Créer votre Nájomnú zmluvu na mieru

Ce modèle a été préparé par: JUDr. Igor Demčák, JUDr. Igor Demčák, advokát

Instructions

  • Použite pokiaľ ide o nájom bytu, nebytového priestoru, domu, pozemku, vozidla alebo akejkoľvek inej veci.
  • Nájomnou zmluvou prenajímateľ prenecháva za odplatu nájomcovi vec, aby ju dočasne (v dojednanej dobe) užíval alebo z nej bral aj úžitky. Naproti tomu je povinnosť nájomcu platiť dohodnuté nájomné.
  • Právnu úpravu nájomnej zmluvy nájdete tu.

Zmluva o krátkodobom nájme izby

Ajouter un commentaire
Annuler
Chcem prenajať:

Vyberte jednu z možností.

Chcem prenajať:

Vyberte jednu z možností.

Ajouter un commentaire
Annuler
Chcem prenajať izbu/byt:

Náš právny poriadok umožňuje prenajať byt štandardne podľa Občianskeho zákonníka alebo podľa Zákona o krátkodobom nájme bytu

Zmluva podľa Občianskeho zákonníka chráni viac nájomcu, zakotvuje dlhšiu výpovednú lehotu a v niektorých prípadoch je nájom ťažšie ukončiť.

Uzatvoriť zmluvu podľa Zákona o krátkodobom nájme bytu je výhodnejšie pre prenajímateľa. Výpovedná doba ja kratšia a skončenie nájmu je flexibilnejšie.

Náš právny poriadok umožňuje prenajať byt štandardne podľa Občianskeho zákonníka alebo podľa Zákona o krátkodobom nájme bytu.

Zmluva podľa Občianskeho zákonníka chráni viac nájomcu, zakotvuje dlhšiu výpovednú lehote a v niektorých prípadoch je nájom ťažšie ukončiť.

Uzatvoriť zmluvu podľa Zákona o krátkodobom nájme bytu je výhodnejšie pre prenajímateľa. Výpovedná doba ja kratšia a skončenie nájmu je flexibilnejšie.

