Créer votre Darovací smlouvu na míru

Ce modèle a été préparé par: JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D., JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D., advokát, Dostupný advokát s.r.o.

Instructions

  • Pokud darujete vozidlo, dům, byt, pozemek nebo jakoukoli jinou věc se zřízením služebnosti (věcného břemene) nebo bez něj.
  • Pokud Vám nestačí nastavení věcného břemene, které je součástí této darovací smlouvy, můžete použít samostatnou Smlouvu o zřízení služebnosti (věcného břemene).
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.

Darovací smlouva

Chci převést
Ajouter un commentaire
Annuler
Chci převést
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
TATO DAROVACÍ SMLOUVA (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Ajouter un commentaire
Annuler
Dárcem je
Ajouter un commentaire
Annuler
Jméno:
Ajouter un commentaire
Annuler
Datum narození:
Ajouter un commentaire
Annuler
Rodné číslo:
Ajouter un commentaire
Annuler
Trvalé bydliště:
Ajouter un commentaire
Annuler
Telefon:
Ajouter un commentaire
Annuler
E-mail:
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
(dále jako „Dárce“)
Ajouter un commentaire
Annuler
a
Ajouter un commentaire
Annuler
Obdarovaným je
Ajouter un commentaire
Annuler
Jméno:
Ajouter un commentaire
Annuler
Datum narození:
Ajouter un commentaire
Annuler
Rodné číslo:
Ajouter un commentaire
Annuler
Trvalé bydliště:
Ajouter un commentaire
Annuler
Telefon:
Ajouter un commentaire
Annuler
E-mail:
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
(dále jako „Obdarovaný“)
Ajouter un commentaire
Annuler
(Dárce a Obdarovaný dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Ajouter un commentaire
Annuler
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Ajouter un commentaire
Annuler
Chci převést
Ajouter un commentaire
Annuler
1
Definice
Ajouter un commentaire
Annuler
1.1
V této Smlouvě „Dar“ znamená
Ajouter un commentaire
Annuler
číslo
o výměře
m2, nacházející se v
podlaží budovy
(dále jako „Budova“) umístěné na pozemku – parcele č.
(dále jako „Pozemek“)
Ajouter un commentaire
Annuler
a ideální spoluvlastnický podíl na společných částech Budovy o velikosti
Ajouter un commentaire
Annuler
a ideální spoluvlastnický podíl na Pozemku o velikosti
přidat parcelu
Ajouter un commentaire
Annuler
, přičemž uvedené nemovitosti leží v katastrálním území
, obec
.
Ajouter un commentaire
Annuler
1.2
Dar je zapsán na listu vlastnictví č.
, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
, Katastrální pracoviště
.
Ajouter un commentaire
Annuler
2
Prohlášení
Ajouter un commentaire
Annuler
2.1
Dárce prohlašuje, že je výlučným vlastníkem Daru.
Ajouter un commentaire
Annuler
3
Předmět a účel Smlouvy
Ajouter un commentaire
Annuler
3.1
Dárce tímto bezplatně převádí vlastnické právo k Daru na Obdarovaného a Obdarovaný Dar přijímá do svého výlučného vlastnictví.
Ajouter un commentaire
Annuler
3.2
Dárce daruje Dar Obdarovanému
Ajouter un commentaire
Annuler
4
Zřízení služebnosti
Ajouter un commentaire
Annuler
4.1
Obdarovaný tímto zřizuje osobní služebnost užívacího práva k Daru ve prospěch Dárce (dále též jako „Služebnost“) a Dárce Služebnost přijímá.
Ajouter un commentaire
Annuler
4.2
Služebnost se zřizuje
.
Ajouter un commentaire
Annuler
4.3
Obdarovaný
právo užívat Dar obtížený Služebností.
Ajouter un commentaire
Annuler
4.4
Smluvní strany jsou si vědomy, že Služebnost vzniká až jejím zápisem do katastru nemovitostí, proto Smluvní strany ujednávají, že příslušný návrh na vklad Služebnosti do katastru nemovitostí bude podán spolu s návrhem podle článku 6 této Smlouvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
5
Přechod nebezpečí škody
Ajouter un commentaire
Annuler
5.1
Nebezpečí škody na Daru přechází z Dárce na Obdarovaného momentem
.
Ajouter un commentaire
Annuler
6
Katastr nemovitostí
Ajouter un commentaire
Annuler
6.1
Smluvní strany si jsou vědomy skutečnosti, že vlastnické právo k Nemovitosti vzniká až vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí, s právními účinky ke dni podání návrhu na vklad.
Ajouter un commentaire
Annuler
6.2
Návrh na vklad vlastnického práva k Nemovitosti ve prospěch Obdarovaného podá u příslušného katastrálního úřadu
neprodleně po uzavření této Smlouvy a Obdarovaný je povinen k tomuto účelu poskytnout veškerou nezbytnou součinnost, zejména podepsat návrh na vklad.
Ajouter un commentaire
Annuler
6.3
V případě, že příslušný katastrální úřad zamítne předmětný návrh na vklad, Smluvní strany se zavazují znovu uzavřít tuto Smlouvu nebo její dodatek či jakýkoliv jiný dokument tak, aby podmínky či požadavky katastrálního úřadu byly k zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí splněny.
Ajouter un commentaire
Annuler
7
Daně a poplatky
Ajouter un commentaire
Annuler
7.1
Poplatníkem daně z příjmů je Obdarovaný.
Ajouter un commentaire
Annuler
7.2
Správní poplatek katastrálního úřadu v souvislosti s převodem Daru je povinen zaplatit
.
Ajouter un commentaire
Annuler
8
Odstoupení od Smlouvy
Ajouter un commentaire
Annuler
8.1
Obdarovaný má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že se kterékoliv prohlášení Dárce uvedené v článku 2 této Smlouvy ukáže jako nepravdivé.
Ajouter un commentaire
Annuler
8.2
Odstoupení od této Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
Ajouter un commentaire
Annuler
9
Rozhodné právo
Ajouter un commentaire
Annuler
9.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. 2055 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Ajouter un commentaire
Annuler
10
Závěrečná ustanovení
Ajouter un commentaire
Annuler
10.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
10.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
10.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
10.4
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Ajouter un commentaire
Annuler
10.5
Tato Smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy a 1 stejnopis této Smlouvy je určen pro příslušný katastr nemovitostí.
Ajouter un commentaire
Annuler
10.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
10.7
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Ajouter un commentaire
Annuler
10.8
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Ajouter un commentaire
Annuler
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Ajouter un commentaire
Annuler
V
dne
Ajouter un commentaire
Annuler
_____________________________________
Ajouter un commentaire
Annuler
_____
Ajouter un commentaire
Annuler
V
dne
Ajouter un commentaire
Annuler
_____________________________________
Ajouter un commentaire
Annuler
_____
Ajouter un commentaire
Annuler
Je veux faire vérifier le document par un cabinet d'avocat
JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D. | JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D., advokát, Dostupný advokát s.r.o.
Afficher plus d'informations Cacher
Je veux être prévenu(e) quand les dates limites approchent GRATUITEMENT
Le système vous prévenira automatiquement quand les dates d'échéance dans le contrat approchent

Obtenez ce document aux formats PDF et Word

Ce document coûte 199 Kč (199,00 Kč avec la TVA)

Veuillez patienter, le document est en train d'être généré.