Créer votre Zmluvu o poskytnutí služby na mieru

Ce modèle a été préparé par: JUDr. Jakub Štefanko, Petrán a partneri advokátska kancelária s.r.o.

Instructions

  • Ak pre nejakého klienta sústavne poskytujete služby (tzv. paušál). Vhodné najmä pre firmy a živnostníkov (freelanceri, podnikatelia na voľnej nohe), ktorí sú subdodávatlia väčších spoločností.
  • Ak poskytujete službu jednorázovo, použite Zmluvu o dielo.
  • Pre opakované (avšak nie sústavné – na paušál) poskytovanie služieb pre jedného klienta je vhodná Rámcová zmluva o dielo.
  • Ak sa Vám nehodí ani jedna z nich, skúste Zmluvu o spolupráci.
  • Ak potrebujete niečo zariadiť alebo obstarať, môžete použiť Príkaznú (mandátnu) zmluvu.
  • Túto zmluvu nepoužívajte pre zamestnancov, pre nich použite Pracovnú zmluvu.
  • Na plnenie zmluvy sa Vám môže hodiť aj Odovzdávací protokol.
  • Zákonnú úpravu týkajúcu sa tejto zmluvy nájdete tu.

Zmluva o poskytovaní služieb

Ajouter un commentaire
Annuler
TÁTO ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB (ĎALEJ LEN „ZMLUVA“) BOLA UZAVRETÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKU MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Ajouter un commentaire
Annuler
Typ zmluvnej strany:
Ajouter un commentaire
Annuler
Meno:
Ajouter un commentaire
Annuler
Dátum narodenia:
Ajouter un commentaire
Annuler
Rodné číslo:
Ajouter un commentaire
Annuler
Trvalé bydlisko:
Ajouter un commentaire
Annuler
Telefón:
Ajouter un commentaire
Annuler
E-mail:
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
(ďalej ako „Poskytovateľ“)
Ajouter un commentaire
Annuler
a
Ajouter un commentaire
Annuler
Typ zmluvnej strany:
Ajouter un commentaire
Annuler
Meno:
Ajouter un commentaire
Annuler
Dátum narodenia:
Ajouter un commentaire
Annuler
Rodné číslo:
Ajouter un commentaire
Annuler
Trvalé bydlisko:
Ajouter un commentaire
Annuler
Telefón:
Ajouter un commentaire
Annuler
E-mail:
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
(ďalej ako „Klient“)
Ajouter un commentaire
Annuler
( Poskytovateľ a Klient ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Ajouter un commentaire
Annuler
ZMLUVNÉ STRANY DOJEDNÁVAJÚ NASLEDUJÚCE:
Ajouter un commentaire
Annuler
Definícia
Ajouter un commentaire
Annuler
V tejto Zmluve termín „Služby“ znamená
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Detailná špecifikácia Služieb je uvedená v prílohe č. 1 tejto Zmluvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
Predmet Zmluvy
Ajouter un commentaire
Annuler
Poskytovateľ sa zaväzuje pravidelne poskytovať Klientovi Služby a Klient sa zaväzuje Poskytovateľovi za poskytnuté Služby zaplatiť Odmenu, a to všetko za podmienok uvedených v tejto Zmluve.
Ajouter un commentaire
Annuler
Rozsah poskytovania Služieb
Ajouter un commentaire
Annuler
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Klientovi Služby v rozsahu najviac
hodín
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Poskytovanie Služieb, ktoré by znamenalo prekročenie výšky dohodnutého rozsahu, má Poskytovateľ právo odmietnúť.
Ajouter un commentaire
Annuler
V prípade odmietnutia poskytnutia Služby podľa predchádzajúceho článku sa poskytnutie danej Služby presúva do nasledujúceho dňa pokiaľ Klient neoznámi Poskytovateľovi, že o poskytnutie Služby v takom prípade nemá záujem.
Ajouter un commentaire
Annuler
Podmienky poskytovania Služieb
Ajouter un commentaire
Annuler
Poskytovateľ postupuje pri poskytovaní Služieb samostatne, je však povinný dbať na pokyny Klienta.
Ajouter un commentaire
Annuler
Poskytovateľ
povinný upozorniť Klienta na zrejme nesprávny pokyn, a to bez zbytočného odkladu a s jeho plnením počkať až do doby, kým Klient potvrdí Poskytovateľovi, že na splnení pokynu i napriek tomu trvá.
Ajouter un commentaire
Annuler
Poskytovateľ
právo požadovať v priebehu poskytovania Služieb primeranú časť náhrady nákladov s prihliadnutím na vynaložené náklady na poskytovanie Služieb.
Ajouter un commentaire
Annuler
V prípade omeškania Klienta so zaplatením akéhokoľvek finančného plnenia Poskytovateľovi podľa tejto Zmluvy
Poskytovateľ právo prerušiť poskytovanie Služieb do zaplatenia predmetného finančného plnenia.