Ajouter un commentaire
Annuler
TÁTO NÁJOMNÁ ZMLUVA (ĎALEJ LEN „ZMLUVA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKU MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Ajouter un commentaire
Annuler
Typ zmluvnej strany:
Ajouter un commentaire
Annuler
Meno:
Ajouter un commentaire
Annuler
Dátum narodenia:
Ajouter un commentaire
Annuler
Rodné číslo:
Ajouter un commentaire
Annuler
Trvalé bydlisko:
Ajouter un commentaire
Annuler
Telefón:
Ajouter un commentaire
Annuler
E-mail:
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
(ďalej ako „Prenajímateľ“)
Ajouter un commentaire
Annuler
a
Ajouter un commentaire
Annuler
Typ zmluvnej strany:
Ajouter un commentaire
Annuler
Meno:
Ajouter un commentaire
Annuler
Dátum narodenia:
Ajouter un commentaire
Annuler
Rodné číslo:
Ajouter un commentaire
Annuler
Trvalé bydlisko:
Ajouter un commentaire
Annuler
Telefón:
Ajouter un commentaire
Annuler
E-mail:
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
(ďalej ako „Nájomca“)
Ajouter un commentaire
Annuler
( Prenajímateľ a Nájomca ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Ajouter un commentaire
Annuler
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:
Ajouter un commentaire
Annuler
Definícia
Ajouter un commentaire
Annuler
V tejto Zmluve „ Vec “ znamená:
Ajouter un commentaire
Annuler
v byte číslo
, nachádzajúci sa v
, na ulici
, na
, bytového domu so súpisným číslom
, zapísaného na liste vlastníctva číslo
, pre katastrálne územie
, okres
, postaveného na parcele číslo
, zapísanej na liste vlastníctva číslo
, pre katastrálne územie
, okres
Ajouter un commentaire
Annuler
Izba je špecifikovaná v nákrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy ako Príloha č. 1.
Ajouter un commentaire
Annuler
Opis stavu bytu, príslušenstva a vybavenia bytu
Ajouter un commentaire
Annuler
Byt pozostáva z
obytnej/obytných miestnosti/í a príslušenstva. Celková výmera podlahovej plochy bytu je
m2.
Ajouter un commentaire
Annuler
Príslušenstvom bytu je:
Ajouter un commentaire
Annuler
Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie, a to:
Ajouter un commentaire
Annuler
Predmet Zmluvy
Ajouter un commentaire
Annuler
Prenajímateľ touto Zmluvou prenecháva Nájomcovi do užívania Vec vrátane všetkých súčastí a príslušenstva a Nájomca sa za to zaväzuje platiť Prenajímateľovi Nájomné (ďalej len „ Nájom “).
Ajouter un commentaire
Annuler
Súčasťou Nájmu je aj príslušenstvo a vybavenie bytu, ktoré je špecifikované v 2 tejto Zmluvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
Nájomca má právo v primeranom rozsahu užívať spoločné časti a spoločné zriadenia bytového domu, tj. vnútorné komunikačné priestory, výťahy apod., ak tým neobmedzí ďalších vlastníkov alebo nájomcov.
Ajouter un commentaire
Annuler
Nájomca má právo v primeranom rozsahu užívať aj príslušenstvo bytu a jeho vnútorné vybavenie.
Ajouter un commentaire
Annuler
Účel nájmu
Ajouter un commentaire
Annuler
Vec je prenajatá za účelom bývania.
Ajouter un commentaire
Annuler
Nájomca je povinný užívať Vec len na tento účel po celý čas trvania Nájmu a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Ajouter un commentaire
Annuler
Vyhlásenia
Ajouter un commentaire
Annuler
Chcete, aby prenajímateľ (alebo niekto ním určený) užíval Vec spolu s nájomcom?
Prenajímateľ vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom Veci.
Ajouter un commentaire
Annuler
Prenajímateľ vyhlasuje, že má plné právo platne prenajať Vec Nájomcovi touto Zmluvou.
Ajouter un commentaire
Annuler
Prenajímateľ vyhlasuje, že Vec
Ajouter un commentaire
Annuler
Nájomca vyhlasuje, že si pred uzavretím tejto Zmluvy Vec prehliadol a zoznámil sa so stavom Veci a v tomto stave Vec do nájmu preberá.
Ajouter un commentaire
Annuler
Nájomca vyhlasuje, že si je vedomý skutočností, že táto Zmluva sa uzatvára podľa zákona č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu v znení neskorších predpisov.
Ajouter un commentaire
Annuler
Trvanie Zmluvy
Ajouter un commentaire
Annuler
