Créer votre Domovní řád

Ce modèle a été préparé par: Ilona Černochová, JUDr. Ilona Černochová, LL.M., advokátka

Instructions

  • Použijte, pokud chcete upravit pravidla chování a udržování pořádku v domě.
  • Nezapomeňte, že základní pravidla pro správu domu a pozemku a užívání společných částí domu by měla být upravena ve stanovách SVJ (viz (viz § 1200 odst. 2 písm. f) občanského zákoníku). 
  • Porušení ustanovení domovního řádu může být posuzováno jako přestupek. 

Domovní řád

Ajouter un commentaire
Annuler
Ajouter un commentaire
Annuler
se sídlem
Ajouter un commentaire
Annuler
(dále jen „společenství vlastníků“ nebo „SVJ“)
Ajouter un commentaire
Annuler
1
Úvodní ustanovení
Ajouter un commentaire
Annuler
1.1
Tento domovní řád je vytvořen za účelem zabezpečení pořádku a čistoty v domě, k zajištění podmínek řádného užívání
jednotek (dále společně jen jako „jednotky“) a společných prostor v domě tak, aby v domě bylo vytvořeno prostředí zajišťující všem vlastníkům a nájemcům řádný výkon jejich práv.
Ajouter un commentaire
Annuler
1.2
Domovní řád konkrétně upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostor a společných částí domu, přičemž základní úprava vzájemných práv a povinností mezi společenstvím vlastníků jednotek a vlastníkem bytu se řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a stanovami společenství vlastníků.
Ajouter un commentaire
Annuler
1.3
Ustanovení tohoto domovního řádu jsou závazná pro všechny osoby, které užívají jednotky, společné prostory a zařízení v budově, tj.
Ajouter un commentaire
Annuler
1.4
Základní pravidla správy jsou v souladu s občanským zákoníkem obsažena ve stanovách SVJ.
Ajouter un commentaire
Annuler
2
Vymezení pojmů
Ajouter un commentaire
Annuler
2.1
Bytovou jednotkou se rozumí samostatná jednotka, která je ohraničena vstupními dveřmi, přísluší k ní vlastní přívody teplé a studené vody, elektroměr a plynoměr. Konkrétně jde o soubor místnosti či místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k bydlení.
Ajouter un commentaire
Annuler
2.2
Příslušenství bytové jednotky jsou vedlejší místnosti a prostory určené k tomu, aby byly s bytovou jednotkou užívány
.
Ajouter un commentaire
Annuler
2.3
Společnými částmi domu jsou zejména: základy, střecha, rozvody tepla, rozvody studené a teplé vody, plynu, elektřiny, kanalizace, anténa aj.

např. sklepní kóje (box) jež přísluší k dané jednotce, spižírna umístěná mimo bytovou jednotku atd.