Ajouter un commentaire
Annuler
Poskytovateľ
právo prenechať poskytovanie Služieb tretím osobám (subdodávateľom).
Ajouter un commentaire
Annuler
V prípade, že Poskytovateľ bude pre riadne poskytovanie Služieb potrebovať informácie od Klienta, má Klient povinnosť poskytnúť Poskytovateľovi súčinnosť (predovšetkým mu oznámiť všetky požadované informácie), a to bez zbytočného odkladu.
Ajouter un commentaire
Annuler
Klient sa zaväzuje zaistiť Poskytovateľovi a/alebo ním určeným osobám všetky podmienky nevyhnutné pre riadne poskytovanie Služieb, najmä sa Klient zaväzuje zaistiť a/alebo poskytnúť všetky potrebné prístupy.
Ajouter un commentaire
Annuler
V prípade ak je podstatou poskytovania služieb Poskytovateľom na základe tejto zmluvy autorská činnosť v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z. autorský zákon, prípadne ak je výsledkom činnosti Poskytovateľa autorské dielo - počítačový program a databáza, ako aj kartografické diela, ktoré nie sú kolektívnymi dielami, ide v súlade s § 90 autorského zákona o zamestnanecké dielo. Poskytovateľ poskytuje Klientovi súhlas s postúpením práva výkonu autorových majetkových práv j dielu tretej osobe. Odmena je už súčasťou odmeny podľa čl. 5 tejto Zmluvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
Ak vyžaduje poskytnutie služieb podľa tejto Zmluvy, aby Poskytovateľ za Klienta právne konal, udelí Klient Poskytovateľovi plnú moc súčasne s podpisom tejto zmluvy, resp. udelí ju podľa potreby.
Ajouter un commentaire
Annuler
Odmena
Ajouter un commentaire
Annuler
Chcem dohodnúť
Klient se zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi za poskytovanie Služieb v rozsahu dojednanom v článku 3 tejto Zmluvy fixnú odmenu vo výške
+ slovami
za každý jeden kalendárny
poskytovania Služieb podľa tejto Zmluvy (ďalej ako „Odmena“).
Ajouter un commentaire
Annuler
Poskytovateľ má právo na Odmenu v plnej výške aj keď Klient nevyužije plný rozsah Služieb uvedený v článku 3 tejto Zmluvy a nemá právo na navýšenie Odmeny, pokiaľ daný rozsah prekročí.
Ajouter un commentaire
Annuler
Všetky čiastky uvedené v tejto Zmluve sú uvedené
DPH.
Ajouter un commentaire
Annuler
Platobné podmienky
Ajouter un commentaire
Annuler
Odmena je splatná
dňa
za ktorý je Odmena platená.
Ajouter un commentaire
Annuler
Akékoľvek finančné plnenie pre Poskytovateľa je splatné
v sídle
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Poskytovateľ má povinnosť vystaviť na Odmenu alebo na iné finančné plnenie podľa tejto Zmluvy riadny daňový doklad - faktúru, ktorej údaje budú zhodné s údajmi uvedenými v tejto Zmluve a takýto daňový doklad (faktúru) doručiť Klientovi.
Ajouter un commentaire
Annuler
Poskytovateľ má právo doručiť daňový doklad - faktúru aj v elektronickej podobe prostredníctvom e-mailovej správy.
Ajouter un commentaire
Annuler
Zadávanie pokynov Poskytovateľovi
Ajouter un commentaire
Annuler
Klient bude zadávať pokyny na poskytovanie Služieb Poskytovateľovi jedným z nasledujúcich spôsobov:
Ajouter un commentaire
Annuler
písomne na adresu
.
Ajouter un commentaire
Annuler
elektronicky na emailovú adresu
.
Ajouter un commentaire
Annuler
telefonicky na tel. č.
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
Komunikácia s Klientom
Ajouter un commentaire
Annuler
Poskytovateľ bude komunikovať s Klientom, predovšetkým zasielať žiadosti a informácie, upozorňovať na nesprávnosť pokynov, prípadne na požiadanie Klienta zasielať správy o vykonávaní služieb a výstupy z vykonaných Služieb, jedným z nasledujúcich spôsobov:
Ajouter un commentaire
Annuler
písomne na adresu
.
Ajouter un commentaire
Annuler
elektronicky na emailovú adresu
.
Ajouter un commentaire
Annuler
telefonicky na tel. č.
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
Trvanie a ukončenie Zmluvy
Ajouter un commentaire
Annuler
Táto Zmluva je uzavretá na dobu
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Ktorákoľvek Zmluvná strana má právo túto Zmluvu vypovedať písomnou výpoveďou s výpovednou dobou
, ktorá začína plynúť
, v ktorom je výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane.