Nájom Veci je dohodnutý na dobu určitú, a to na
Ajouter un commentaire
Annuler
Nájom Veci začína dňa
Ajouter un commentaire
Annuler
Nájom Veci možno na základe dohody Zmluvných strán za rovnakých podmienok predĺžiť najviac na ďalšie dva roky, a to dvakrát.
Ajouter un commentaire
Annuler
Nájomné
Ajouter un commentaire
Annuler
Nájomca sa zaväzuje platiť Prenajímateľovi za Nájom Veci nájomné vo výške
+ slovami
za každý
(ďalej len „ Nájomné “).
Ajouter un commentaire
Annuler
Prenajímateľ
právo zvyšovať Nájomné o čiastku
.
Ajouter un commentaire
Annuler
V Nájomnom nie sú zahrnuté úhrady za plnenia poskytované s užívaním Veci. Tieto bude Nájomca uhrádzať osobitne podľa čl. 8 tejto Zmluvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
Úhrada za plnenia poskytované s Nájmom
Ajouter un commentaire
Annuler
Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi aj úhradu za plnenia poskytované s Nájmom
vo výške
+ slovami
za každý
Ajouter un commentaire
Annuler
Plneniami poskytovanými s Nájmom sú:
Ajouter un commentaire
Annuler
Poskytovanie rozhlasového a televízneho vysielania zabezpečuje
a Nájomca sa zaväzuje hradiť náklady za poskytovanie rozhlasového a televízneho vysielania vo výške
+ slovami
za každý kalendárny mesiac.
Ajouter un commentaire
Annuler
Poskytovanie pripojenia na internet zabezpečuje
a Nájomca sa zaväzuje hradiť náklady za poskytovanie pripojenia na internet vo výške
+ slovami
za každý kalendárny mesiac.
Ajouter un commentaire
Annuler
Peňažná zábezpeka (záloha)
Ajouter un commentaire
Annuler
Nájomca sa zaväzuje poskytnúť Prenajímateľovi peňažnú zábezpeku vo výške
+ slovami
(ďalej ako „Záloha“).
Ajouter un commentaire
Annuler
Prenajímateľ má právo použiť Zálohu na pokrytie akejkoľvek škody na Veci spôsobenej Nájomcom alebo tretími osobami, ktorým Nájomca umožnil užívanie Veci a/alebo na úhradu akýchkoľvek finančných záväzkov Nájomcu voči Prenajímateľovi podľa tejto Zmluvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
Prenajímateľ je povinný vrátiť Nájomcovi Zálohu pri skončení nájmu Veci. Prenajímateľ má právo započítať si proti Zálohe svoje pohľadávky, ktoré po Nájomcovi vznikli na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s jej plnením.
Ajouter un commentaire
Annuler
Platobné podmienky
Ajouter un commentaire
Annuler
Nájomca sa zaväzuje platiť Nájomné
najneskôr
deň
, za ktorý je Nájomné platené.
Ajouter un commentaire
Annuler
Úhrady za plnenia poskytované s Nájmom uvedené v článku 8 tejto Zmluvy sú splatné spolu s Nájomným a budú platené spolu s Nájomným za daný kalendárny mesiac.
Ajouter un commentaire
Annuler
Nájomca
Nájomné za prvý mesiac nájmu Veci
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Nájomca
Zálohu
na nižšie uvedený bankový účet Prenajímateľa
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Všetky finančné plnenia platené Prenajímateľovi v hotovosti budú zaplatené na vyššie uvedenej adrese
.
Ajouter un commentaire
Annuler
O odovzdaní a prevzatí akéhokoľvek finančného plnenia plateného v hotovosti bude Zmluvnými stranami spísaný a podpísaný preberací/odovzdávací protokol alebo iný dokument potvrdzujúci jeho odovzdanie. Pridať platobnú podmienku
Ajouter un commentaire
Annuler
Ďalšie práva a povinnosti
Ajouter un commentaire
Annuler
Nájomca je po dobu trvania nájmu povinný zabezpečovať upratovanie spoločných častí domu podľa vnútorného rozpisu.
Ajouter un commentaire
Annuler
Bežnú údržbu Veci a drobné opravy súvisiace s užívaním Veci je povinný vykonať a uhradiť
; pre účely tejto Zmluvy sa bežnou údržbou a drobnými opravami rozumie údržba a oprava Veci, ktoré v jednotlivých prípadoch nepresiahnu čiastku
+ slovami
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Spolu s Vecou odovzdáva Prenajímateľ Nájomcovi k užívaniu aj nasledujúce vybavenie:
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Prevzatie veci Nájomcom
Ajouter un commentaire
Annuler
Prenajímateľ je povinný odovzdať Vec Nájomcovi
podľa odseku tejto Zmluvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