Ajouter un commentaire
Annuler
2.4
Společnými prostory domu jsou části určené pro společné užívání, zejména:
Ajouter un commentaire
Annuler
Dům spravuje správce, či výbor SVJ?
Ajouter un commentaire
Annuler
3
Práva a povinnosti vlastníků a nájemců jednotek
Ajouter un commentaire
Annuler
3.1
Práva a povinnosti vlastníků a nájemců jednotek upravuje zejména občanský zákoník a stanovy společenství vlastníků.
Ajouter un commentaire
Annuler
3.2
Vlastníci jednotek jsou povinni řádně užívat předmětnou jednotku a společné prostory domu a současně odpovídají za správné užívání bytu i společných částí domu všemi osobami, které s nimi bydlí, které jsou u nich v bytě v pronájmu a které je navštěvují (dále jen „další osoby“).
Ajouter un commentaire
Annuler
3.3
Vlastník jednotky je povinen nahradit škody, které na jiných jednotkách nebo společných částech nebo zařízení domu způsobil on sám, další osoby nebo osoby, jimž umožnil vstup do budovy. Způsob a rozsah náhrady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
Ajouter un commentaire
Annuler
3.4
Vlastníci/nájemci jsou povinni při výkonu svých práv dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí zajišťující ostatním vlastníkům či nájemcům nerušený výkon jejich práv, zejména udržování pořádku a čistoty. Výkon práv a povinností vyplývajících z vlastnického či nájemního vztahu nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných osob a nesmí být v rozporu s dobrými mravy.
Ajouter un commentaire
Annuler
3.5
Vlastník/nájemce jednotky se zdrží všeho, co brání údržbě, opravě, přestavbě či jiné změně domu nebo pozemku, o nichž bylo řádně rozhodnuto, jsou-li prováděny uvnitř bytu nebo na společné části, která slouží výlučně k užívání vlastníky či nájemci jednotky, a umožní do nich přístup. To platí i pro umístění, údržbu a kontrolu zařízení pro měření spotřeby vody, plynu, tepla a jiných energií. Ve výjimečných případech, jako je například havárie či ohrožení života a zdraví osob atp., bude zajištěno zpřístupnění bytu policii i bez předchozího souhlasu vlastníka či nájemce bytové jednotky.
Ajouter un commentaire
Annuler
3.6
Vlastník, který poskytne svou jednotku do pronájmu nebo ji přenechá k dočasnému užívání třetím osobám, je odpovědný za to, že tyto osoby budou dodržovat tento domovní řád v celém jeho rozsahu. V případě, že by osoby užívající jednotku nerespektovaly zásady spojené s tímto domovním řádem, vyzve správce vlastníka k nápravě či náhradě vzniklých škod.
Ajouter un commentaire
Annuler
3.7
Vlastník jednotky je povinen dbát na správné označení zvonku do jednotky jménem svým nebo jménem osoby, jíž umožnil užívání jednotky.
Ajouter un commentaire
Annuler
4
Rekonstrukce a stavební úpravy jednotek
Ajouter un commentaire
Annuler
Je povoleno provádět stavební úpravy a udržovací práce v neděli a o svátcích?
4.1
Vlastník či nájemce je povinen oznámit ostatním vlastníkům či nájemcům jednotek rozsáhlejší stavební úpravy a udržovací práce v jednotce, a to takovým způsobem, aby vlastníci/nájemci ostatních jednotek měli možnost se s touto informací řádně seznámit.
Ajouter un commentaire
Annuler
4.2
V případě, že
jednotky plánuje provádět hlučné práce trvající déle než
a déle než
, je povinen o svém záměru informovat písemně
a uvést předpokládaný časový rozsah hlučných a déletrvajících prací a kontakt na kompetentní osoby.
Ajouter un commentaire
Annuler
4.3
Vlastník či nájemce je povinen tyto stavební úpravy a udržovací práce provádět takovým způsobem, aby neohrožovaly, nepoškozovaly či jakýmkoliv jiným způsobem nenarušovaly užívání společných částí domů a jednotek v domě.
Ajouter un commentaire
Annuler
4.4
Tyto práce je povoleno provádět v pracovní dny v době od
do
, v sobotu od
do