Ajouter un commentaire
Annuler
Zodpovednosť za škodu
Ajouter un commentaire
Annuler
Poskytovateľ má zodpovedať za škodu
Jak bude zhotovitel díla odpovídat za škodu způsobenou objednateli špatně provedeným dílem?
Poskytovateľ plne zodpovedá Klientovi za akúkoľvek škodu spôsobenú Poskytovateľom Klientovi akýmkoľvek porušením povinnosti Poskytovateľa uvedenej v tejto Zmluve.
Ajouter un commentaire
Annuler
Dôvernosť
Ajouter un commentaire
Annuler
Poskytovateľ sa zaväzuje, že nesprístupní, ani nepoužije žiadnu informáciu obchodnej a/alebo výrobnej povahy, s ktorou sa zoznámi v súvislosti s plnením tejto Zmluvy, najmä nesprístupní, ani nepoužije:
Ajouter un commentaire
Annuler
žiadnu takúto informáciu obsiahnutú v tejto Zmluve.
Ajouter un commentaire
Annuler
databázu zákazníkov Klienta ani kontakty na nich,
Ajouter un commentaire
Annuler
cenovú politiku Klienta,
Ajouter un commentaire
Annuler
marketingovú stratégiu Klienta,
Ajouter un commentaire
Annuler
informácie o uzavretých zmluvách a dodávateľoch Klienta,
Ajouter un commentaire
Annuler
spôsob fungovania podniku Klienta,
Ajouter un commentaire
Annuler
strategické rozhodnutie a podnikateľské zámery Klienta.
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
(ďalej len „Dôverná informácia“).
Ajouter un commentaire
Annuler
Povinnosť mlčanlivosti podľa odseku 11.1 tejto Zmluvy platí s výnimkou prípadov, kedy.
Ajouter un commentaire
Annuler
Klient udelil predchádzajúci písomný súhlas s takýmto sprístupnením alebo použitím Dôvernej informácie.
Ajouter un commentaire
Annuler
právny predpis alebo verejnoprávny orgán stanoví povinnosť sprístupniť alebo použiť Dôvernú informáciu.
Ajouter un commentaire
Annuler
takéto sprístupnenie alebo použitie Dôvernej informácie je nevyhnutné pre realizáciu tejto Zmluvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
je to podľa akejkoľvek zmluvy alebo dohody uzavretej medzi Zmluvnými stranami dovolené.
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
Medzi Dôverné informácie nepatria žiadne informácie, ktoré sú v dobe ich sprístupnenia alebo použitia bežne dostupné verejnosti.
Ajouter un commentaire
Annuler
Klient týmto dáva Poskytovateľovi súhlas k tomu, aby ho Poskytovateľ uvádzal ako svojho zákazníka.
Ajouter un commentaire
Annuler
Poskytovateľ berie na vedomie, že Dôverné informácie tvoria obchodné tajomstvo Klienta.
Ajouter un commentaire
Annuler
Zmluvná pokuta
Ajouter un commentaire
Annuler
V prípade, že sa Klient dostane do omeškania so zaplatením Odmeny alebo jej časti podľa čl. 6.1 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške
% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia Odmeny.
Ajouter un commentaire
Annuler
V prípade, že Poskytovateľ poruší svoju povinnosť mlčanlivosti uvedenú v článku 11 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Klientovi zmluvnú pokutu vo výške
+ slovami
za každé jedno porušenie uvedenej povinnosti.
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
Zaplatenie zmluvnej pokuty
nárok druhej Zmluvnej strany na náhradu škody v plnom rozsahu.
Ajouter un commentaire
Annuler
Odstúpenie od Zmluvy
Ajouter un commentaire
Annuler
Klient má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že:
Ajouter un commentaire
Annuler
Poskytovateľ je v omeškaní s poskytnutím Služieb dlhším než
dní.
Ajouter un commentaire
Annuler
Poskytovateľ vstúpi do likvidácie alebo bude na jeho majetok vyhlásený súdom konkurz, alebo bude zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo zanikne bez likvidácie a/alebo bude súdom vyhlásený úpadok Poskytovateľa a/alebo Poskytovateľ vstúpi do reštrukturalizácie.
Ajouter un commentaire
Annuler
Poskytovateľom oznámené okolnosti vyššej moci trvajú dlhšie než
dní a zmluvné strany sa nedohodnú inak.
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
Poskytovateľ má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že:
Ajouter un commentaire
Annuler
Klient je v omeškaní so zaplatením Odmeny alebo jej časti dlhším než
dní;
Ajouter un commentaire
Annuler
