Créer votre Vyhlásenie o autorstve na mieru

Ce modèle a été préparé par: JUDr. Igor Demčák, JUDr. Igor Demčák, advokát

Instructions

.

Vyhlásenie o autorstve

Jedná sa o vyhlásenie o autorstve k
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
Autor Programu:
Ajouter un commentaire
Annuler
Meno:
, trvale bytom:
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
Pre účely tohto vyhlásenia sa autorským dielom rozumie počítačový program s názvom
, ktorého základnou funkciou alebo časťou sú:
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
Autor vyhlasuje:
Ajouter un commentaire
Annuler
Ja, _____, bytom _____, vyhlasujem, že som autor autorského diela.
Ajouter un commentaire
Annuler
Mojím tvorivým príspevkom na autorskom diele je
.
Ajouter un commentaire
Annuler
Potvrdzujem, že
, dátum narodenia
, bytom
je oprávnený aj k zmenám (autorského diela).
Ajouter un commentaire
Annuler
Pánovi _____, dátum narodenia _____, bytom _____ som udelil súhlas s postúpením výkonu majetkových autorských práv k Programu (autorskému dielu)
Ajouter un commentaire
Annuler
Autorské dielo som tvoril k splneniu svojich povinností v zmysle ustanovenia § 90 autorského zákona a nedohodol som žiadne dojednania, ktoré sú odlišné od ustanovenia § 90 autorského zákona.
Ajouter un commentaire
Annuler
Záverečné ustanovenia
Ajouter un commentaire
Annuler
Toto vyhlásenie robím pre účely postúpenia výkonu majetkových autorských práv k Programu.
Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
V
, dňa
Ajouter un commentaire
Annuler
______________________________________
Ajouter un commentaire
Annuler
_____
Ajouter un commentaire
Annuler
Je veux faire vérifier le document par un cabinet d'avocat
JUDr. Igor Demčák | JUDr. Igor Demčák, advokát
Afficher plus d'informations Cacher
Je veux être prévenu(e) quand les dates limites approchent GRATUITEMENT
Le système vous prévenira automatiquement quand les dates d'échéance dans le contrat approchent

Obtenez ce document aux formats PDF et Word

Ce document coûte 6.90 € (6.90 € avec la TVA)

Veuillez patienter, le document est en train d'être généré.