Prenajímateľ odovzdá Nájomcovi spolu s Vecou
ks kľúčov k Veci.
Ajouter un commentaire
Annuler
O odovzdaní a prevzatí Veci bude Zmluvnými stranami spísaný a podpísaný Odovzdávací protokol alebo iný dokument potvrdzujúci odovzdanie Veci Nájomcovi. Odovzdávací protokol alebo iný dokument bude obsahovať stav meračov energií a vody.
Ajouter un commentaire
Annuler
Odovzdanie Veci späť Prenajímateľovi
Ajouter un commentaire
Annuler
Nájomca je povinný odovzdať Vec Prenajímateľovi najneskôr posledný deň nájmu podľa tejto Zmluvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
O odovzdaní a prevzatí Veci bude Zmluvnými stranami spísaný a podpísaný Odovzdávací protokol alebo iný dokument potvrdzujúci odovzdanie Veci Prenajímateľovi. Odovzdávací protokol alebo iný dokument bude obsahovať stavy meračov energií a vody.
Ajouter un commentaire
Annuler
Nájomca spolu s Vecou odovzdá Prenajímateľovi kľúče od Veci.
Ajouter un commentaire
Annuler
V prípade, že Nájomca neodovzdá Vec Prenajímateľovi späť najneskôr posledný deň trvania nájmu, prenajímateľ má právo do Veci vstúpiť, a to aj v prípade, pokiaľ mu v tom bráni prekážka, Prenajímateľ má najmä právo otvoriť zamknuté dvere, vysťahovať veci Nájomcu a vymeniť zámky vo dverách, k čomu týmto Nájomca Prenajímateľa výslovne oprávňuje.
Ajouter un commentaire
Annuler
Veci Nájomcu, ktoré prenajímateľ vysťahuje z Veci podľa ods. 13.4 tejto Zmluvy, má Prenajímateľ právo na náklady Nájomcu uskladniť a Nájomca sa zaväzuje za toto uskladnenie Vecí Prenajímateľovi nahradiť akékoľvek náklady, ktoré mu tým vzniknú.
Ajouter un commentaire
Annuler
Zmluvné strany týmto zriaďujú záložné právo v prospech Prenajímateľa ku všetkým hnuteľným veciam Nájomcu umiestnených na Veci odo dňa vzniku záložného práva až po jeho zánik k zabezpečeniu všetkých budúcich pohľadávok Prenajímateľa voči Nájomcovi vyplývajúcich z tejto Zmluvy, hlavne pohľadávok na zaplatenie nájomného a/alebo služieb súvisiacich s nájmom podľa tejto Zmluvy. Záložné právo vzniká prvým dňom omeškania so zaplatením akejkoľvek pohľadávky podľa predchádzajúcej vety a zaniká úplným zaplatením všetkých splatných pohľadávok.
Ajouter un commentaire
Annuler
Zabezpečenie záložným právom podľa ods. 13.6 tejto Zmluvy sa poskytuje pre zabezpečenie pohľadávky do maximálnej súhrnnej výšky
+ slovami
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Veci Nájomcu, ku ktorým vznikne Prenajímateľovi záložné právo podľa tohto článku a ktoré má Prenajímateľ v držbe, hlavne ním vysťahované a uskladnené veci Nájomcu, má Prenajímateľ právo speňažiť spôsobom a za podmienok ustanovených zákonom.
Ajouter un commentaire
Annuler
Zánik nájmu
Ajouter un commentaire
Annuler
Nájom zanikne:
Ajouter un commentaire
Annuler
- uplynutím času, na ktorý bol dohodnutý,
Ajouter un commentaire
Annuler
- písomnou dohodou medzi Prenajímateľom a Nájomcom,
Ajouter un commentaire
Annuler
- písomnou výpoveďou jednej zo Zmluvných strán za podmienok uvedených v tejto Zmluve alebo podľa zákona,
Ajouter un commentaire
Annuler
- písomným odstúpením od Zmluvy jednej zo Zmluvných strán za podmienok uvedených v tejto Zmluve.
Ajouter un commentaire
Annuler
Prenajímateľ môže vypovedať Nájom, ak:
Ajouter un commentaire
Annuler
Nájomca alebo ten, kto s ním v byte žije alebo sa v byte nachádza so súhlasom Nájomcu, napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu Prenajímateľa poškodzuje byt alebo jeho zariadenie alebo spoločné časti, spoločné zariadenia domu alebo inak hrubo porušuje dobré mravy alebo domový poriadok v dome, v ktorom sa byt nachádza,
Ajouter un commentaire
Annuler
Nájomca riadne a včas nezaplatil nájomné alebo úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu za čas dlhší ako dva mesiace,
Ajouter un commentaire
Annuler
Nájomca napriek písomnej výzve Prenajímateľa nedoplnil peňažnú zábezpeku do pôvodnej výšky,
Ajouter un commentaire
Annuler
Nájomca užíva Vec v rozpore s dohodnutým účelom,
