
Annuler
Smluvní strany mají odpovídat za škodu
Jak budou smluvní strany odpovídat za škodu způsobenou druhé smluvní straně při plnění této Smlouvy?
7.1
Každá Smluvní strana plně odpovídá druhé Smluvní straně za jakoukoliv škodu způsobenou touto Smluvní stranou druhé Smluvní straně jakýmkoliv porušením povinnosti této Smluvní strany uvedené v této Smlouvě.
Ajouter un commentaire
Annuler
8
Odstoupení od Smlouvy
Ajouter un commentaire
Annuler
8.1
Smluvní strana 1 má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že:
Ajouter un commentaire
Annuler
8.1.1
Smluvní strana 2 je v prodlení se splněním jakékoliv své povinnosti uvedené v této Smlouvě déle než
dní.
Ajouter un commentaire
Annuler
8.1.2
Smluvní strana 2 byla zrušena s likvidací.
Ajouter un commentaire
Annuler
8.1.3
na majetek Smluvní strany 2 byl prohlášen konkurz.
Ajouter un commentaire
Annuler
8.1.4
insolvenční návrh na majetek Smluvní strany 2 byl zamítnut pro nedostatek majetku.
Ajouter un commentaire
Annuler
8.1.5
insolvenční soud vydal rozhodnutí o úpadku Smluvní strany 2.
Ajouter un commentaire
Annuler
8.1.6
ohledně Strany 2 bylo zahájeno insolvenční řízení a zároveň insolvenční návrh nebyl v zákonné lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost.
Ajouter un commentaire
Annuler
8.1.7
Smluvní stranou 2 oznámené okolnosti vyšší moci trvají déle než
dní a Smluvní strany se nedohodnou jinak.
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
8.2
Smluvní strana 2 má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že:
Ajouter un commentaire
Annuler
8.2.1
Smluvní strana 1 je v prodlení se splněním jakékoliv své povinnosti uvedené v této Smlouvě déle než
dní.
Ajouter un commentaire
Annuler
8.2.2
Smluvní strana 1 byla zrušena s likvidací.
Ajouter un commentaire
Annuler
8.2.3
na majetek Smluvní strany 1 byl prohlášen konkurz.
Ajouter un commentaire
Annuler
8.2.4
insolvenční návrh na majetek Smluvní strany 1 byl zamítnut pro nedostatek majetku.
Ajouter un commentaire
Annuler
8.2.5
insolvenční soud vydal rozhodnutí o úpadku Smluvní strany 1.
Ajouter un commentaire
Annuler
8.2.6
ohledně Strany 1 bylo zahájeno insolvenční řízení a zároveň insolvenční návrh nebyl v zákonné lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost.
Ajouter un commentaire
Annuler
8.2.7
Smluvní stranou 1 oznámené okolnosti vyšší moci trvají déle než
dní a Smluvní strany se nedohodnou jinak.
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
8.3
Kterákoliv smluvní strana má právo odstoupit od této Smlouvy i z kteréhokoliv zákonného důvodu.
Ajouter un commentaire
Annuler
8.4
Odstoupení je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
Ajouter un commentaire
Annuler
8.5
V případě odstoupení
Smluvní strany povinny vrátit si vzájemně poskytnutá plnění.
Ajouter un commentaire
Annuler
9
Důvěrnost
Ajouter un commentaire
Annuler
9.1
Každá Smluvní strana se zavazuje, že nezpřístupní, ani nepoužije žádnou informaci obchodní a/nebo výrobní povahy, se kterou se seznámí v souvislosti s plněním této Smlouvy, zejména nezpřístupní, ani nepoužije:
Ajouter un commentaire
Annuler
9.1.1
žádnou takovou informaci obsaženou v této Smlouvě,
Ajouter un commentaire
Annuler
9.1.2
databázi zákazníků druhé Smluvní strany ani kontakty na ně,
Ajouter un commentaire
Annuler
9.1.3
cenovou politiku druhé Smluvní strany,
Ajouter un commentaire
Annuler
9.1.4
marketingovou strategii druhé Smluvní strany,
Ajouter un commentaire
Annuler
9.1.5
informace o uzavřených smlouvách a dodavatelích druhé Smluvní strany,
Ajouter un commentaire
Annuler
9.1.6
způsob fungování podniku druhé Smluvní strany,
Ajouter un commentaire
Annuler
9.1.7
strategická rozhodnutí a podnikatelské záměry druhé Smluvní strany.
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
(dále jen „Důvěrná informace“).
Ajouter un commentaire
Annuler
9.2
Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 9.1 této Smlouvy platí s výjimkou případů, kdy:
Ajouter un commentaire
Annuler
9.2.1
Smluvní strana druhé Smluvní straně udělila předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím Důvěrné informace.
Ajouter un commentaire
Annuler
9.2.2
právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít Důvěrnou informaci.
Ajouter un commentaire
Annuler
9.2.3
takové zpřístupněním nebo použití Důvěrné informace je nezbytné pro realizaci této Smlouvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
9.2.4
je to podle jakékoliv smlouvy nebo dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dovoleno.
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
9.3
Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti.