Klient vstúpi do likvidácie alebo bude na jeho majetok vyhlásený súdom konkurz, alebo bude zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo zanikne bez likvidácie a/alebo bude súdom vyhlásený úpadok Klienta a/alebo Klient vstúpi do reštrukturalizácie;
Ajouter un commentaire
Annuler
Klientom oznámené okolnosti vyššej moci trvajú dlhšie než
dní a zmluvné strany sa nedohodnú inak;
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
Ktorákoľvek zmluvná strana má právo odstúpiť od tejto Zmluvy i z ktoréhokoľvek zákonného dôvodu.
Ajouter un commentaire
Annuler
Odstúpenie je účinné doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane.
Ajouter un commentaire
Annuler
V prípade odstúpenia
Zmluvné strany povinné vrátiť si vzájomne poskytnuté plnenia.
Ajouter un commentaire
Annuler
Vyššia moc
Ajouter un commentaire
Annuler
Zmluvné strany sa zbavia všetkej zodpovednosti za nesplnenie svojich povinností z tejto Zmluvy po dobu trvania vyššej moci do tej miery, pokiaľ od nich nebolo možné požadovať, aby nesplneniu svojich povinností z tejto Zmluvy v dôsledku vyššej moci predišli.
Ajouter un commentaire
Annuler
Za vyššiu moc je pre účely tejto Zmluvy považovaná každá udalosť nezávislá na vôli Zmluvných strán, ktorá znemožňuje splnenie zmluvných záväzkov a ktorú nebolo možné predvídať v dobe vzniku tejto Zmluvy. Za vyššiu moc sa z hľadiska tejto Zmluvy považuje najmä prírodná katastrofa, požiar, výbuch, silné víchrice, zemetrasenie, záplavy, vojna, štrajk, alebo iné udalosti, ktoré sú mimo akúkoľvek kontrolu Zmluvných strán.
Ajouter un commentaire
Annuler
Po dobu trvania vyššej moci sa splnenie záväzku podľa tejto Zmluvy pozastavuje do doby odstránenia následkov vyššej moci.
Ajouter un commentaire
Annuler
Rozhodné právo
Ajouter un commentaire
Annuler
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zák. č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov.
Ajouter un commentaire
Annuler
Záverečné ustanovenia
Ajouter un commentaire
Annuler
V tejto Zmluve, pokiaľ z kontextu jasne nevyplýva inak, zahŕňa význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúci určitý rod zahŕňa rovnako ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané len pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
Nevymáhateľnosť či neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymáhateľnosť či platnosť zostávajúcich ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo obsahu takého ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahradzuje všetky predchádzajúce ustanovenia ohľadom predmetu tejto Zmluvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
Táto Zmluva môže byť zmenená písomnými dodatkami podpísanými všetkými Zmluvnými stranami.
Ajouter un commentaire
Annuler
Táto Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží 1 rovnopis tejto Zmluvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
Každá zo Zmluvných strán znáša svoje vlastné náklady, ktoré vznikli v dôsledku uzavretia tejto Zmluvy.
Ajouter un commentaire
Annuler
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť v okamžiku jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami.
Ajouter un commentaire
Annuler
Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom a prehlasujú, že je uzavretá slobodne, vážne, nie v tiesni ani za nevýhodných podmienok.
Ajouter un commentaire
Annuler
NA DÔKAZ ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE PODPISY
Ajouter un commentaire
Annuler
V
, dňa
Ajouter un commentaire
Annuler
_____________________________________
Ajouter un commentaire
Annuler
_____
Ajouter un commentaire
Annuler
V
, dňa
Ajouter un commentaire
Annuler
_____________________________________
Ajouter un commentaire
Annuler
_____
Ajouter un commentaire
Annuler
Je veux faire vérifier le document par un cabinet d'avocat
JUDr. Jakub Štefanko | Petrán a partneri advokátska kancelária s.r.o.
Afficher plus d'informations Cacher
Je veux être prévenu(e) quand les dates limites approchent GRATUITEMENT
Le système vous prévenira automatiquement quand les dates d'échéance dans le contrat approchent

Obtenez ce document aux formats PDF et Word

Ce document coûte 6.90 € (6.90 € avec la TVA)

Veuillez patienter, le document est en train d'être généré.