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
Nájomca môže vypovedať Nájom, ak:
Ajouter un commentaire
Annuler
sa Vec stala nespôsobilá na dohodnuté užívanie a táto skutočnosť nebola spôsobená zavinením Nájomcu alebo osôb s ním žijúcich v byte,
Ajouter un commentaire
Annuler
došlo k ukončeniu jeho pracovného pomeru, služobného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo iného obdobného pomeru,
Ajouter un commentaire
Annuler
mu vznikol nárok na sociálne bývanie podľa osobitného predpisu,
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
Ak bola daná písomná výpoveď, skončí sa Nájom uplynutím výpovednej lehoty. Výpovedná lehota je
a začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola druhej Zmluvnej strane doručená výpoveď.
Ajouter un commentaire
Annuler
Prenajímateľ môže odstúpiť od Zmluvy, ak:
Ajouter un commentaire
Annuler
Nájomca napriek písomnému upozorneniu opakovane porušuje povinnosti, ktorých porušenie by inak zakladalo právo Prenajímateľa ukončiť nájomný pomer výpoveďou,
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
Nájomca môže odstúpiť od Zmluvy, ak:
Ajouter un commentaire
Annuler
Vec nebola odovzdaná v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie,
Ajouter un commentaire
Annuler
Prenajímateľ v rozpore so zákonom jednostranne zmenil výšku Nájomného a úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu a jeho príslušenstva.
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
Rozhodné právo
Ajouter un commentaire
Annuler
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu v znení neskorších predpisov.
Ajouter un commentaire
Annuler
Záverečné ustanovenia
Ajouter un commentaire
Annuler
V tejto Zmluve, pokiaľ pokiaľ z kontextu jasne nevyplýva inak, zahrňuje význam slova v jednotnom čísle taktiež význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúci určitý rod zahrňuje rovnako ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba kvôli prehľadnosti a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
Nevymáhateľnosť či neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymáhateľnosť či platnosť zostávajúcich ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo obsahu takého ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
Táto Zmluva predstavuje úplné dojednanie medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce ustanovenia ohľadom predmetu tejto Zmluvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
Táto Zmluva môže byť zmenená písomnými dodatkami podpísanými všetkými Zmluvnými stranami.
Ajouter un commentaire
Annuler
Táto Zmluva je vyhotovená v
rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží 1 rovnopis tejto Zmluvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
Každá zo Zmluvných strán nesie svoje vlastné náklady vzniknuté v dôsledku uzavretia tejto Zmluvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť v okamihu jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami.
Ajouter un commentaire
Annuler
Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom a prehlasujú, že je uzatvárajú slobodne, vážne, zrozumiteľne a bez nátlaku.
Ajouter un commentaire
Annuler
NA DÔKAZ ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE PODPISY
Ajouter un commentaire
Annuler
V
, dňa
Ajouter un commentaire
Annuler
_____________________________________
Ajouter un commentaire
Annuler
_____
Ajouter un commentaire
Annuler
V
, dňa
Ajouter un commentaire
Annuler
_____________________________________
Ajouter un commentaire
Annuler
_____
Ajouter un commentaire
Annuler
Je veux faire vérifier le document par un cabinet d'avocat
JUDr. Igor Demčák | JUDr. Igor Demčák, advokát
Afficher plus d'informations Cacher
Je veux être prévenu(e) quand les dates limites approchent GRATUITEMENT
Le système vous prévenira automatiquement quand les dates d'échéance dans le contrat approchent

Obtenez ce document aux formats PDF et Word

Ce document coûte 6.90 € (6.90 € avec la TVA)

Veuillez patienter, le document est en train d'être généré.