Ajouter un commentaire
Annuler
9.4
Smluvní strany si tímto vzájemně dávají souhlas k tomu, aby je druhá Smluvní strana uváděla jako svého zákazníka.
Ajouter un commentaire
Annuler
9.5
Každá Smluvní strana bere na vědomí, že Důvěrné informace tvoří obchodní tajemství druhé Smluvní strany.
Ajouter un commentaire
Annuler
10
Smluvní pokuta
Ajouter un commentaire
Annuler
10.1
V případě, že se Smluvní strana 1 poruší jakoukoliv svou povinnost stavenou v čl. 2 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Smluvní straně 2 smluvní pokutu ve výši
+ slovy
za každé jednotlivé porušení jakékoliv tam uvedené povinnosti.
Ajouter un commentaire
Annuler
10.2
V případě, že se Smluvní strana 2 poruší jakoukoliv svou povinnost stavenou v čl. 3 této Smlouvy, zavazuje se druhé Smluvní straně 1 zaplatit smluvní pokutu ve výši
+ slovy
za každé jednotlivé porušení jakékoliv tam uvedené povinnosti.
Ajouter un commentaire
Annuler
10.3
V případě, že Smluvní strana poruší jakoukoliv svou povinnost mlčenlivosti uvedenou v článku 9 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit druhé Smluvní straně smluvní pokutu ve výši
+ slovy
za každé jednotlivé porušení uvedené povinnosti.
Ajouter un commentaire
Annuler
10.4
V případě, že se kterákoliv strana dostane do prodlení se zaplacením peněžitého plnění podle čl. 4 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit druhé straně smluvní pokutu ve výši
% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení dlužné částky.
Ajouter un commentaire
Annuler
10.5
Smluvní pokuta
náhradu škody a poškozená Smluvní strana nemá právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
11
Vyšší moc
Ajouter un commentaire
Annuler
11.1
Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této Smlouvy po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné požadovat, aby neplnění svých povinností z této Smlouvy v důsledku vyšší moci předešly.
Ajouter un commentaire
Annuler
11.2
Za vyšší moc je pro účely této Smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli Smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době vzniku této Smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této Smlouvy považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silné vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, stávka, nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu Smluvních stran.
Ajouter un commentaire
Annuler
11.3
Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazků podle této Smlouvy pozastavuje do doby odstranění následků vyšší moci.
Ajouter un commentaire
Annuler
12
Rozhodné právo
Ajouter un commentaire
Annuler
12.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Ajouter un commentaire
Annuler
13
Závěrečná ustanovení
Ajouter un commentaire
Annuler
13.1
V případě vzniku povinnosti zaplatit smluvní pokutu vzniká tato povinnost všem osobám, které tuto smlouvu uzavírají na jedné straně, společně a nerozdílně.
Ajouter un commentaire
Annuler
13.2
Pro případ prodlení s jakýmkoli peněžitým plněním dle této smlouvy se sjednává úrok z prodlení ve výši
% z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.
Ajouter un commentaire
Annuler
13.3
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
13.4
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
13.5
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
13.6
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Ajouter un commentaire
Annuler
13.7
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
13.8
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
13.9
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Ajouter un commentaire
Annuler
13.10
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Ajouter un commentaire
Annuler
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Ajouter un commentaire
Annuler
V
dne
.
Ajouter un commentaire
Annuler
_____________________________________.
Ajouter un commentaire
Annuler
_____.
Ajouter un commentaire
Annuler
V
dne
.
Ajouter un commentaire
Annuler
_____________________________________.
Ajouter un commentaire
Annuler
_____.
Ajouter un commentaire
Annuler
Je veux faire vérifier le document par un cabinet d'avocat
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Afficher plus d'informations Cacher
Je veux être prévenu(e) quand les dates limites approchent GRATUITEMENT
Le système vous prévenira automatiquement quand les dates d'échéance dans le contrat approchent

Obtenez ce document aux formats PDF et Word

Ce document coûte 199 Kč (199,00 Kč avec la TVA)

Veuillez patienter, le document est en train d'être généré.