. V neděli a o svátcích je povoleno tyto práce provádět od
do
.
Ajouter un commentaire
Annuler
4.5
V případě, že jsou prováděny úpravy jednotky, je vlastník či nájemce jednotky povinen dbát na dodržování pořádku ve společných částech domu. V případě, že dojde ke znečištění společných částí domu, je vlastník či nájemce povinen neprodleně zajistit jejich úklid. V případě nedodržení pořádku může správce zajistit úklid na náklady vlastníka jednotky, který je odpovědný za znečištění společných prostor. Je zakázáno nad míru přiměřenou místním poměrům obtěžovat sousedy hlukem, prachem, kouřem, plyny, parami, pachy a tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi.
Ajouter un commentaire
Annuler
5
Užívání společných prostor
Ajouter un commentaire
Annuler
5.1
Společné prostory domu se užívají jen k účelům odpovídajícím jejich povaze a určení tak, aby nedocházelo k omezování práv ostatních vlastníků v domě.
Ajouter un commentaire
Annuler
5.2
Umisťování a odkládání jakýchkoliv předmětů není ve společných prostorách povoleno. Je nutné dbát na to, aby prostory, které vedou k východu z objektu a slouží jako únikové cesty, nebyly v případě vzniku požáru a jiné živelné katastrofy žádným způsobem zastavěny, nesmí na nich být ani omezený průchod. Těmito prostory se rozumí zejména
a jiné společné prostory s obdobným účelovým určením.
Ajouter un commentaire
Annuler
5.3
Je zakázáno skladovat v domě látky snadno vznětlivé či jinak nebezpečné. Je zakázáno používání otevřeného ohně ve společných prostorách. Není dovoleno ukládat ve společných prostorách věci, které by mohly být zdrojem šíření hmyzu a hlodavců, a také je zakázáno ve společných prostorách uchovávat zvláštně aromatické látky vyžadující trvalé větrání.
Ajouter un commentaire
Annuler
5.4
Technické zařízení v domě (rozvody el., vody apod.) musí být udržováno v náležitém stavu. Bez vědomí správce s nimi nesmí být manipulováno. Stejným způsobem musí být zacházeno i se zařízením sloužícím k požární ochraně.
Ajouter un commentaire
Annuler
5.5
Vlastník každého bytu má právo na
ke každé ze společných uzamykatelných prostor
.
Ajouter un commentaire
Annuler
5.6
Ve sklepech a chodbách je zakázáno odstavovat motorová vozidla.
Ajouter un commentaire
Annuler
5.7
Každý vlastník dbá na to, aby ve společných prostorách byla uzavřená okna. Předchází tím prochladnutí prvních nadpodlažních jednotek a znemožňuje tak přístup do společných prostor divokým zvířatům, holubům a podobným nežádoucím tvorům.
Ajouter un commentaire
Annuler
5.8
V době od
do
je každý vlastník a další osoby povinni uzamykat dům.
Ajouter un commentaire
Annuler
5.9
Klíče od společných prostor, které jsou uzamčeny z rozhodnutí společenství vlastníků, budou uloženy u
.
Ajouter un commentaire
Annuler
5.10
Ve všech společných prostorách je zakázáno kouřit.
Ajouter un commentaire
Annuler
6
Vyvěšování a umisťování věcí
Ajouter un commentaire
Annuler
6.1
Vlastník či nájemce bytu nesmí bez souhlasu správce na vnější konstrukce
umísťovat jakákoli zařízení a předměty
.
Ajouter un commentaire
Annuler
6.2
Smetí a odpadky se vysypávají do popelnic nebo kontejnerů. Je přitom nutno dbát čistoty a vyhovět hygienickým a protipožárním opatřením.
Ajouter un commentaire
Annuler
7
Domácí zvířata
Ajouter un commentaire
Annuler
7.1
Vlastník či nájemce bytové jednotky nese plnou odpovědnost za domácí zvířata, která jsou v bytě držena, a je současně povinen dbát na to, aby nedocházelo k rušení užívacího práva ostatních obyvatel domu, zejména pachem, hlukem a znečišťováním společných částí domu.
Ajouter un commentaire
Annuler
7.2
Chovatel domácích zvířat je povinen dbát na to, aby jeho zvíře neznečišťovalo společné prostory domu a přilehlý chodník. Současně je povinen neprodleně odstranit nečistotu způsobenou na místě, kde může být znečištění na obtíž obyvatelům domu.
Ajouter un commentaire
Annuler
7.3
Každý chovatel zvířete je povinen učinit taková opatření, aby chovem nebyl ohrožen život, zdraví a majetek jiných osob a aby se předcházelo občanskoprávním sporům.
Ajouter un commentaire
Annuler
7.4
Chovatel, případně jiná osoba, která se pohybuje se psem ve společných prostorách domu, musí psa zajistit takovým způsobem, aby nemohl poškodit cizí ani společný majetek, nemohl obtěžovat a ohrožovat na zdraví jiné občany (tzn. mít psa na vodítku atp.).
Ajouter un commentaire
Annuler
7.5
V bytové jednotce je výslovně zakázáno chovat jakákoliv
zvířata.
Ajouter un commentaire
Annuler
8
Zajišťování čistoty a pořádku
Ajouter un commentaire
Annuler
8.1
Vlastníci jednotek či nájemci a osoby s nimi společně žijící/bydlící jsou povinni udržovat v domě pořádek a čistotu.
Ajouter un commentaire
Annuler
8.2
za pravidelné zametání a mytí schodů a chodeb, společných prostor, čištění schodišťových oken, zábradlí, osvětlovacích zařízení, vchodových dveří atd., a to v rozsahu a termínech dle dohody.
Ajouter un commentaire
Annuler
8.3
Čištění chodníků, včetně odklizení sněhu
a to v rozsahu a termínech dle dohody.
Ajouter un commentaire
Annuler
9
Zachovávání klidu v domě
Ajouter un commentaire
Annuler
9.1
Vlastníci bytů či nájemci a další osoby s vlastníky bytů či nájemci žijící jsou povinni chovat se tak, aby bez oprávněného důvodu neobtěžovali sousedy nadměrným hlukem, zejména
.
Ajouter un commentaire
Annuler
9.2
Právo na nerušený odpočinek vyžaduje, aby v době nočního klidu, tj. od 22.00 do 6.00 hod., bylo zabráněno jakémukoliv hluku. V této době není dovoleno hrát na hudební nástroje, zpívat, hlučně se chovat, používat vysavače a jiné hlučné přístroje a vykonávat jakoukoliv činnost způsobující hluk.
Ajouter un commentaire
Annuler
9.3
Zejména v době nočního klidu je třeba ztlumit
, aby hluk nezaléhal do okolí. Ten, kdo poruší klid v domě, bude písemně vyzván ke zjednání nápravy. Pokud nedojde ke zjednání nápravy, bude doporučeno stěžovateli podat návrh na projednání přestupku.
Ajouter un commentaire
Annuler
10
Vznik požáru a mimořádných událostí
Ajouter un commentaire
Annuler
10.1
Každý vlastník či nájemce a návštěvník domu je povinen si počínat tak, aby nedošlo ke vzniku požáru. Každý požár je nutno neodkladně ohlásit na telefonní číslo 150.
Ajouter un commentaire
Annuler
10.2
V případě mimořádných událostí se použije příslušné tísňové volání: Záchranná služba 155, Policie ČR 158 a neprodleně se takový případ nahlásí správci na tel. číslo
.
Ajouter un commentaire
Annuler
11
Závěrečná ustanovení
Ajouter un commentaire
Annuler
11.1
Domovním řádem nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů.
Ajouter un commentaire
Annuler
11.2
Porušení ustanovení domovního řádu může být posuzováno jako přestupek podle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, a zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
Ajouter un commentaire
Annuler
11.3
Tento domovní řád nabývá účinnosti dne
.
Ajouter un commentaire
Annuler
V
dne
Ajouter un commentaire
Annuler
0.1
_____________________________________

podpis

Ajouter un commentaire
Annuler
Je veux faire vérifier le document par un cabinet d'avocat
Ilona Černochová | JUDr. Ilona Černochová, LL.M., advokátka
Afficher plus d'informations Cacher
Je veux être prévenu(e) quand les dates limites approchent GRATUITEMENT
Le système vous prévenira automatiquement quand les dates d'échéance dans le contrat approchent

Obtenez ce document aux formats PDF et Word

Ce document coûte 199 Kč (199,00 Kč avec la TVA)

Veuillez patienter, le document est en train d'être généré.